Woda dla lasu, las dla wody

7 stycznia 2009 08:50 2009 Wersja do druku

Woda dla lasu, las dla wody
Dariusz Anderwald
(red.)
CEPL 2008

Kolejny, 18 już zeszyt z cyklu Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, poświęcony został istotnemu dla współczesnego leśnictwa problemowi utrzymania i przywracania wody w lasach. Publikacja jest zbiorem artykułów prezentujących doświadczenia osób biorących udział w tegorocznej konferencji "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie". Na ponad 360 stronach zaprezentowano 28 artykułów i 5 notatek prezentujących różne aspekty problematyki. Część prac ma charakter ogólny i przedstawia relacje między lasem a wodą, problematykę małej retencji w lasach w ujęciu ogólnopolskim, metodykę ochrony obszarów podmokłych, rolę leśnych rezerwatów przyrody w utrzymaniu zasobów wodnych, a także perspektywy rozwoju działań w zakresie małej retencji w LP. Pozostałe artykuły dotyczą konkretnych przedsięwzięć i problemów. Znajdziemy wśród nich informacje o ochronie i regeneracji ekosystemów mokradłowych, ochronie starorzeczy i lasów łęgowych, badaniach roślinności leśno-torfowiskowej, sposobie szacowania objętości retencyjnej stawów bobrowych i wpływie tych gryzoni na wspomaganie renaturyzacji siedlisk podmokłych.


Znajdziemy tu również ocenę możliwości restytucji raka szlachetnego do wód śródleśnych, prezentację problemów waloryzacji źródlisk śródleśnych, wpływ sztucznego zbiornika wodnego na przyległe doń drzewostany czy omówienie technologii geopatycznych służących do analizy zjawisk wodnych. Wśród notatek uwzględniono wstępne wyniki badań geomorfologicznych i geologicznych torfowiska "Czarny Las", dane dotyczące szkód powodziowych na terenie LKP "Sudety Zachodnie", informacje o zasobach wodnych Nadleśnictwa Świeradów oraz pracach nawadniających i chroniących zbiorowiska łąkowe w Nadleśnictwie Przymuszewo. Znalazł się tu również krótki tekst dotyczący wymagań siedliskowych rybołowów. Na końcu wydawnictwa opublikowano wnioski z konferencji. Niektóre z nich brzmią bardzo ciekawie, np. postulat określenia hierarchii celów ochrony przyrody podczas realizacji zadań małej retencji w kontekście siedlisk i gatunków Natura 2000 czy konieczności rozważenia włączenia tych zadań, a nawet całych programów do Programu Ochrony Przyrody w nadleśnictwach.
Jak zwykle w przypadku pokonferencyjnych wydawnictw CEPL uznać należy, że zaprezentowany materiał jest nie tylko ciekawy, ale może być również użyteczny w codziennych działaniach leśników. Dlatego gorąco zachęcam do zapoznania się z jego treścią.
Książkę można zamawiać na www.celp.sggw.pl .
SoWa