Z zagranicy 24/2022

4 stycznia 2023 05:51 2023 Wersja do druku

Niemcy – Ruszają leśne płatności ekosystemowe

Słowacja – Możliwość monitorowania sieci nęcisk na dziki

Świat – Trójstronny sojusz na rzecz lasów deszczowych

Niemcy – Start sprzedaży leśnych jednostek CO2


 


Niemcy

Ruszają leśne płatności ekosystemowe

Niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów zatwierdziło w październiku 2022 r. dyrektywę subwencyjną w sprawie wynagradzania właścicieli lasów za wypełnianie przez nie świadczeń ekosystemowych. Ogłoszenie jej w „Monitorze Federalnym” otwiera drogę do występowania prywatnych i samorządowych właścicieli lasów w Niemczech o subwencje w postaci płatności ekosystemowych. Cem Özdemir, minister wyżywienia i rolnictwa w niemieckim rządzie federalnym, przedstawił koncepcję nowego instrumentu subwencyjnego „Wynagradzanie świadczeń ekosystemowych lasu i zarządzania nim w sposób dostosowany do klimatu” jeszcze w lipcu 2022 roku. Zgodnie z preliminarzem budżetowym na okres do 2026 r. federacja przeznaczyła łącznie 900 mln euro na ten rodzaj subwencji. Stosowana dyrektywa subwencyjna miała pierwotnie zostać ogłoszona w sierpniu 2022 roku. Termin publikacji został jednak przesunięty na październik z uwagi na zastrzeżenia formalnoprawne ze strony Federalnego Ministerstwa Finansów i Federalnego Trybunału Obrachunkowego. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW) poinformował już swoich członków o procedurze składania wniosków o leśne płatności ekosystemowe. Pierwszy pakiet subwencyjny, przewidziany na najbliższy rok, ma wartość 200 mln euro.

Źródło: www.forstpraxis.de


Słowacja

Możliwość monitorowania sieci nęcisk na dziki

Słowackie społeczeństwo może monitorować całą sieć nęcisk na dziki, zakładanych w obwodach łowieckich na Słowacji. Dane o liczbie i lokalizacji nęcisk udostępnia Słowacki Krajowy Ośrodek Leśnictwa (NLC) w ramach Systemu Informacyjnego Łowiectwa (ISP). – Powierzchnia łowisk na Słowacji wynosi prawie 4,5 mln ha. Ok. 71% tej powierzchni jest przeznaczone pod hodowlę zwierzyny czarnej, co oznacza, że prawo dopuszcza tam zakładanie nęcisk. Użytkownik obwodu łowieckiego może założyć jedno nęcisko na każde – pełne i niepełne – 300 ha powierzchni łowiska. Teoretycznie można więc założyć na Słowacji nawet 10,8 tys. nęcisk. Ich rzeczywistą liczbę, a także położenie w poszczególnych obwodach łowieckich można zweryfikować w Systemie Informacyjnym Łowiectwa administrowanym przez Instytut Zasobów Leśnych i Informatyki Krajowego Ośrodka Leśnictwa. W sekcji Mapa, oprócz innych funkcji i warstw wektorowych, użytkownik może włączyć wyświetlanie nęcisk na dziki – wyjaśniają przedstawiciele NLC. Użytkownik obwodu łowieckiego może na bieżąco aktualizować lokalizację i liczbę nęcisk. Słowackie społeczeństwo ma również możliwość monitorowania obrotu drewnem w Lasach Republiki Słowackiej (LSR), które zarządzają słowackimi lasami państwowymi. Możliwość tę daje aplikacja Jawne Drewno, która udostępnia szczegółowe dane o przemieszczaniu drewna sprzedawanego przez LSR na terenie całej Słowacji. Dane są aktualizowane co pół godziny. Odnoszą się do drewna przeznaczonego dla klientów kluczowych i średnich, które stanowi 90% całości surowca drzewnego dostarczanego przez LSR. Można ustawiać różne kryteria wyszukiwania (data, odbiorca drewna, lokalizacja i in.). Oprócz aplikacji Jawne Drewno słowackie społeczeństwo ma także do dyspozycji System Informacji o Gospodarce Leśnej (ISLHP). Jest on aktualizowany i uzupełniany na bieżąco i wykorzystywany jako narzędzie administracji państwowej w zakresie leśnictwa.

Źródło: www.lesmedium.sk


Świat

Trójstronny sojusz na rzecz lasów deszczowych

Trzy największe państwa na świecie pod względem powierzchni lasów deszczowych – Brazylia, Demokratyczna Republika Konga (RDC) i Indonezja – zawarły w połowie listopada 2022 r. sojusz w celu współpracy w zakresie ochrony lasów. Kraje te posiadają łącznie 52% światowych zasobów tropikalnych lasów deszczowych. W podpisanym porozumieniu sojuszniczym jego sygnatariusze wyrażają zdanie, że kraje Południa powinny otrzymywać wynagrodzenie za redukowanie deforestacji i zachowywanie lasów jako pochłaniaczy CO2. Oświadczają też, że będą pracować nad wynegocjowaniem „nowego mechanizmu zrównoważonego finansowania”, aby pomóc krajom rozwijającym się w ochronie różnorodności biologicznej, a także nad zwiększeniem finansowania w ramach istniejącego ONZ-owskiego programu REDD+, który ma na celu przeciwdziałanie wylesianiu. Terytoria Brazylii, RDC i Indonezji obejmują wielkie ekosystemy, mające kluczowe znaczenie dla stabilności ekologicznej całego świata: lasy Amazonii, dorzecza Konga oraz wysp Borneo i Sumatra. Lasy te znajdują się pod presją czynników destrukcyjnych, takich jak niekontrolowane komercyjne pozyskiwanie drewna i wydobywanie kopalin oraz nielegalna eksploatacja.

Źródło: www.reuters.com


Niemcy

Start sprzedaży leśnych jednostek CO2

Niemieckie stowarzyszenie Ecosystem Value Association (EVA), które opracowało pierwszy niemiecki system certyfikowania leśnych przedsięwzięć sekwestracyjnych (Leśny Standard Klimatyczny), wyznaczyło na grudzień 2022 r. termin rozpoczęcia wydawania, rejestracji i sprzedaży odnowieniowych jednostek pochłaniania CO2. Jak twierdzi stowarzyszenie, na międzynarodowym rynku dobrowolnej kompensacji emisji istnieje popyt na niemieckie leśne jednostki CO2. Pierwsze niemieckie odnowieniowe jednostki CO2 zostały wygenerowane w ramach 15 projektów pilotażowych. Niemiecki Leśny Standard Klimatyczny (Wald-Klimastandard, WKS) również funkcjonuje, jak dotąd, w wersji pilotażowej. Jego postać finalna (wersja 1.0) ma zostać zaprezentowana latem 2023 roku. Stowarzyszenie EVA współpracuje dotychczas z 39 organizacjami, które realizują bądź zamierzają realizować projekty odnowieniowe według standardu WKS. Projektami objęte są wszystkie rodzaje własności leśnej (lasy prywatne, zrzeszenia leśne oraz lasy samorządowe, państwowe i federalne). Celem odnowieniowych przedsięwzięć sekwestracyjnych, które są certyfikowane według standardu WKS, jest zwiększenie pochłaniania CO2 przez las powyżej referencyjnego poziomu normalnego. Oprócz odpowiedniego doboru składu gatunkowego odnowień, środkami służącymi urzeczywistnieniu tego zamierzenia są dodatkowe działania z zakresu pielęgnacji lasu i gospodarki łowieckiej. Standard zakłada 30-letnie okresy certyfikacyjne.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.