Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych

10 lutego 2012 09:22 2012 Wersja do druku

Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych
Dariusz Anderwald (red.)
CEPL 2011, s. 340

Blisko 30% powierzchni lasów państwowych stanowią siedliska ptaków chronionych na mocy Dyrektywy Ptasiej, zaś we wszystkich lasach żyją ich miliony, w większości podlegających ochronie na podstawie rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Nie może zatem dziwić olbrzymie zainteresowanie konferencją poświęconą tytułowej tematyce, która odbyła się pod koniec marca 2011 roku.


Wydawnictwo jest zbiorem ponad 30 artykułów opartych na konferencyjnych wystąpieniach i prezentujących wyniki badań, analizy, a także teoretyczne rozważania nad problemem zachowania populacji rzadkich ptaków w warunkach funkcjonowania gospodarki leśnej oraz w sytuacji stosowania w lasach różnych form ochrony przyrody. Ze zrozumiałych powodów ich autorzy koncentrują się na gatunkach najrzadszych, szczególnie na ptakach szponiastych oraz kurakach. Teksty przybliżają również znaczenie tematu obecności martwego drewna w lasach dla funkcjonowania populacji niektórych gatunków ptaków, a także wpływ struktury lasów na liczebność niektórych gatunków ptaków i chronionych owadów. Nie zabrakło także podsumowań inwentaryzacji pojedynczych gatunków lub ich grup, a także prezentacji wybranych aspektów ekologii gatunków (głównie sów) i ich wpływu na środowisko (gawronów w Lesie Bielańskim w Warszawie). Szczególnie atrakcyjnie merytorycznie prezentuje się grupa artykułów poświęconych nowatorskim działaniom realizowanym w ramach ochrony głuszca i cietrzewia. Do ciekawych należą też artykuły dotyczące wpływu gospodarki leśnej na populacje ptaków oraz problemów rodzących się w związku funkcjonowaniem obszarów Natura 2000.

Nie ulega wątpliwości, że wybór tematu konferencji był bardzo trafny. Referaty, a teraz artykuły opublikowane w tomie nie wyczerpują tematu, ale w wielu przypadkach wnoszą do współczesnej wiedzy istotne elementy, z których leśnicy powinni czerpać pełnymi garściami, i które mogą stanowić źródło przemyśleń dla wszystkich miłośników przyrody. Publikacja jest jednym z najciekawszych zbiorów prac przyrodniczych prezentujących problemy na styku ochrony ptaków i gospodarki leśnej, które ukazały się w ostatnich latach. Dodatkowo docenić należy wagę cyklicznych konferencji, organizowanych przez rogowski CEPL, dla budowy pomostu między praktykami leśnymi a naukowcami badającymi elementy przyrody.

SoWa