Trzynastka 2

2 marca 2007 17:02 2007 Wersja do druku

Z dniem 1 września w wyniku porozumienia pracodawców zmieniłem miejsce pracy, przechodząc do pracy w innym nadleśnictwie. Czy za okres przepracowanych 4 miesięcy u nowego pracodawcy otrzymam część "trzynastki"?

W tym przypadku mamy do czynienia ze wspomnianym przeze mnie powyżej wyjątkiem od zasady, że minimalny okres pracy w danym roku, uprawniający do dodatkowego rocznego wynagrodzenia, wynosi 6 miesięcy. Zasada ta nie ma bowiem zastosowania m.in. w przypadku nawiązania stosunku pracy z pracownikiem, który przeszedł do innego pracodawcy w wyniku porozumienia pracodawców objętych Układem - czyli w sytuacji opisanej przez naszego Czytelnika.
Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane również w przypadku nawiązania stosunku pracy:
* w trakcie roku kalendarzowego z absolwentem szkoły średniej lub wyższej;
* z pracownikiem do pracy sezonowej (jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące);
* na podstawie powołania lub wyboru;
* w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy;
* po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowych;
* w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej
reorganizacją.
Tę samą zasadę stosuje się również w przypadku powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo do spełnienia obowiązku zastępczej służby poborowych. Stosuje się ją również w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego lub z urlopu dla poratowania zdrowia i dodatkowego urlopu. Okres sześciomiesięczny nie jest też wymagany, jeśli dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika lub też rozwiązania z nim stosunku pracy na skutek m.in. przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie rehabilitacyjne, likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.
We wszystkich omówionych powyżej przypadkach wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy, nawet jeśli wynosi on mniej niż 6 miesięcy.

Podstawa prawna: § 4 i 5 załącznika nr 4 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Zasady Przyznawania Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego