Punkty mundurowe

25 października 2006 19:31 2006 Wersja do druku

Jestem leśniczym. Moje pytanie dotyczy punktów mundurowych. Od kilku już lat nie realizuję corocznie wszystkich przyznanych mi punktów, bo nie mam takiej potrzeby. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy mam prawo do ekwiwalentu za niepobrane sorty mundurowe? W chwili obecnej mam już prawie 400 niezrealizowanych punktów, a przecież z tego co wiem, każdy punkt wart jest 15 zł. Jeśli taki ekwiwalent mi przysługuje, proszę też podać przelicznik - czy liczy się to jako liczba punktów razy 15 zł?
Niestety, nie mam dla Pana dobrych wieści - otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do wypłaty ekwiwalentu za niepobrane umundurowanie przysługuje wyłącznie w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę albo rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (§7.2 Zarządzenia Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych - z późniejszymi zmianami). Tak więc według opisanej sytuacji nie otrzyma Pan ekwiwalentu, nie pozostaje zatem nic innego jak zrealizowanie przysługującego Panu limitu.
Proszę jednak zwrócić uwagę, iż Pańskie prawo do wykorzystania niezrealizowanych punktów jest ograniczone czasowo. Zgodnie z §5.6 omawianego zarządzenia zezwala się na wykorzystywanie limitu punktów przeliczeniowych (przysługującego na przedmioty umundurowania) w czasie dłuższym niż jeden rok, jednakże pod warunkiem
zbilansowania indywidualnych uprawnień i ich
realizacji w okresie nie przekraczającym 3 lat.