Nowelizacja - odsłona trzecia

3 września 2012 09:09 2012 Wersja do druku

Wraca temat nowelizacji ustawy o lasach. W Ministerstwie Środowiska przygotowano kolejny, trzeci już projekt założeń do zmian w podstawowym dla leśnictwa akcie prawnym. Wynika z niego, że powoływanie dotyczyć będzie jedynie dyrektora generalnego.

Obecne założenia to już trzeci dokument o podobnym charakterze, dość gruntownie modernizujący ustawę. Poprzednie ukazały się w maju 2010 r. i czerwcu 2011 r., a prace nad nimi z różnych powodów wygasły. Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody MŚ, inicjator nowelizacji, 14 sierpnia przekazał wstępne założenia do konsultacji w jednostkach ministerstwa, a także w DGLP, IBL, BNL i GDOŚ. Ta wersja, bardziej skrótowa niż poprzednie, zawiera 12 punktów.

 

Plan urządzenia lasu

Projekt zakłada, że będzie go zatwierdzał nie minister środowiska, ale dyrektor generalny Lasów Państwowych.
Ministerstwo chce także wyeliminować istniejącą dziś lukę prawną, jaka pojawia się w sytuacji wyekspirowania pul i nie zatwierdzenia nowego planu. W takim przypadku zadania z zakresu gospodarki leśnej na dany rok będzie ustalał dla nadleśnictwa dyrektor RDLP na podstawie projektu planu urządzenia lasu.
Niezwykle ważnym rozwiązaniem miałoby się stać postulowane od dawna rozdzielenie w pul etatów przedrębnego i rębnego. Ilość przewidzianego do pozyskania drewna zostanie określona w planie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych (w ostatnich 20 latach w LP utrzymuje się stała dysproporcja w realizacji pozyskania użytków rębnych – ok. 90% planu i przedrębnych – 115%).

 

Rada nad dyrektorem generalnym

Aktualna pozostaje propozycja Rady LP, obecna w poprzednich wersjach założeń do nowelizacji. MŚ proponuje rozszerzenie składu tego organu opiniodawczo-doradczego z pięciu do dziewięciu osób. W składzie mieliby się znaleźć przedstawiciele ministrów: Środowiska, Skarbu Państwa, Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i RW, Nauki oraz organizacji pozarządowych.
Kompetencje Rady będą dotyczyć zatwierdzania strategii i kierunków rozwoju leśnictwa, oceny efektywności gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP, oceny realizacji polityki leśnej państwa przez PGL LP, opiniowania corocznych raportów o stanie lasów oraz sprawozdań finansowo-gospodarczych PGL LP, opiniowania wielkości odpisu na fundusz leśny oraz oceny ustalanych corocznie przez dyrektora generalnego LP kierunków wydatkowania środków funduszu leśnego (lub ustalania priorytetów wydatkowania funduszu leśnego na dany rok), opiniowania możliwości użytkowania zasobów leśnych i in. – Powołanie Rady nie wiąże się z jakąkolwiek zmianą formy organizacyjno-prawnej PGL LP – zapewnia MŚ. W zakresie organizacji PGL LP zmienić miałaby się ranga aktu nadającego statut organizacji. Dziś to zarządzenie, a w przyszłości statut miałby być nadawany rozporządzeniem ministra środowiska.

 

Nie tylko w ustawie o lasach

Projekt założeń nowelizacji dotyczy nie tylko samej ustawy o lasach. Wraz z nią zmienią się także dwa inne akty prawne w ważnym dla leśnictwa zakresie.
Bardzo ważna jest zapowiadana od początku tego roku nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, CIT. Tu zmiana miałaby umożliwić objęcie podatkiem dochodów z całości działalności PGL LP, również tych z gospodarki leśnej (w rozumieniu ustawy o lasach), dziś nieopodatkowanych.
Z opodatkowania CIT-em, płatnym z poziomu DGLP, wyłączony miałby być fundusz leśny.
Zmienić miałaby się także ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W tym przypadku chodzi o uregulowanie możliwości i sposobu dochodzenia odsetek od płatności przewidzianych w przypadku odlesienia i wyłączenia z produkcji. Miałaby się także pojawić możliwość rozkładania na raty i umarzania takich należności.

 

Bank Danych o Lasach

Jego premierę wykonawca, BULiGL, zapowiada na połowę listopada. O ile jednak LP są zobowiązane na mocy ustawy o lasach do prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności, o tyle brakuje uregulowań określających sposób pozyskiwania danych i prowadzenia banku. Ustawa dołoży więc obowiązków starostom, dyrektorom parków narodowych, Agencji Nieruchomości Rolnych i innym podmiotom władającym lasami. Będą one musiały dostarczać informacji na potrzeby banku. Minister w dalszej kolejności określi sposób, zakres i formę prowadzenia tej bazy danych.

 

Zasady sprzedaży

Do ustawy trafi upoważnienie dla dyrektora generalnego LP do ustalania zasad sprzedaży drewna w LP (taką kompetencję od pewnego czasu kwestionują drzewiarze, krytykujący zasady sprzedaży). I choć zgodnie z ustawą gospodarkę leśną w nadleśnictwie prowadzi samodzielnie nadleśniczy, to jednak MŚ przekonuje, że ze względu na konieczność utrzymania jednolitych warunków konkurencji na rynku drzewnym jednolite zasady sprzedaży drewna w całych LP są niezbędne.
Uregulowaniu ma podlegać także gospodarka finansowa PGL LP, szczególnie w zakresie przepisów dotyczących funduszów leśnego i stabilizacji, dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotyczące rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP. Aktualizacji tych zapisów towarzyszyć będzie dostosowanie ich do wymogów ustawy o rachunkowości i wniosków kontroli NIK.

 

Powołanie tylko dla generalnego

Nowelizacja ma zlikwidować zatrudnianie pracowników PGL LP na podstawie powołania, przy czym teraz mowa jest o wszystkich stanowiskach za wyjątkiem dyrektora generalnego (w poprzednich wersjach wyłącznie rezygnacja z powoływania leśniczych). Zmiana formy zatrudnienia dla kilkunastu tysięcy ludzi to poważna operacja, która miałaby potrwać do dwóch miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.
Natomiast ranga powołania dyrektora generalnego wzrośnie – o jego angażu zdecyduje nie minister środowiska, ale premier.
W sprawach pracowniczych zmiany mają dotyczyć wymogów wobec kandydatów do Służby Leśnej. Przepisy zaakceptują osoby bez obywatelstwa polskiego, a także zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. po powrocie z urlopu macierzyńskiego.
Ministerstwo chciałoby także zlikwidować dysproporcje związane z przyznawaniem odprawy emerytalnej i rentowej pracownikom LP zaliczonych do Służby Leśnej i pozostałych, stosownie do uregulowań PUZP.

 

Nieruchomości – nadleśniczy bardziej swobodny

Na początku lata media w trwożliwym tonie nagłośniły temat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP. Ministerstwo częściowo podejmuje ten problem. Nadleśniczy ma samodzielnie decydować o przekazywaniu nieruchomości oraz gruntów nieleśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, samodzielnym wydzierżawianiu i wynajmowaniu nieruchomości.
W ustawie ma się znaleźć także zapis pozwalający poruszać się po lesie pojazdami silnikowymi zul i firmom wywożącym drewno (Art. 29).
Jednoznacznie zabrzmią przepisy rozstrzygające, kto i w jakim zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Chodzi przede wszystkim o pasy przeciwpożarowe, o które od dłuższego czasu toczy się spór pomiędzy LP a zarządcami linii kolejowych.

 

2014?

Zmiany w ustawie mają się pojawić także w zw. z unijnymi regulacjami dotyczącymi wprowadzania na rynek UE drewna i produktów z drewna bez stosownego zezwolenia FLEGT oraz drewna i produktów z drewna nielegalnie pozyskanego. Zwraca natomiast uwagę całkowity brak odniesień do sytuacji lasów prywatnych.
Ministerstwo zakłada oczywiście horyzont czasowy dla nowelizacji – przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2014 roku. Najpierw jednak projekt założeń nowelizacyjnych musi zostać dopracowany, poddany konsultacjom i przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, które przygotuje treść ustawy. Podobne prognozy przedstawiano, publikując poprzednie projekty założeń.

Rafał Zubkowicz

 

Fot. D. Klawczyński

Ostatnie nowelizacje

Od kiedy ukazał się pierwszy projekt założeń nowelizacji ustawy o lasach (maj 2010 r.), samą ustawę znowelizowano czterokrotnie. Dwukrotnie były to istotne zmiany cząstkowe. W marcu 2011 r., w wyjątkowo szybkim tempie, zaistniałą możliwość obciążania gruntów w zarządzie LP służebnością przesyłu. Nowelizacja dała wyjątkowe fory firmom energetycznym, które korzystając ze służebności, jako jedyne Lasom Państwowym płacą tyle, ile wynosi podatek leśny od tych gruntów. W lipcu zeszłego roku ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych zniosła natomiast konieczność uzyskiwania zezwoleń na sporządzanie planów urządzeniowych.