Studia i Materiały CEPL nr 13 i 14

7 grudnia 2006 07:20 2006 Wersja do druku

Studia i Materiały CEPL nr 13 i 14
Dariusz Anderwald (red.)

LZD SGGW 2006

Rosnąca rola edukacji widoczna jest niemal we wszystkich polskich lasach. Najwyraźniej widać to w nowoczesnych ośrodkach edukacji, na niezliczonych ścieżkach, w publikacjach i leśnych programach edukacyjnych. Nic dziwnego, że wśród leśników wzrasta też zainteresowanie tym, w jaki sposób najefektywniej przekazywać wiedzę przyrodniczą. Unaoczniła to X Konferencja Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa, której pokłosiem jest 13 zeszyt Studiów i Materiałów Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa, bo taki tytuł nosi ta publikacja, zawiera 22 referaty wygłoszone w trakcie konferencji. Wśród nich znajdziemy informacje o źródłach finansowania czy roli różnych form ochrony przyrody w edukacji. Znajdziemy też materiały poświęcone znaczeniu edukacji i ośrodków edukacyjnych, wpływie turystyki na środowisko leśne, a także konkretnym przykładom zabaw i wykorzystywaniu wiedzy przyrodniczej w procesie nauczania dzieci i młodzieży. Publikację kończy lista pokonferencyjnych wniosków. Wśród wielu ciekawych propozycji znajdziemy m.in. postulaty, by edukatorzy funkcjonujący w nadleśnictwach zostali włączeni do służby leśnej oraz że konieczne staje się znalezienie możliwości prowadzenia przez leśników edukacji odpłatnej.


Tom 14 periodyku wydawanego przez CEPL poświęcony został Sposobom rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów. W dobie narastającej dyskusji nad rolą leśników w ochronie i poznaniu przyrody ten temat wydaje się być niezwykle aktualny. Wśród blisko 30 artykułów znalazły się zarówno tematy dość znane, jak stosowanie niektórych wskaźników w monitoringu środowiska, jaki i wynikające z ostatnich zmian w polskim prawodawstwie, szczególnie w związku z tworzeniem obszarów Natura 2000. Wśród zaprezentowanych artykułów znalazły się prace przeglądowe oraz prace poświęcone wąskim zagadnieniom. Ich autorami są naukowcy, a także praktycy z LP, parków narodowych i organizacji pozarządowych. Obydwa tomy nie wyczerpują tematów. Są jednak ważnym przyczynkiem do poznania poruszanej w nich tematyki, w wielu miejscach podejmując tematy trudne i drażliwe. Obydwa wydawnictwa są urozmaicone barwnymi fotografiami oraz
wykresami, diagramami itp. Można je nabyć na
www.cepl.sggw.waw.pl
SoWa