Leśniczówka

1 stycznia 2007 07:37 2007 Wersja do druku

Czy LP mogą nakazać opuszczenie leśniczówki rodzinie zmarłego leśniczego, jeśli rodzina ta posiada inne nieruchomości? Zarówno dzieci, jak i wdowa są właścicielami innych domów, jednakże zależy im na uzyskaniu mieszkania od LP - czy jest to prawnie możliwe? Co grozi rodzinie, jeśli tego mieszkania nie opuści? Czy wdowie i dzieciom po leśniczym, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy, należy się ewentualnie mieszkanie zastępcze?
Przepisy prawne nie przewidują sytuacji, w której - opierając się na powyższym liście - na wdowę po pracowniku służby leśnej, uprawnionym do bezpłatnego służbowego mieszkania, przechodzi prawo do tego lokalu. Mieszkania funkcyjne mają bowiem szczególny charakter, o czym pisałam już powyżej. Tym bardziej leśniczówka - jest ona niezbędna nadleśnictwu do prowadzenia właściwej organizacji pracy, ma bowiem charakter rotacyjny i służy do zamieszkania każdej kolejnej osobie, która będzie wykonywać obowiązki leśniczego na
danym terenie. Nie może być w takiej sytuacji mowy o tym, aby wdowa wstępowała w najem automatycznie w miejsce zmarłego męża.
W takiej sytuacji, niewątpliwie dramatycznej dla rodziny leśnika, mimo że nie regulują tego żadne normy prawne (a raczej zwyczajowe i dobra wola przełożonego wynikające z faktycznych możliwości) - nadleśnictwo z pewnością nie pozostawi tej rodziny bez wsparcia i pomocy. Nie ma więc obawy, że mieszkańcy zostaną wyrzuceni na przysłowiowy bruk. W miarę możliwości nadleśniczy
zaproponuje lokal zastępczy (za korzystanie z którego będzie zobowiązana płacić czynsz), ale podkreślam - nadleśnictwo nie ma takiego obowiązku. Tym bardziej w opisywanej sytuacji, tj. jeśli żona zmarłego pracownika i jego dzieci posiadają tytuł prawny do innego lokalu.
Pragnę również przypomnieć, iż w przypadku bezprawnego zajmowania leśniczówki (lub innego lokalu) nadleśnictwu przysługuje wręcz prawo wystąpienia do sądu z powództwem o opróżnienie lokalu. Wówczas sąd, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, orzeknie również o uprawnieniu do lokalu socjalnego (bądź jego braku). Jednak jak wynika z listu, mieszkańcy tej konkretnej leśniczówki posiadając tytuł własności wobec innej nieruchomości, nie spełniają podstawowych przesłanek do otrzymania lokalu socjalnego.