Koniec stażu - co dalej?

1 sierpnia 2006 10:21 2006 Wersja do druku

We wrześniu kończę staż w nadleśnictwie. Co muszę zrobić, by zostać zatrudnionym teraz w Lasach na zwykłą umowę? Czy jako absolwent po odbytym stażu mam większe szanse? Co i kiedy mam zrobić, żeby wzięto mnie pod uwagę przy zatrudnianiu "odgórnym", które raz w roku organizuje moja rdLP?
Nie wiem, o jakim "odgórnym" zatrudnianiu Pan mówi - jeśli myśli Pan o zatrudnianiu w drodze postępowania kwalifikacyjnego (jak się domyślam), to z pewnością nie ma ono takiego charakteru.
Otóż w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do pracy w LP, przeprowadza się na szczeblu rdLP specjalne postępowanie, które według nowych przepisów odbywa się nie raz, ale dwukrotnie w ciągu roku - w terminie wiosennym do 31 marca i jesiennym do 31 października. Egzamin ma formę testu składającego się ze 100 pytań. Przystąpić do niego mogą te osoby, które spełniły dwie przesłanki: ukończyły z wynikiem pozytywnym staż w LP oraz złożyły wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wniosek ten można składać nie później niż 1 rok od daty wydania świadectwa ukończenia stażu.
Należy jednak podkreślić, że pozytywny wynik egzaminu nie gwarantuje otrzymania pracy w LP. Zdanie egzaminu nie powoduje automatycznie zatrudnienia, a jedynie uprawnia do występowania o zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych LP, co jest oczywiste ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pracy. Właściwe zarządzenie zobowiązuje także nadleśniczych, by przy zatrudnianiu stosowali zasadę pierwszeństwa wobec tych kandydatów, którzy na egzaminie otrzymali najwyższe oceny. Warto więc być najlepszym i liczyć nie na "odgórne" zatrudnianie, a na własną wiedzę i umiejętności.