Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej

7 grudnia 2006 06:58 2006 Wersja do druku

Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej
red. Eugeniusz Bernadzki
IBL i CILP 2006

Lasy porastają trzecią część Europy i z różnych względów wykazują duże zróżnicowanie. Mają na to wpływ warunki klimatyczne, hydrologiczne, siedliskowe, ale również uwarunkowania historyczne, jak choćby stosunek do własności prywatnej. Dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt braku jednolitego modelu leśnictwa w Unii Europejskiej. Nie dziwi również to, że leśnicy jednych krajów chcą poznawać zasady funkcjonowania leśnictwa w innych państwach. Różnice są czasem bardzo wyraźne, a usystematyzowany układ książki pozwala Czytelnikowi na szybkie ich zidentyfikowanie.


Poszczególne kraje prezentowane są w porządku alfabetycznym, przy czym w przypadku Belgii i Niemiec z dodatkowym rozbiciem na regiony i landy. Każdy rozdział zawiera podstawowe informacje o wielkości kraju, liczbie mieszkańców oraz wiadomości charakteryzujące lasy, np. dominujące gatunki, siedliska, miąższość drzewostanów, pozyskanie itp. Ponadto zaprezentowano formy prawne i organizacyjne gospodarstw leśnych (struktura własności, prawodawstwo, struktura i zadania administracji leśnej, stowarzyszenia właścicieli), a także dane o edukacji leśnej i badaniach w leśnictwie. Przy niektórych krajach pojawiają się dodatkowe informacje dotyczące dostępności lasów dla społeczeństwa, ochrony przyrody, roli lasów w gospodarce narodowej.
Na książkę składają się teksty przygotowane przez specjalistów z wszystkich krajów Wspólnoty lub opracowane na podstawie przesłanych materiałów. Na język polski przełożyło je aż 15 tłumaczy. Każdy rozdział jest ilustrowany tabelami,
mapami i wykresami. Na prezentację poszczególnych krajów przeznaczono mniej więcej 10-15 stron. Wyjątkiem są Niemcy, którym poświęcono ich ponad 110. Znacznie mniej obszerna jest druga część książki zawierająca dwa artykuły dotyczące leśnictwa w polityce rolnej i środowiskowej UE. Pierwszy, której autorem jest Mariuz Lazdinis, opisuje strategię leśną UE w kontekście rozwoju terenów wiejskich. Artykuł drugi - Joosta Van de Velde - w ciekawy sposób omawia współzależność leśnictwa i ochrony środowiska. Książka, wydana z okazji 75-lecia IBL, jest z pewnością potrzebnym na rynku kompendium wiedzy o współczesnym leśnictwie krajów budujących UE. Dyskutując o polskim modelu leśnictwa warto wiedzieć, jak poszczególni członkowie Wspólnoty kształtują własną politykę leśną. Publikację można zamawiać na www.lp.gov.pl/wydawnictwa.
SoWa