Uprawnienia strażników

22 maja 2006 16:39 2006 Wersja do druku

Zgodnie z art. 47 ust. 8 Ustawy o lasach strażnikowi leśnemu, wykonującemu obowiązki służbowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez LP, przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami. Chodzi mi o dokładne określenie, jakie konkretnie uprawnienia mają strażnicy leśni na podstawie tego przepisu, z wymienieniem konkretnych artykułów w ustawach. Np. czy w zakresie zwalczania kłusownictwa strażnicy leśni są uprawnieni do prowadzenia dochodzenia w sprawach o kłusownictwo?
Strażnicy leśni – zgodnie z przepisem Ustawy o lasach, na który się Pan powołuje – wykonujący obowiązki służbowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez LP mają uprawnienia:
Po pierwsze, Państwowej Straży Łowieckiej w zakresie zwalczania kłusownictwa (Art. 39. ustawy Prawo łowieckie z 13 października 1995 r.):
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich
tożsamości;
2) nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
4) przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
5) ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki policji;
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia;
7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed sądem grodzkim w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania od rozstrzygnięć sądów grodzkich w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego;
9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia;
9a) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
9b) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP;
10) noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych;
11) noszenia miotacza gazu obezwładniającego;
12) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
Po drugie, Państwowej Straży Rybackiej w zakresie kontroli legalności dokonywania połowu (Art. 23. Ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r.):
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości;
b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć;
c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt. 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu kolegium do spraw wykroczeń;
d) kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb;
e) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi;
f) doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku policji osób, w stosunku do których zachodzi potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających;
5) dokonywania czynności sprawdzających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w sądach grodzkich;
6) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie;
7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji i osób w takim samym zakresie jak przy uprawnieniach PSŁ (pkt 12);
8) wstępu i wjazdu: do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych; na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów; na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów sił zbrojnych, straży granicznej i policji oraz innych szczególnego przeznaczenia chronionych tajemnicą państwową;
9) prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt. 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika; 10) noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej i broni sygnałowej;
11) noszenia kajdanek i ręcznego miotacza gazu.
Jeszcze do niedawna strażnicy leśni mieli też uprawnienia Straży Ochrony Przyrody w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, wynikających z Ustawy o ochronie przyrody. SOP została jednak zlikwidowana.