Pustostan

3 lutego 2007 09:25 2007 Wersja do druku

Jestem leśniczym z 14-letnim stażem. Leśniczówka - pustostan w moim niedalekim sąsiedztwie - została przeznaczona do sprzedaży. Chcę złożyć wniosek o chęci zakupu tej leśniczówki, ale wiem, że podobny zamiar mają także moi koledzy. W jaki sposób nadleśniczy rozstrzygnie te wnioski i jak zdecyduje, kto z nas ma pierwszeństwo zakupu? To pustostan, nikt z nas nie jest więc jego najemcą.
W przypadku pustostanu prawo pierwszeństwa jego zakupu przysługuje pracownikom, jak również byłym pracownikom LP, uprawnionym w świetle Ustawy o lasach, nie będącym najemcami tej nieruchomości. Jeśli wniosek o nabycie lokalu zgłosi tylko jedna osoba - sytuacja jest prosta, jeśli tych wniosków będzie więcej - wówczas nadleśniczy zorganizuje przetarg ograniczony, który zostanie przeprowadzony w formie pisemnej. Zaprasza do niego wszystkie osoby, które w terminie złożyły stosowny wniosek. W odpowiedzi na zaproszenie do przetargu, osoby uprawnione są zobowiązane  złożyć pisemną ofertę kupna.
Przetarg przeprowadza specjalnie w tym celu powołana przez sprzedającego 3-osobowa komisja przetargowa, która na posiedzeniu jawnym wybiera spośród złożonych tę ofertę, która - po uwzględnieniu ustawowych uprawnień do obniżenia ceny - stanowi najwyższą cenę sprzedaży.