Z zagranicy 6/2021

8 lipca 2021 08:32 2021 Wersja do druku

Niemcy, Szwajcaria – Ograniczyć uprzątanie powierzchni poklęskowych

Dolna Saksonia, Niemcy – Utrata połowy świerków w ciągu trzech lat

Badenia-Wirtembergia, Niemcy – Pierwszy ogród drewna martwego

Ukraina – Nowy park narodowy

Niemcy – Start leśnego pakietu prokoniunkturalnego

 Niemcy, Szwajcaria

Ograniczyć uprzątanie powierzchni poklęskowych

Taki postulat na łamach czasopisma „Nature Communications”, w artykule „Estimating retention benchmarks for salvage logging to protect biodiversity”, przedstawił międzynarodowy zespół naukowców skupionych wokół dr. Simona Thorna, ekologa leśnego z Uniwersytetu Würzburskiego w Niemczech.

Lasy na całym świecie w coraz większym stopniu doświadczają huraganów, pożarów, klęskowych gradacji korników i innych zaburzeń naturalnych. Powszechną praktyką jest likwidacja skutków tych zaburzeń, czyli jak najszybsze uprzątanie drewna poklęskowego.

Praktyka ta stanowi jednak dodatkowe zaburzenie, które negatywnie wpływa na różnorodność biologiczną – podkreśla dr Simon Thorn. Podczas uprzątania powstają szkody glebowe, usuwana jest większość drewna martwego i tracone są takie struktury, jak podniesione karpy. – Dlatego pewną część powierzchni poklęskowych należy wyłączyć z uprzątania – postuluje dr Thorn.

Lasy, w których zaburzenia naturalne pozostają zachowane bez ingerencji człowieka, należą do najbardziej zagrożonych siedlisk na świecie. – Dotychczas nie było dostępnych miarodajnych danych o tym, jaka część powierzchni naturalnie zaburzonego lasu powinna pozostać nieuprzątnięta, żeby możliwie optymalnie wzmagać gatunkową różnorodność roślin, ptaków, owadów i grzybów – zaznacza dr Thorn. Aby wypełnić tę lukę, międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował zgromadzone na całym świecie dane dotyczące naturalnych zaburzeń w lasach. Analiza wykazała, że jeżeli nieuprzątnięte pozostaje 75% naturalnie zaburzonego obszaru leśnego, to zachowane zostaje 90% jego bogactwa gatunkowego. Jeśli pozostawia się nieuprzątniętą tylko połowę zaburzonego lasu, traci się mniej więcej ¼ gatunków. – Te liczby mogą służyć jako uproszczone wskaźniki przy pozostawianiu lasów zaburzonych – mówi dr Thorn.

Źródło: www.uni-wuerzburg.de


Dolna Saksonia, Niemcy

Utrata połowy świerków w ciągu trzech lat

Zgodnie z wynikami ostatniej oceny stanu zdrowotnego lasu, przedstawionymi 17 listopada 2020 r., w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia od 2017 r. przeszło połowa wszystkich świerków obumarła lub została usunięta ze względów sanitarnych. Pogoda w 2020 r. nie przyniosła złagodzenia kryzysu klimatycznego w dolnosaksońskich lasach. Ponownie było zbyt sucho i ciepło. W rezultacie rozmiar szkód był największy od czasu, kiedy w Dolnej Saksonii zaczęto przeprowadzać regularną ocenę stanu lasu (1984 r.). Obniżoną witalność wykazywały w 2020 r. wszystkie grupy gatunków drzew z wyjątkiem dębów.

Źródło: www.forstpraxis.de


Badenia-Wirtembergia, Niemcy

Pierwszy ogród drewna martwego

Leśny Zakład Doświadczalny Badenii-Wirtembergii (FVA), miasto Walldorf i państwowe leśnictwa położone w granicach kompleksu leśnego Schwetzinger Hardt stworzyły wspólnie pierwszy badeńsko-wirtemberski ogród drewna martwego. Stanowi on część ścieżki edukacyjnej.

FVA realizuje m.in. projekty, których celem jest ochrona gatunków występujących w świetlistych zbiorowiskach leśnych spotykanych w kompleksie Schwetzinger Hardt. Zabiegi ochronne wykonywane w takich zbiorowiskach obejmują usuwanie biomasy, w tym także drewna martwego. Ponieważ również ono jest środowiskiem życia wartym zachowania, postanowiono założyć w sąsiedztwie świetlistych zbiorowisk leśnych ogród drewna martwego.

Źródło: www.forstpraxis.de


Ukraina

Nowy park narodowy

Prezydent Ukrainy wydał 30 listopada 2020 r. dekret ustanawiający nowy park narodowy – Beskidy Królewskie (Koroliws’ki Beskidi) w ukraińskich Bieszczadach. Park rozciąga się między granicą polsko-ukraińską (po polskiej stronie na odcinku Stebnik – Bandrów Narodowy – Michniowiec), Starym Samborem i Jasienicą Zamkową. Nie stanowi jednak zwartego obszaru, a raczej siatkę terenów o łącznej powierzchni 8 997 ha. Tak, jak to często bywa w ukraińskich parkach narodowych, strefa ściśle chroniona zajmuje jedynie ok. ¼ tej powierzchni. Dalszą ¼ stanowi strefa kontrolowanej rekreacji. Niemal połowa obszaru parku to strefa gospodarcza. Aby nowy park stał się rzeczywistością, rząd musi jeszcze określić szczegółowe zasady jego funkcjonowania (co ma zrobić w ciągu 6 miesięcy), powołać administrację i zapewnić środki budżetowe.

Wiosną 2019 r. utworzono w ukraińskich Bieszczadach Park Narodowy „Bojkiwszczina” (12 tys. ha), który sąsiaduje z Beskidami Królewskimi. Powiększono także Użański Park Narodowy na Zakarpaciu o blisko 7 tys. ha.

Źródło: www.kp.org.pl


Niemcy

Start leśnego pakietu prokoniunkturalnego

Niemieckie Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa uruchomiło w ostatnim kwartale 2020 r. pierwsze płatności przewidziane w tej części ogólnoniemieckiego pakietu prokoniunkturalnego, która dotyczy gospodarki leśnej. Niemiecki rząd federalny przeznaczył na stymulację rozwoju branży leśnej w warunkach pandemii 700 mln euro, w tym 500 mln euro na subsydia dla lasów prywatnych i samorządowych, 150 mln euro na pobudzanie popytu na drewno i wspieranie budownictwa drewnianego oraz 50 mln euro na inwestycje w cyfryzację leśnictwa i w technikę leśną.

Wypłata federalnych jednorazowych płatności obszarowych dla właścicieli lasów prywatnych i samorządowych ma zostać zakończona do końca 2021 roku. Warunkiem otrzymania płatności (100 euro/ha) jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej (PEFC, FSC). Maksymalna kwota płatności przypadająca na jedno gospodarstwo leśne wynosi 200 tys. euro.

W ramach federalnego subsydiowania inwestycji w technikę leśną stosowane są m.in. dopłaty do zakupu urządzeń do korowania, sprzętu do pielęgnowania lasu, urządzeń do przygotowania gleby, siewników i sadzarek leśnych, sprzętu do budowy dróg leśnych, mobilnych maszyn do obróbki drewna, dronów, sprzętu ppoż. i środków ochrony pracy. W ograniczonym zakresie dofinansowywany jest zakup sprzętu do pozyskiwania i zrywki drewna (z subsydiowania wyłączone zostały harwestery, forwardery, skidery, kolejki linowe i większe rębarki). Wnioski o dopłaty do inwestycji w technikę leśną mogą być składane do 31 października 2021 roku.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Opr. A.S.