Z zagranicy 17/2023

31 sierpnia 2023 05:21 2023 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy – Pakt na rzecz użytkowania las

Słowacja – Chcą zapoznać polityków z perspektywą ekspercką

Świat – Smutne rekordyBawaria, Niemcy

Pakt na rzecz użytkowania lasów

Podczas Wielkiego Bawarskiego Dnia Leśnego, imprezy wystawienniczo-rozrywkowej, która w 2023 r. została zorganizowana 25 czerwca w mieście Kelheim, Markus Söder, premier rządu krajowego Bawarii, Michaela Kaniber, minister odpowiedzialna za lasy w rządzie Södera, i przedstawiciele organizacji prywatnych i samorządowych właścicieli lasów zawarli „Pakt leśny dla Bawarii”.

Bawaria to kraj lesisty. Ochrona lasów i przebudowa drzewostanów znajdują się w centrum bawarskiej polityki leśnej. Działalność 700 tys. bawarskich właścicieli lasów ma najważniejsze znaczenie dla zachowania naszych lasów – powiedział z okazji podpisania paktu Josef Ziegler, przewodniczący Bawarskiego Zrzeszenia Właścicieli Lasów. Premier Söder uznał zawarcie paktu za przejaw wyjątkowej solidarności w zabezpieczaniu przyszłości bawarskich lasów: – Las kształtuje duszę naszego landu. Zawierając dziś z właścicielami lasów pakt leśny, wyraźnie opowiadamy się za naszym sposobem życia i poszanowaniem własności. Pakt kreuje właściwą równowagę między ochroną a użytkowaniem naszych lasów. Nie chcemy wyłączania obszarów leśnych z użytkowania i zakazu ogrzewania drewnem. Drewno jest bowiem naszym ekologicznym i naturalnym surowcem. Ważne jest, aby nasz las został przebudowany w kierunku lasu proklimatycznego, ale we współpracy z właścicielami lasów, a nie w opozycji do nich.

Bawarska minister, Michaela Kaniber, podkreśliła, że pakt leśny wysyła pilnie potrzebny sygnał o sprzeciwie wobec nieprzychylnej ochronie własności polityki zakazów, prowadzonej przez obecny niemiecki rząd federalny: – Zamiast wyłączania lasów z użytkowania i wydawania nakazów w Bawarii stawiamy na aktywne zagospodarowanie i pielęgnowanie naszych lasów. Ponieważ w dobie kryzysu klimatycznego tylko w ten sposób możemy zachować las dla przyszłych pokoleń. Nasi właściciele lasów swoją codzienną pracą i zaangażowaniem wnoszą nieodzowny wkład w kształtowanie piękna i przyszłości naszej ojczyzny. Dlatego w Bawarii będziemy ich nadal wspierać najlepiej, jak potrafimy: poprzez politykę leśną, która zasadza się na zaufaniu do nich, daje im pole manewru i nie krępuje ich coraz to nowymi zakazami i ograniczeniami.

Bawarski pakt leśny spotkał się z krytyką organizacji ochrony przyrody. Sojusz na rzecz Ochrony Przyrody w Bawarii (BN) uważa, że w wielu obszarach pakt nie wnosi nic nowego. – Po pierwsze, widzimy porażkę rządu w zakresie ochrony klimatu, której założenia od rzucają wiele skutecznych środków, takich jak ograniczenie prędkości jazdy, które zredukowałoby emisję CO2. W rezultacie i my, i lasy mamy do czynienia z narastającym kryzysem klimatycznym, za który współodpowiedzialność ponosi bawarski rząd. A jest to kryzys klimatyczny, który powoduje zamieranie lasów na ogromnych obszarach – zaznaczył Ralf Straußberger, ekspert ds. lasów w BN.

Krajowy Sojusz na rzecz Ochrony Ptaków i Przyrody w Bawarii (LBV) ubolewa, że pakt nie wnosi prawie żadnego konstruktywnego wkładu w ochronę gatunków i przyrody. – Szczególnie negatywnie oceniamy fakt budowania kategorycznego kontrastu między gospodarką leśną a nieużytkowaniem lasu. Brakuje też jednoznacznych wypowiedzi na temat przeciwdziałania dalszemu niszczeniu lasów przez ekspansję sieci drogowej, terenów przemysłowych czy nowych osiedli. Opowiedzenie się po stronie leśnych obszarów chronionych byłoby ważnym sygnałem na przyszłość. Tej szansy sygnatariusze paktu nie wykorzystali – żałował Norbert Schäffer, przewodniczący LBV.

Fot. www.forstpraxis.de

Źródło: www.forstpraxis.de


Słowacja

Chcą zapoznać polityków z perspektywą ekspercką

Siedem słowackich leśnych organizacji i instytucji branżowych – Słowacka Izba Leśna (SLK), Krajowy Ośrodek Leśnictwa (NLC), Unia Lasów Diecezjalnych na Słowacji, Zrzeszenie Lasów Samorządowych Republiki Słowackiej (SOL SR), Stowarzyszenie PEFC Słowacja, Stowarzyszenie Przetwórców Drewna Republiki Słowackiej (ZSD SR) i Unia Regionalnych Zrzeszeń Właścicieli Lasów Niepaństwowych na Słowacji (ÚNIA) – przesłało słowackim partiom politycznym wspólną ofertę zapoznania ich przedstawicieli z perspektywą, z jakiej widzą wymogi zarządzania krajobrazem leśnym Słowacji eksperci leśni, w tym z założeniami do projektu zmian legislacyjnych i projektu długookresowej strategii rozwoju leśnictwa.

Biorąc pod uwagę rzeczywisty stan słowackich lasów, który nie jest idealny (dotyczy to głównie lasów górskich), wszystkie odpowiedzialne grupy interesariuszy i eksperci mają świadomość tego, że konieczne są fundamentalne zmiany w postrzeganiu zadań ochrony, zagospodarowywania, nadzorowania i użytkowania zbiorowisk leśnych na Słowacji. Dziś praktycznie wszyscy akceptują to, że las nie tylko dostarcza surowców ekologicznych i tworzy wartości przyrodnicze, lecz również jest źródłem walorów estetycznych, społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. W tym kontekście bezwzględną koniecznością wydaje się stworzenie na Słowacji zintegrowanego systemu pieczy nad lasami i krajobrazem i spojrzenie na krajobraz nie tylko z punktu widzenia poszczególnych grup interesariuszy, lecz także w sposób całościowy, w którym uwzględnia się również ochronę przyrody – piszą we wspólnym oświadczeniu organizacje branżowe.

Ochronę przyrody ma w genach każdy szanujący się leśnik i nie zaniedbuje on jej potrzeb, mając na względzie zachowanie funkcji ekosystemu leśnego i wypełnianie świadczeń ekologicznych na rzecz społeczeństwa. Jednak nie jest możliwe wypełnianie świadczeń na rzecz społeczeństwa i zaspokajanie wszystkich potrzeb grup interesariuszy – od rekreacji i wykorzystywania leczniczych właściwości przyrody przez turystykę pieszą i rowerową, zbieranie owoców leśnych, łowiectwo, rybołówstwo i pszczelarstwo po ochronę przyrody – jeżeli źródłami dochodów są jedynie pozyskiwanie drewna i ograniczone do minimum wsparcie ze strony państwa. W takiej sytuacji nie można też oczekiwać idealnego wypełniania wszystkich wymienionych świadczeń, i to jeszcze w warunkach krytyki pozyskiwania drewna i nieprofesjonalnej ingerencji politycznej w procesy gospodarki leśnej – wyjaśniają dalej organizacje branżowe, które zgodnie z własnymi informacjami reprezentują interesy przeszło 500 tys. właścicieli lasów i 150 przedsiębiorstw zajmujących się przerobem drewna i przyczyniają się do utrzymywania co najmniej 45 tys. miejsc pracy, głównie na obszarach wiejskich.

Źródło: www.lesmedium.sk


Świat

Smutne rekordy

Na początku lipca 2023 r. agencje informacyjne donosiły o 639 aktywnych pożarach w wolnej przyrodzie w Kanadzie, w tym 351 wymykających się spod kontroli. W 2023 r. zanotowano do tamtego czasu łącznie 3412 przypadków pożarów lasów w Kraju Klonowego Liścia. To liczba, która znacznie przekracza kanadyjską dziesięcioletnią średnią, wynosząca 2751 przypadków. Sytuacja wyglądała jeszcze gorzej w ujęciu powierzchniowym: do lipca pożary strawiły już ok. 8,8 mln ha kanadyjskich lasów w 2023 r. – jedenastokrotnie więcej od średniej dziesięcioletniej. Dla porównania: całkowita powierzchnia polskich lasów wynosi ok. 9,3 mln ha. Należy tu zauważyć, że sezon pożarów lasów w Kanadzie trwa zwykle do końca września.

W telewizji można było oglądać zdjęcia z gęstymi kłębami dymu nad Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych. Cząstki sadzy pochodzące z pożarów lasów we wschodnich prowincjach Kanady dotarły nawet do Europy. Transport na tak duże odległości możliwy jest za sprawą prądu strumieniowego, który występuje na wysokości ok. 10 km. Co gorsza, kanadyjski kataklizm uwolnił do atmosfery ogromne ilości CO2, co jeszcze bardziej przyspieszy zmianę klimatu.

W dniach 3, 4 i 6 lipca 2023 r. średnia temperatura na świecie sięgnęła odpowiednio 17,01°C, 17,18°C i 17,23°C. Tym samym już wówczas przekroczyła znacząco dotychczasową rekordową wysokość z sierpnia 2016 r. (16,92°C). Przytłaczająca większość naukowców wiąże ten fakt z postępującą zmianą klimatu będącą skutkiem dzialalności człowieka. W niektórych regionach Afryki i południowej Europy temperatury powietrza w ciągu dnia sięgały 50°C. Takie upały zagrażają bezpośrednio człowiekowi: jeśli temperatura w organizmie wzrośnie powyżej 42°C, białka ulegają denaturacji, co prowadzi do natychmiastowej śmierci.

W czwartek 6 lipca padł rekord pomiarów temperatury na Ziemi – średnia sięgnęła 17,23°C

Fot. www.climatereanalyzer.org

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S