Z zagranicy 11/2021

8 lipca 2021 09:13 2021 Wersja do druku

Czechy – Inteligentny system sortowania sadzonek

Federacja Rosyjska – Strategia rozwoju sektora leśnego do 2030 roku

Słowacja – Konkursy na wszystkich dyrektorów

Niemcy – Skarga Komisji do Trybunału Sprawiedliwości

Hesja, Niemcy – Lasy naturalne rezerwatami przyrody

Słowacja – Kontrowersje wokół spalania biomasy drzewnejCzechy

Inteligentny system sortowania sadzonek

Pracownicy naukowi Wydziału Informatyki Stosowanej (FAI) Uniwersytetu Tomáša Baty w Zlínie stworzyli inteligentny system zaawansowanego automatycznego sortowania jakościowego sadzonek okrytozalążkowych drzew leśnych. Przy realizacji projektu współpracowali naukowcy z uniwersyteckiego Regionalnego Centrum Badawczego CEBIA-Tech oraz pracownicy firm szwedzkich i holenderskich. – Nasza część tego kompleksowego rozwiązania stanowi serce całej linii, które – bazując na funkcji widzenia komputerowego i metodach sztucznej inteligencji – decyduje o jakości sadzonki i tym samym o tym, czy spełnia ona wymogi normy – mówi Vladimír Vašek, dyrektor CEBIA-Tech. System ocenia wymiary i cechy morfologiczne sadzonki. Wyróżniane są trzy kategorie jakości: pierwszy sort (kategoria A), drugi sort (B) i odpad (C).

Źródło: www.silvarium.cz


Federacja Rosyjska

Strategia rozwoju sektora leśnego do 2030 roku

W styczniu br. rząd Federacji Rosyjskiej przyjął „Strategię rozwoju sektora leśnego gospodarki kraju do 2030 roku”. – To złożony dokument. Jego główne cele to poprawa efektywności branży leśnej, podwojenie jej udziału w PKB kraju i stymulowanie dalszego rozwoju naszej gospodarki. (…) Oczywiście jego istotnym elementem jest także ochrona przyrody. Strategia ugruntowuje przejście do modelu intensywnego leśnictwa, a to głównie dzięki efektywnej organizacji cięć przerębowych i zagospodarowania lasu w oparciu o najlepsze wzorce. W celu zwiększenia przejrzystości branży jako całości i zniesienia szarej strefy zostaną energicznie wprowadzone technologie cyfrowe i systemy informacyjne – zapowiedział premier Rosji Michaił Miszustin. – Radykalnie zmieniliśmy nasze podejście do strategicznego rozwoju całego sektora leśnego. O ile wcześniej las był postrzegany przez pryzmat przemysłu i zwiększania rentowności biznesu, o tyle teraz strategia zakłada równowagę interesów między przemysłem drzewnym a gospodarką leśną, przy uwzględnieniu aspektu ekologicznego i społecznego – dopowiedziała wicepremier Wiktoria Abramczenko.

Strategia przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu eksportu drewna nieprzetworzonego i normy promującej stosowanie konstrukcji drewnianych w budowlach wznoszonych w ramach zleceń publicznych w celu stymulowania rozwoju rosyjskiego rynku produktów drzewnych. Duże znaczenie ma też rozbudowa infrastruktury leśnej, w tym sieci całorocznych dróg leśnych. Planowane jest zwiększenie finansowania badań naukowych.

Źródło: rosleshoz.gov.ru


Słowacja

Konkursy na wszystkich dyrektorów

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), które mają pod swoim zarządem blisko 900 tys. ha lasów państwowych, ogłosiły 8 lutego 2021 r. konkursy na dyrektorów wszystkich 23 regionalnych gospodarstw leśnych i dwóch zakładów wyspecjalizowanych (Zakład Techniki Leśnej i jednostka nasienniczo-szkółkarska Semenoles). – Wierzę, że uda nam się znaleźć odpowiednich ludzi, którzy poprowadzą nasze gospodarstwa i zakłady we właściwym kierunku. Konieczne jest ustabilizowanie firmy pod względem kadrowym. Określiliśmy kryteria tak, aby dać możliwość kandydowania jak największej liczbie pracowników – powiedział Tomáš Čuka, p.o. dyrektora generalnego LSR. Wśród warunków, które musieli spełnić kandydaci na dyrektorów regionalnych gospodarstw leśnych, były: wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku leśnictwo, co najmniej rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym i 5-letnie doświadczenie w gospodarce leśnej lub w leśej administracji publicznej. W przypadku kandydata na dyrektora Zakładu Techniki Leśnej w grę wchodziło również wykształcenie techniczne.

Z kolei słowackie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, któremu podlegają lasy państwowe, ogłosiło nieco wcześniej konkurs na dyrektora generalnego LSR. Warunkiem udziału w konkursie było przedstawienie koncepcji reformy lasów państwowych, przekształcającej je w nowoczesną jednostkę, która uwydatnia i respektuje zmiany w społecznych postulatach odnoszących się do gospodarowania państwowym majątkiem leśnym. Od kandydatów na dyrektora generalnego wymagano wykształcenia wyższego drugiego stopnia, co najmniej dwóch lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, znajomości przepisów prawnych dotyczących LSR oraz menedżerskich i innych umiejętności niezbędnych do pełnienia tej funkcji.

Źródło: www.lesmedium.sk


Niemcy

Skarga Komisji do Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Europejska pozwała 18 lutego 2021 r. Niemcy przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), ponieważ zarzuca im niedopełnienie obowiązków określonych przepisami dyrektywy siedliskowej. Zdaniem Komisji Niemcy wciąż nie wyznaczyły odpowiedniej liczby specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Ponadto permanentnie nie określały – zarówno na poziomie federacji, jak i landów – w sposób wystarczająco precyzyjny i skwantyfikowany celów w zakresie zachowania we właściwym stanie wszystkich swoich 4606 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. To miało negatywny wpływ na jakość i skuteczność działań ochronnych. W niektórych przypadkach Niemcy przekroczyły termin dopełnienia obowiązków wynikających z dyrektywy siedliskowej nawet o przeszło 10 lat.

Źródło: www.forstpraxis.de


Hesja, Niemcy

Lasy naturalne rezerwatami przyrody

W Hesji lasy naturalne stanowią 3,8% wszystkich lasów tego landu. W samych heskich lasach państwowych, zarządzanych przez Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji”, znajdują się 34 większe lasy naturalne o powierzchni od 100 do 1300 hektarów. Heskie władze postanowiły ustanowić te obszary leśne rezerwatami przyrody.

W ostatnich latach wyznaczyliśmy 10% heskich lasów państwowych jako lasy naturalne. Nie są one już użytkowane. Przyroda jest tam w możliwie największym stopniu pozostawiona samej sobie. Aby większe spośród tych lasów trwale pozostawały nienaruszonymi lasami naturalnymi, chcemy ustanowić rezerwatami przyrody obszary o powierzchni przekraczającej 100 ha. Utworzenie rezerwatu przyrody jest najskuteczniejszą i najlepszą formą ochrony przyrody. W ten sposób zwiększa się bioróżnorodność heskich lasów – podkreśliła Priska Hinz, minister odpowiedzialna za środowisko w heskim rządzie.

Źródło: www.forstpraxis.de


Słowacja

Kontrowersje wokół spalania biomasy drzewnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, któremu na Słowacji podlega gospodarka leśna, nie zgadza się na usunięcie biomasy z listy odnawialnych źródeł energii, o co postulują europejskie organizacje ekologiczne. Wg ministerstwa podstawową część biomasy drzewnej stanowią nieużyteczne pozostałości pozrębowe, a także odpady powstające przy przerobie drewna. Jak podkreśla ministerstwo, spalanie tego rodzaju biomasy daje możliwość jego efektywnego wykorzystania do produkcji energii. Rezygnacja ze spalania biomasy drzewnej nie tylko oznaczałaby marnowanie odnawialnego surowca, jakim jest drewno, lecz również spowodowałaby pogorszenie sytuacji ekonomicznej licznych firm. Z kolei organizacje ekologiczne utrzymują, że spalana biomasa w rzeczywistości pochodzi w istotnej części ze zdrowych drzew i całych sztuk pełnowartościowego drewna okrągłego. Ponadto jej spalanie przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych i niszczenia siedlisk.

Źródło: www.lesmedium.sk

 

Opr. A.S.