Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny

26 stycznia 2007 09:27 2007 Wersja do druku

Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny
Janusz Wójciak, Waldemar Biadań, Tomasz Buczek, Małgorzata Piotrkowska

LTO, Lublin 2006 
 
Po "Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny"
sięgnęłam z prawdziwą przyjemnością. Śmiało można powiedzieć, że czteroosobowy zespół (Małgorzata Piotrkowska, Janusz Wójciak, Waldemar Biadań i Tomasz Buczek) wraz z zespołem współautorów wykonał pracę "mrówczą" i niezwykle cenną. Książka nie jest typowym atlasem; zawiera informacje dotyczące rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków i podsumowuje obserwacje, jakie na przestrzeni ponad 20 lat zgromadziło prawie 300 członków Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego (autorami znacznej części obserwacji są leśnicy z Lubelszczyzny). Takiej pozycji nie było dotychczas na rynku wydawniczym. Jej recenzentem jest dr Marek Keller z SGGW w Warszawie.
Trzon liczącej 512 stron książki stanowią opisy wszystkich 200 gatunków lęgowych Lubelszczyzny i mapki ich rozmieszczenia. Tłem mapek, prezentujących rozmieszczenie poszczególnych gatunków, jest zasięg lasów (w przypadku gatunków leś-nych bądź związanych z otwartą przestrzenią) lub sieć rzeczna (w przypadku gatunków wodno-błotnych). Przy części opisów zamieszczono fotografie lub rysunki ptaków. Szatę graficzną wzbogaca dodatkowo kilkanaście fotografii środowisk i ponad 50 fotografii ptaków zamieszczonych na osobnych wkładkach. Większość zdjęć wykonali znani fotograficy przyrody: Grzegorz Leśniewski, Rafał Siek i Paweł Marczakowski.
Przy opisie gatunków zamieszczono cytaty z dzieła Władysława Taczanowskiego "Ptaki krajowe" (1882), dotyczące oceny liczebności i rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków w granicach obecnej Lubelszczyzny. Z zainteresowaniem przeczytamy m.in. rozdziały omawiające związek Władysława Taczanowskiego z Lubelszczyzną, historię badań ornitologicznych w regionie oraz opisujące metodykę zbierania i opracowywania danych. W rozdziale dotyczącym terenu badań zamieszczono mapy: podziału fizyczno-geograficznego regionu, administracyjną, ogólnogeograficzną, hydrograficzną i mapę rozmieszczenia lasów (z granicami nadleśnictw) z uwzględnieniem ich struktury siedliskowej.
Podsumowaniem całości jest rozdział charakteryzujący ptaki Lubelszczyzny na przestrzeni ostatnich 150 lat. Omówiono w nim zmiany ilościowe i jakościowe awifauny oraz ich przyczyny. Osobno opisano zagrożenia i ochronę awifauny regionu.
Książka zawiera streszczenie w języku angielskim, kompletną bibliografię ornitologiczną Lubelszczyzny, a także skorowidz polskich i łacińskich nazw ptaków.
Autorzy mają nadzieję, że atlas będzie cenną pozycją nie tylko dla ornitologów, ale również dla leśników, a zwłaszcza dla leśniczych. Jest to bowiem najnowsze i jedyne jak dotąd źródło informacji o rozmieszczeniu, zagrożeniach, aktywnej ochronie i statusie wszystkich lęgowych ptaków regionu.
Książkę można zamówić pisząc na adres: lto@wp.pl. Cena - 60 zł.
Małgorzata Kołodziejczyk