Z zagranicy 11/2020

14 sierpnia 2020 11:15 2020 Wersja do druku

Słowacja
Lasy państwowe jeszcze na plusie

Litwa
Przewidują znaczny spadek obrotów

Czechy
Lasy państwowe ze stratą w 2019 roku

Dolna Saksonia, Niemcy
Mniej doradztwa, więcej pieniędzy

Słowacja
Lasy państwowe jeszcze na plusie

Fot. www.stock.adobe.com (2)

Mimo wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku drewna, związanej z klęską kornika na Słowacji i w Europie, Lasy Republiki Słowackiej (LSR), które zarządzają słowackimi lasami państwowymi, zdołały w 2019 r. wypracować jeszcze zysk. Jego wysokość przed opodatkowaniem wyniosła 4,1 mln euro. – Udało się nam sprostać niekorzystnej sytuacji na rynku za sprawą kilku środków, które zapewniły pozytywny wynik finansowy w ubiegłym roku. Do środków tych należą m.in. podwyżka cen liściastego drewna cennego, oparcie polityki kontrahenckiej na długoterminowych umowach zarówno z dostawcami, jak i z odbiorcami oraz uzyskanie wyższych przychodów ze źródeł innych niż sprzedaż drewna – wyjaśnia Marian Staník, dyrektor generalny LSR. Obecnie umowy z odbiorcami drewna są zasadniczo zawierane na okres pięciu lat, a umowy z firmami usług leśnych – na cztery lata (wcześniej były to umowy roczne). Dzięki temu przemysł drzewny ma zagwarantowaną stabilność dostaw drewna, a przedsiębiorcy leśni mogą inwestować w nowocześniejsze maszyny leśne i przez to podnosić poziom wydajności i ekologiczności swoich prac.

W ciągu ostatniego półtora roku całkowite przychody LSR znacznie się zmniejszyły w następstwie klęski kornika. W 2019 r. średnia cena drewna uzyskiwana przez LSR zmalała o 7 euro/m3, co spowodowało, że słowackie lasy państwowe zanotowały w ub. roku najniższą wartość sprzedaży drewna iglastego w okresie ostatnich trzech lat. Słowaccy leśnicy państwowi przewidują, że ceny drewna iglaste-go będą nadal spadały i LSR mogą zakończyć rok 2020 ujemnym wynikiem finansowym.

LSR funkcjonują w formie przedsiębiorstwa państwowego. Mają pod swoim zarządem blisko 900 tys. ha lasów, czyli ok. 44% wszystkich lasów Słowacji. Rocznie pozyskują ok. 4,6 mln m3 drewna.

Źródło: www.lesy.sk


Litwa
Przewidują znaczny spadek obrotów

Ceny drewna uzyskiwane w 2020 r. przez Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) są o blisko 40% niższe od tych z 2019 roku. Dlatego leśnicy państwowi przewidują, że VMU, które ze sprzedaży drewna uzyskuje ok. 97% swoich przychodów, zanotuje w 2020 r. spadek obrotów rzędu 36 mln euro. Przyczyną dużego spadku cen drewna na litewskim rynku jest napływ nań drewna pokornikowego i pohuraganowego.

W Polsce, Niemczech, Austrii, na Białorusi i na Węgrzech, jak również w Czechach drzewostany zostały zaatakowane przez korniki, które uszkodziły rozległe połacie lasów. Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się szkodników, kraje te musiały prowadzić cięcia sanitarne, co skutkowało dużą nadwyżką drewna na rynku. Jednocześnie znacznie spadło zapotrzebowanie na pozostałości pozrębowe nadające się do produkcji biopaliw i na drewno opałowe– wyjaśnia Ramunė Petkevičienė, zastępczyni dyrektora ds. pozyskania i sprzedaży drewna w VMU. Na samej Białorusi rozmiar cięć sanitarnych związanych z gradacją szkodników owadzich wynosił 1 mln m3 w 2017 r., 3 mln m3 w 2018 r. i 10 mln m3 w 2019 roku.

Obecnie średnia cena drewna kształtuje się na poziomie 36 euro za 1 m3. Nadal trudno jest przewidzieć, kiedy ceny zaczną rosnąć, ale przynajmniej zadają się one stabilizować, a nie spadać. Jednak wciąż są najniższe w okresie ostatnich pięciu lat. Prawdopodobnie utrzymają się na podobnym poziomie przez cały 2020 rok – dodaje Ramunė Petkevičienė. W listopadzie 2019 r. VMU sprzedało na aukcji elektronicznej 80% drewna oferowanego do zakontraktowania na pierwsze półrocze br. Do marca 2020 r. odbyły się już cztery dogrywki, po których VMU zbyło łącznie 96% oferty. W stosunku do pierwszej połowy 2019 r. cena papierówki świerkowej, sosnowej i brzozowej obniżyła się odpowiednio o 27,9, 26,2 i 21,1 euro/m3, a cena drewna na płyty i drewna opałowego – odpowiednio o 18,6 i 18,3 euro/m3.


VMU sprzedaje drewno głównie za pośrednictwem państwowego Elektronicznego Systemu Sprzedaży Drewna (EMPS) w ramach półrocznych aukcji ograniczonych (ok. 90% całkowitego wolumenu sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych (ok. 3%). Administratorem systemu EMPS jest spółka akcyjna Baltpool, której udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie. VMU zarządza lasami o powierzchni ok. 1 mln ha (niespełna połowa lasów Litwy), zatrudniając blisko 2,6 tys. pracowników. Pozyskuje rocznie ok. 3,3 mln m3 drewna przy przyroście 9 mln m3.

Źródło: www.vivmu.lt


Czechy
Lasy państwowe ze stratą w 2019 roku

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), mające pod swoim zarządem 1,2 mln ha lasów (ok. 50% wszystkich czeskich obszarów leśnych), zakończyły rok gospodarczy 2019 stratą rzędu miliarda koron czeskich (ok. 167 mln zł). Poinformował o tym w marcu 2020 r. Josef Vojáček, dyrektor generalny LČR. Powodem załamania wyniku finansowego LČR jest klęska suszy, korników i huraganów, która doprowadziła do nadpodaży surowca drzewnego i spadku jego cen. W 2019 r. LČR pozyskały 10 mln m3 samego tylko drewna kornikowego przy całkowitym pozyskaniu dochodzącym do 14 mln m3 . Przed kryzysem klimatycznym pozyskiwały w sumie ok. 8 mln m3 drewna rocznie. Według przewidywań kierownictwa LČR w 2020 r. zysk operacyjny spadnie do poziomu -1,9 mld koron (ok. -317 mln zł).

Źródło: www.silvarium.cz


Dolna Saksonia, Niemcy
Mniej doradztwa, więcej pieniędzy

Dyskusja o przyszłości doradztwa na rzecz prywatnych właścicieli lasów toczy się w Dolnej Saksonii już od kilku lat. Jak dotąd za fachowe doradztwo leśne i usługową opiekę nad lasami prywatnymi odpowiedzialne są w tym landzie dwa podmioty: Izba Rolnicza Dolnej Saksonii (LWK) troszczy się o 560 tys. ha lasów prywatnych, a Dolno-saksońskie Lasy Krajowe (NLF), zarządzające lasami państwowymi, mają w swojej pieczy 80 tys. lasów zrzeszeń leśnych o charakterze spółdzielczym. O ile usługowa opieka jest odpłatna, o tyle doradztwo jest wolne od opłat, a to dlatego, że LWK i NLF otrzymują od landu odpowiednie dotacje celowe.

Jednak w sytuacji obecnego kryzysu klimatycznego w europejskich lasach Ministerstwo Rolnictwa, któremu w Dolnej Saksonii podlega gospodarka leśna, zapowiedziało drastyczną redukcję dotacji na doradztwo świadczone przez LWK i NLF. Począwszy od roku 2022 ma ono mieć jedynie formę konsultacji telefonicznej. Zaoszczędzone przez to środki finansowe zostaną przeznaczone na subsydia kierowane bezpośrednio do prywatnych właścicieli lasów. C

Źródło: www.forstpraxis.de
Opr. A.S.