Uszkodzenia poklęskowe w uprawach

12 marca 2013 12:58 2013 Wersja do druku

W związku z podpisaniem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obwieszczenia o możliwości zgłoszenia uszkodzeń powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–06 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–13, w dniach 3–14 października 2011 r. Biura Powiatowe ARiMR mogły po raz kolejny przyjmować zgłoszenia ponadnormatywnych uszkodzeń upraw leśnych.

Rolnicy mogli ubiegać się o pomoc de minimis pochodzącą ze środków funduszu leśnego na likwidację uszkodzeń w uprawach leśnych. Celem zgłoszenia było zapewnienie warunków do uruchomienia dodatkowego finansowania na naprawę ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk naturalnych: suszy, gradobicia, nadmiernych opadów deszczu lub śniegu, powodzi, pożarów, ekstremalnych temperatur, huraganów, osunięć ziemi oraz masowych pojawów szkodników owadzich oraz chorób drzew. Przez ponadnormatywne uszkodzenia rozumie się uszkodzenia na powierzchni wymagającej całkowitego odtworzenia (powierzchnia zredukowana uszkodzeń) w przedziale powyżej 30%powierzchni objętej planem zalesienia. Stawki płatności, jakie otrzymują beneficjenci korzystający z programów zalesieniowych, są tak skalkulowane, że uszkodzenia do 30% powinny być uzupełniane na bieżąco, bez dodatkowego wsparcia finansowego.

Dodatkowe finansowanie, o którym mowa powyżej, odbywać się będzie na zasadzie „Pomocy de minimis w rolnictwie" zgodnie zprzepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. wsprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej. Limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 7 500 euro w okresie kolejnych trzech lat obrotowych (rok ubiegania się o pomoc oraz dwa lata poprzedzające).

Beneficjent, któremu ma być udzielona pomoc de minimisw rolnictwie, jest zobowiązany do złożenia u właściwego nadleśniczego oświadczenia o wielkości otrzymanej w okresie kolejnych trzech lat obrotowych pomocy de minimis w rolnictwie. Oświadczenie to składa się na wzorze określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów. Niezłożenie oświadczenia wyklucza udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie.

Sposób dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach PROW, stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, określa Zarządzenie nr 17/2010 dyrektora generalnego LP z dnia 12 kwietnia 2010 r. oraz Zarządzenie nr 18 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17.

Wsparcie, które będzie udzielone rolnikom, to przekazanie darmowych sadzonek lub refinansowanie dowodów zakupu sadzonek do wysokości 3400 zł/ha, jeśli beneficjent naprawił szkody we własnym zakresie. Weryfikacja uszkodzeń jak i rozdysponowanie pomocy jest realizowane przez nadleśnictwa. Biura Powiatowe ARiMR jedynie przyjmowały zgłoszenia, aby przekazać je stronie Lasów Państwowych.

Tegoroczna kampania zakończyła się zgłoszeniami od 192 beneficjentów. Całkowita powierzchnia zgłoszeń objęta planami zalesień to 657 ha. Powierzchnia zredukowana uszkodzeń dla nasadzeń sztucznych wynosiła 194 ha dla gatunków iglastych oraz 102 ha dla gatunków liściastych. Nie stwierdzono natomiast żadnych uszkodzeń w sukcesji naturalnej zgłaszanej w ramach schematu II działania „Zalesianie gruntów innych niż rolne”. Średni procent uszkodzenia dla wszystkich zgłoszeń wynosił 47%.

Ze względu na cykliczność występowania niesprzyjających warunków powodujących znaczne straty pomoc de minimis pochodzącą ze środków funduszu leśnego na likwidację uszkodzeń powstałych w uprawach leśnych ma zostać również uruchomiona w 2012 roku.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa

"Las Polski", 23/2011