Odprawa

2 maja 2008 17:38 2008 Wersja do druku

W marcu 2007 r. rozwiązano ze mną umowę o pracę. Byłam pracownikiem administracji w jednym z nadleśnictw południowej Polski. Otrzymałam wówczas odprawę pieniężną, bo przyczyna mego zwolnienia leżała po stronie nadleśnictwa. W październiku pojawiła się możliwość ponownego zatrudnienia mnie na to samo stanowisko, w tym samym nadleśnictwie co uprzednio. Zapowiedziano mi jednak, że będę musiała zwrócić otrzymaną odprawę, jeśli chcę być przyjęta ponownie. Czy tak stanowi prawo? Czy mogę zwolnić się jakoś z tego obowiązku?
Proszę się nie obawiać - w opisanej sytuacji pracodawca nie ma żadnych podstaw do żądania zwrotu wypłaconej Pani odprawy pieniężnej. Nie zmienia tego fakt, że po upływie kilku miesięcy od rozwiązania stosunku pracy ponownie zatrudniono Panią na tym samym stanowisku. Odprawa, którą Pani otrzymała, wynikała bowiem z faktu, że w danym momencie rozwiązano z Panią stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Było to więc świadczenie Pani należne, do którego nabyła Pani prawo wraz ze spełnieniem się przesłanki w postaci zwolnienia przez pracodawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
Mimo ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy wypłacona wcześniej odprawa nie staje się świadczeniem nienależnym, a więc pracownik nie ma obowiązku jej zwrotu.
Podstawa prawna: Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. 2003 nr 90 poz. 844)