Nadleśnictwo Augustów

28 października 2009 07:50 2009 Wersja do druku

Nadleśnictwo Augustów
Roman Rogoziński
Nadleśnictwo Augustów 2009, s. 128

Fotografie Dariusza Karpa i Andrzeja Stachurskiego zdobią wydany niedawno album poświęcony południowej części Puszczy Augustowskiej. Tak jak współczesne leśnictwo, tak zdjęcia i towarzyszący im tekst prezentują nie tylko walory przyrodnicze i gospodarcze lasów, ale i ich rolę w życiu człowieka, edukacji oraz kulturze. Album nie jest więc fotograficzną „laurką” dla Nadleśnictwa, ale zdecydowanie pełni też rolę edukacyjną, opowiadając o lesie i powiązanych z nim elementach przyrody. W książce znajdziemy bowiem również rozdziały poświęcone łąkom, rzekom, kanałom i jeziorom, wśród których szczególne miejsce zajmu suchary, czyli bezodpływowe jeziora dystroficzne. Zauważalny jest również nacisk kładziony w tekście na rolę puszczy w ochronie przyrody. Nadleśnictwo leży w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, a na jego terenie znajduje się również kilka rezerwatów, ze sławnym „Kuriańskim Bagnem”, będącym największą krajową ostoją głuszca.


Szkoda, że zdjęcia nie są w pełni dopasowane do treści pisanej, w każdym razie podpisy pod nimi nie dają takiej pewności. Znaczna ich część dotyczy cennych elementów przyrody spotykanych na terenie Nadleśnictwa. Opisano pomniki przyrody, użytki ekologiczne i ważniejsze chronione gatunki. Podano też szereg informacji o Puszczy Augustowskiej jako ostoi sieci Natura 2000, części Zielonych Płuc Polski i sieci EKONET oraz jej roli w Euroregionie Niemen i Augustowsko-Druskiennickim Transgranicznym Obszarze Chronionym.

W książce bardzo dużo miejsca poświęcono edukacji. Opisane zostały ścieżki przyrodnicze przygotowane przez Nadleśnictwo, działania tamtejszego ośrodka edukacji, wskazano też możliwości samodzielnego zwiedzania turystycznych i edukacyjnych atrakcji. Wiele z nich związanych jest nie tylko z przyrodą, ale i historią. Wciąż żywa jest tu pamięć o oddziałach powstańczych i partyzanckich stacjonujących na terenie Puszczy Augustowskiej, upamiętniają je pomniki i tablice. PoÊród lasów swoje miejsce znalazło również wiele budowli, kapliczek i pamiątek o charakterze religijnym – o nich też dowiemy się z prezentowanej książki. W sprawie zakupu publikacji należy kontaktować się z Nadleśnictwem.