Mieszkanie służbowe

1 stycznia 2007 07:34 2007 Wersja do druku

Jestem pracownikiem LP od blisko 12 lat. Należę do służby leśnej i pracuję jako podleśniczy. Obecnie jednak rozważam możliwość zwolnienia się z nadleśnictwa. Czy po zwolnieniu się z pracy będę musiała opuścić mieszkanie? Nadmienię, że jest ono przeznaczone do sprzedaży, ale poinformowano mnie, iż nie mogę go kupić, ponieważ jestem w służbie leśnej. Jednym zdaniem - czy szef może nakazać/zmusić mnie do opuszczenia mieszkania?
Mieszkanie, które Pani użytkuje, jest mieszkaniem funkcyjnym, a więc związanym z pełnionym stanowiskiem. A zatem prawo do korzystania z niego przysługuje Pani wyłącznie przez okres zatrudnienia na danym stanowisku. Dlatego z chwilą ustania stosunku pracy jest Pani zobowiązana do opróżnienia zajmowanego mieszkania w terminie 3 miesięcy. Jeżeli nie zastosuje się Pani do tego obowiązku, wówczas były pracodawca może wnieść do sądu pozew o opróżnienie lokalu, czyli może dojść do postępowania eksmisyjnego (choć w praktyce jest ono długie i skomplikowane). W przypadku gdy spełnia Pani odpowiednie przesłanki, sąd może przyznać Pani prawo do lokalu socjalnego. Sąd, rozstrzygając o tym prawie, weźmie pod uwagę w szczególności Pani sytuację materialną i rodzinną. Lokal socjalny musi wówczas zapewnić Pani gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Warto także wspomnieć, że wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.
Z kolei w kwestii możliwości wykupu zajmowanego przez Panią mieszkania uważam, że wprowadzono Panią w błąd. To, że jest Pani pracownikiem LP i zajmuje ten lokal, daje Pani prawo pierwszeństwa jego kupna, zakładając oczywiście, że jest on przeznaczony do sprzedaży. Ponadto proszę pamiętać, że przysługują Pani bardzo atrakcyjne warunki kupna tego lokalu. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym brzmieniem art. 40 a Ustawy o lasach - pracownicy (a także byli pracownicy) LP z co najmniej 3-letnim stażem w LP - oprócz prawa pierwszeństwa nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają - mają także prawo do kupna tych nieruchomości za cenę obniżoną o 6% za każdy rok zatrudnienia w LP oraz 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż 95%. Prawa tego nie posiadają tylko ci byli pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z ich winy. Warto też przy okazji wspomnieć, że emeryci i renciści mają prawo do kupna zajmowanego lokalu za 5% wartości. Zagadnienie to jest jednak o wiele szersze i na wszystkie pytania go dotyczące odpowiemy w kolejnych numerach.