Gatunki obce w faunie Polski

17 października 2012 09:27 2012 Wersja do druku

Gatunki obce w faunie Polski
Zbigniew Głowaciński i wsp.
IOP PAN 2011, s. 703

Wiedza na temat gatunków obcych oraz ich wpływu na rodzime ekosystemy jest niewielka nawet w środowisku osób zawodowo zajmujących się przyrodą. A problem nabrzmiewa – liczba taksonów (zarówno roślin jak i zwierząt) przybyłych do nas z zewnątrz przekracza obecnie 1230. Dość powiedzieć, że zagrożenie dla różnorodności biologicznej ze strony stosunkowo wąskiej grupy gatunków uznanych za inwazyjne, uważane jest za największe zaraz po utracie siedlisk.Na początku września ukazała się publikacja „Gatunki obce w faunie Polski” wydana przez IOP PAN w Krakowie, przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW, która wypełnia lukę na rynku fachowych wydawnictw traktujących o imigrantach w świecie przyrody. Monografia ta jest papierowym wydaniem internetowej „Księgi gatunków obcych i inwazyjnych w Polsce” (http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/), która jest jedną z dwóch prowadzonych przez IOP PAN ogólnodostępnych witryn poświęconych tej problematyce. Nie jest dostępna w sprzedaży, została natomiast przekazana osobom i instytucjom zajmującym się zarządzaniem zasobami środowiska naturalnego w Polsce.
Książka jest źródłem szczegółowych informacji o blisko 120 obcych naszym ekosystemom gatunkach zwierząt – od słodkowodnej meduzki aż pomuflona. Podzielona została na dwa tomy (w ramach jednego woluminu). W pierwszym uporządkowano terminologię, dokonano przeglądu i oceny stanu populacji gatunków nierodzimych (w tym szkodników drzew i gatunków łownych) wraz zpróbą prognozy trendów populacyjnych. Poza syntetycznymi opisami morfologii i biologii gatunków poznajemy okoliczności ich przedostania się przez granice naszego kraju, wpływ na rodzimą florę i faunę oraz zalecenia dotyczące sposobów kontroli lub zwalczania. W drugim tomie zamieszczono cykl artykułów problemowych poświęconych inwazyjności zwierząt.
Większość informacji i danych liczbowych pochodzi z roku 2011 (najstarsze z nich sięgają roku 2008), wersja internetowa jest na bieżąco aktualizowana.
Przyrodnikom z pewnością spodobają się bogata literatura przedmiotu oraz anglojęzyczne streszczenia zamieszczane po każdym z rozdziałów.
Do książki dołączona została płyta CD z cyfrową wersją monografii. 

ADep