Premia zalesieniowa na 12 lat

27 sierpnia 2013 09:03 2013 Wersja do druku

W kolejnym projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014––20 przybyło szczegółów, ale nie działań wspierających leśnictwo.


Doprecyzowany został kształt działania „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego”. Zakłada się, że nadal będą mogły być zalesiane grunty rolne i inne niż rolne, także z możliwością wykorzystania sukcesji naturalnej. Wsparcie nadal dotyczy wyłącznie gruntów ornych oraz sadów. Rolnik otrzyma je na założenie uprawy, w tym koszty ochrony przed zwierzyną oraz koszty utrzymania i pielęgnacji uprawy leśnej. Wypłata ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej miałaby być skrócona z obecnych 15 do 12 lat.

Projekt jeszcze nie podaje żadnych kwot. Niemniej wysokość pomocy w tym wypadku miałaby być zróżnicowana i zależeć od proporcji gatunków iglastych i liściastych, funkcji wodo- lub glebochronnej terenu, rodzaju materiału sadzeniowego, zabezpieczenia przed zwierzyną i ukształtowania terenu.

Tak jak dotychczas zalesienie byłoby realizowane wg planu sporządzonego przez właściwego nadleśniczego. Limity, które funkcjonują również w obecnym PROW, określałyby minimalną powierzchnię zalesienia na 0,5 ha, przy szerokości zalesionej działki ponad 20 m, z wyjątkiem gruntów graniczących z lasem. Jeden beneficjent w okresie programowania będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie do 20 ha (tak też był ona początku z obecnym PROW, jednak po kilku latach limit podniesiono do 100ha). Projekt wskazuje, że do zalesienia będą mogły być przeznaczane grunty przewidziane na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego.

W tytule działania mamy jeszcze „tworzenieterenu zalesionego” (w wersji projektu z 16 kwietnia mówiło się o zakładaniuplantacji drzew). Co to miałoby być, nie bardzo wiadomo. Wiemy jedynie, że terenzalesiony miałby powstawać na odłogowanych gruntach rolniczych, w szczególnościz samosiewem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych oraz na innych gruntachodłogowanych wymagających ochrony przed erozją.

O właścicielach lasów mowa w działaniu„Współpraca”, wspierającym powstawanie grup operacyjnych na rzecz innowacji.Np. w zakresie wspólnego podejścia do projektów środowiskowych i ciągłychpraktyk na rzecz ochrony środowiska, nowych produktów, technologii,przeciwdziałania zmianom klimatu.

Charakterystyczne dla nowego PROW będzienakierowanie na czynności służące ochronie klimatu. To także szansa dla firm zbranży leśnej, które mają do czynienia z drewnem – odnawialnym źródłem energii.Np. w działaniu „Leader” w wariancie „Rozwój przedsiębiorczości” zakłada się,że beneficjentem może być małe przedsiębiorstwo funkcjonujące co najmniej dwa lata przedzłożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Ale warunek ten nie dotyczy operacji z zakresu odnawialnychźródeł energii.

O lasach mowa także w działaniu „Transfer wiedzyi innowacji”. Chodzi przede wszystkim o szkolenia i promocję wiedzy, w tym wzakresie produkcji leśnej. Wśród potencjalnych beneficjentów znajdziemy m.in.szkoły leśne.

Jest wreszcie znane z obecnego PROWdziałanie „Doradztwo”. Autorzy propozycji nowego PROW zakładają, że będzie onoobejmować usługi doradcze dla właścicieli lasów w zakresie ochrony siedliskprzyrodniczych oraz gatunków, wynikającej z dyrektyw siedliskowej i ptasiej,unijnej polityki wodnej. Ponadto pomoc będzie mogła obejmować kwestie związanez efektywnością gospodarczą i środowiskową gospodarstwa leśnego. Przypomnijmywszakże, że z usług kilkuset certyfikowanych doradców leśnych, wyszkolonych ześrodków obecnego PROW, nie skorzystał dotąd bodaj nikt.

W programie rolnośrodowiskowo-klimatycznymmamy wariant „Remizy śródpolne”. Może być on interesujący m.in. dla kółłowieckich i nadleśnictw, które zajmują się ochroną zwierzyny drobnej ichciałyby remizy zakładać.

Co ważne, zakłada się możliwość tzw.regionalizacji: PROW powstanie jako lista działań, jego budżet zostaniepodzielony między województwa i następnie samorządy podzielą go międzydziałaniami, z prawem ograniczania kryteriów dostępu lub listy finansowanychoperacji.

>>> Projekt PROW 2014–20 z 26 lipca znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo do15 września przyjmuje uwagi pod adresem: konsultacjePROW@minrol.gov.pl.

RaZ