Z zagranicy 17/2021

8 września 2021 09:37 2021 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy – Postulują przeorientowanie państwowych lasów

Litwa – Tablice ze szczegółowymi informacjami o pracach leśnych

Unia Europejska – Powstaje cyfrowy bliźniak lasów Ziemi

Świat – Coraz mniej lasów mglistychBawaria, Niemcy

Postulują przeorientowanie państwowych lasów

Bawarscy przyrodnicy zrzeszeni w Sojuszu na rzecz Ochrony Przyrody w Bawarii (BN) wystąpili w maju 2021 r. z postulatem jednoznacznego ukierunkowania działalności Bawarskich Lasów Państwowych (BaySF) na dobro społeczeństwa. Wg BN ochrona klimatu, zachowanie różnorodności gatunkowej, zapewnienie warunków do rekreacji i inne funkcje ochronne są w dobie kryzysu klimatycznego w lasach o wiele ważniejsze od osiągania zysku i sprzedaży drewna. Przyrodnicy domagają się nowelizacji bawarskiej ustawy o lasach i wprowadzenia do niej zapisów nadających zdecydowany priorytet świadczeniom państwowych lasów na rzecz społeczeństwa. BN postuluje jednocześnie zmianę systemu finansowania BaySF, tak aby ich dodatkowe świadczenia ekosystemowe były odpowiednio wynagradzane finansowo przez land. Z drugiej strony BN żąda zmniejszenia rozmiaru pozyskania drewna, uwzględnienia w gospodarce leśnej okresów lęgów i miotów, ograniczenia stosowania większych maszyn leśnych i zwiększenia stanu liczebnego terenowego personelu leśnego.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa

Tablice ze szczegółowymi informacjami o pracach leśnych

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU), zarządzające blisko połową lasów Litwy, zaczęło zaopatrywać swoje powierzchnie leśne w tablice informacyjne, które szczegółowo wyjaśniają, jakie prace leśne są wykonywane w danym miejscu i jaki jest ich cel. Tablice takie ustawiane są w szczególności w lasach o dużym znaczeniu rekreacyjnym i na obszarach leśnych cennych ekologicznie.

My, leśnicy, rozumiemy troskę społeczeństwa o litewskie lasy i jego chęć uzyskania bliższych informacji o pracach w nich wykonywanych. Staramy się jak najwięcej opowiedzieć o naszych działaniach: o zbiorze szyszek, przysposabianiu nasion do siewu, hodowli sadzonek leśnych i o tym, jak przyczyniamy się do zwiększania lesistości kraju. Mamy świadomość tego, że musimy też więcej mówić o wrażliwej społecznie kwestii – użytkowaniu lasu – podkreśla Valdas Kaubrė, dyrektor VMU.

Tablice umieszczane przy powierzchniach zrębowych szczegółowo opisują stosowane metody cięć użytkowania rębnego lub przedrębnego oraz wyjaśniają, które drzewa i w jakim celu są usuwane. – Na tablicach są również podawane numery telefonów do miejscowego leśnika, który nadzoruje prace leśne i opiekuje się lasem. Okoliczni mieszkańcy, którzy widzą takie tablice, zawsze mogą więc do nas zadzwonić i dowiedzieć się więcej o wykonywanych pracach leśnych. Z kolei my, leśnicy, oczekujemy od mieszkańców zrozumienia dla naszych działań – dopowiada dyrektor Kaubrė. Wykazy drzewostanów planowanych do użytkowania rębnego lub przedrębnego są także publikowane na stronie internetowej VMU.

Źródło: www.am.lrv.lt; www.vivmu.lt


Unia Europejska

Powstaje cyfrowy bliźniak lasów Ziemi

W ramach realizacji unijnego planu stworzenia cyfrowego bliźniaka całej Ziemi (projekt pn. Digital Twin Earth) Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zleciła Fińskiemu Centrum Badań Technicznych (VTT) budowę prototypowej wersji cyfrowego bliźniaka lasów. Współrealizatorami projektu są Uniwersytet Helsiński, Rumuński Instytut Badań Leśnych i Gospodarki Leśnej oraz firmy z Finlandii, Niemiec i Polski.

Cyfrowy bliźniak lasów będzie mógł być używany do modelowania i prognozowania np. leśnej sekwestracji węgla, rozwoju zasobów drzewnych i stanu zdrowotnego drzew w zależności od kierunków modyfikacji gospodarki leśnej lub scenariuszy zmian klimatu. Jako pierwsze powstaną cyfrowe modele trzech obszarów leśnych w Finlandii, Niemczech i Rumunii. W Finlandii powierzchnia odwzorowywanych lasów ma wymiary 100×200 km, a w Niemczech i w Rumunii – 100×100 km. Konsorcjum kierowane przez VTT ma ukończyć prace nad prototypem cyfrowego bliźniaka lasów do końca 2021 roku. Udostępnienie zawartych w nim narzędzi to kwestia późniejszych lat.

Oprócz cyfrowego odwzorowania lasów pierwsza faza realizacji projektu Digital Twin Earth obejmuje stworzenie cyfrowych bliźniaków systemów żywnościowych, klimatu, hydrologii, oceanów i Antarktydy. Cyfrowy bliźniak Ziemi ma służyć monitorowaniu, prognozowaniu i wizualizowaniu rozwoju sytuacji na naszej planecie w sferach zjawisk zarówno społeczno-gospodarczych, jak i przyrodniczych. Projekt zasadza się na unijnym Zielonym Ładzie i jego celach w zakresie zrównoważonej gospodarki.

Źródło: www.forest.fi


Świat

Coraz mniej lasów mglistych

Zespół szwajcarskich, niemieckich i amerykańskich badaczy, pracujący pod kierunkiem Dirka Kargera ze szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL), wykazał na podstawie danych satelitarnych kurczenie się obszaru tropikalnych lasów mglistych na całym świecie. W latach 2001–18 ich powierzchnia zmniejszyła się globalnie o blisko 2,4%, a w niektórych regionach nawet o 8%. Głównymi przyczynami regresu są wylesienia i inne czynniki antropogeniczne. Nie powstrzymuje go obejmowanie lasów mglistych ochroną: aż 40% ubytków przypada na obszary chronione.

Do ubywania lasów mglistych przyczynia się też zmiana klimatu. W jej wyniku dolna granica chmur przesuwa się bowiem w jednych obszarach w górę, a w innych w dół. W obydwu przypadkach skutkiem może być deficyt wody w powietrzu w strefie, w której rośnie las. Do tego dochodzi nasilenie niszczycielskich zjawisk ekstremalnych – pożarów, wichur i suszy. Zmniejszaniu się powierzchni lasów mglistych towarzyszy ubożenie ich różnorodności gatunkowej.

Lasy mgliste to niskie wiecznie zielone lasy równikowe, występujące na obszarach górskich, na których nieustannie zachodzi kondensacja pary wodnej, wskutek czego stale utrzymują się tam chmury i mgły. Cechą charakterystyczną lasów mglistych jest obfitość atmofilnych epifitów, korzystających z wody za-wartej w powietrzu.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.