Mundur leśnika

10 października 2006 11:31 2006 Wersja do druku

Pracuję w starostwie powiatowym. Zajmuję się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych. Chciałbym zasięgnąć porady nt. munduru leśnika, ponieważ słyszałem, że osoba na zajmowanym przeze mnie stanowisku ma prawo do munduru. Stąd moje pytanie i wątpliwość - czy mam prawo do jego noszenia, mimo że nie jestem pracownikiem Lasów Państwowych? Czy musi mi go bezpłatnie zapewnić pracodawca, czy muszę go kupić sam? Czy wówczas należy mi się jakiś zwrot kosztów?
Zgodnie z art. 35a. 2 Ustawy o lasach rzeczywiście należy Pan do grona osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika. Artykuł ten wymienia bowiem - poza pracownikami LP - inne kategorie osób, którym omawiane uprawnienie przysługuje. Są to: 1. pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, zajmujący się nadzorem nad gospodarka leśną; 2. pracownicy starostw bezpośrednio zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa; 3. dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie średnich szkół leśnych zawodowych;
4. pracownicy LZD szkół wyższych, a także pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych, które statutowo działają na rzecz leśnictwa.
Jest to zamknięty katalog osób uprawnionych do umundurowania leśnika - nikt inny, poza wymienionymi w ustawie kategoriami podmiotów, nie ma prawa nosić leśnego munduru. Osobie łamiącej ten przepis
- publicznie noszącej mundur leśnika, do którego nie ma prawa - grozi sankcja karna w postaci grzywny lub nagany (art. 61 §1 kodeksu wykroczeń). Sąd może także fakultatywnie orzec przepadek munduru.
Co do drugiej części Pańskiego pytania: niestety, nie przysługuje Panu bezpłatne umundurowanie. Do takiego mają prawo wyłącznie pracownicy służby leśnej, co gwarantuje im art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy o lasach. Pozostałe podmioty uprawnione do noszenia munduru leśnika ponoszą jego koszty w całości osobiście. Wynika to z faktu, iż leśnicy będący w służbie leśnej są nie tylko uprawnieni, ale również zobowiązani do noszenia leśnego munduru w czasie pełnienia obowiązków służbowych.