Z zagranicy 8/2020

4 czerwca 2020 14:16 2020 Wersja do druku

Federacja Rosyjska
Projekt zmian w kodeksie leśnym

Finlandia
Nowy dyrektor Metsähallitusa

Niemcy
Więcej myśliwych

Malezja
Surowsze prawo leśne

Europa Środkowa
Gospodarka leśna a ochrona klimatu

Federacja Rosyjska
Projekt zmian w kodeksie leśnym

Ministerstwo Zasobów Naturalnych Rosji przygotowało projekt zmian w kodeksie leśnym Federacji Rosyjskiej mających na celu zwalczenie nielegalnego pozyskiwania drewna w lasach i handlu tym surowcem. Obecnie osoby nielegalnie pozyskujące drewno są w Rosji rzadko zatrzymywane bezpośrednio na miejscu. Przyczynia się do tego ograniczony stan liczebny personelu administracji leśnej. Projektowane zmiany mają przede wszystkim umożliwić szybką identyfikację osób podejmujących nielegalne działania w lasach.

Fot. www.stock.adobe.com (3)

Jedną z przewidzianych zmian jest wprowadzenie do kodeksu leśnego przepisu mówiącego, że samo przebywanie w lesie osób z maszynami i urządzeniami przeznaczonymi do pozyskiwania, zrywki lub wywozu drewna, niezwiązane z wypełnianiem świadczeń z zakresu ochrony lasu, uznaje się za tożsame z pozyskiwaniem drewna przez te osoby. Katalog takich maszyn i urządzeń ma zostać zatwierdzony przez rząd Federacji Rosyjskiej.

Lasy w Rosji są własnością państwa. Rosyjskie prawo leśne przewiduje możliwość dzierżawy lasu i nabycie praw do jego użytkowania w drodze przetargu. Do 2007 r. organizacją i prowadzeniem gospodarki leśnej zajmowały się gospodarstwa leśne (leschozy) będące jednostkami budżetowymi. Obecnie gospodarstwa te pełnią jedynie funkcje administracyjne i nadzorcze. Prace leśne są wykonywane przez prywatne przedsiębiorstwa.

Źródło: www.rosleshoz.gov.ru


Finlandia
Nowy dyrektor Metsähallitusa

Decyzją fińskiego rządu nowym dyrektorem generalnym państwowego gospodarstwa parkowo-leśnego Metsähallitus został mianowany na kadencję 2020–24 Juha S. Niemelä. Powołanie nastąpiło na wniosek ministra rolnictwa i leśnictwa. Przez ostatnie cztery lata Juha S. Niemelä zajmował stanowisko dyrektora generalnego Departamentu Zasobów Naturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa. Wcześniej był dyrektorem generalnym Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska w Środkowej Finlandii. Niemelä posiada stopień naukowy doktora z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz tytuł magistra zarządzania. Przez wiele lat był też pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Helsińskim.

Powstałe 160 lat temu państwowe gospodarstwo parkowo-leśne Metsähallitus zarządza jedną trzecią obszaru lądowego i wodnego Finlandii. Składa się z dwóch segmentów – gospodarczego (samofinansującego się) i państwowoadministracyjnego (finansowanego głównie z budżetu państwa). Trzon segmentu gospodarczego stanowi spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), która ma w swojej pieczy 3,5 mln ha fińskich produkcyjnych lasów państwowych. Przychody spółki stanowią przeszło 90% przychodów całego Metsähallitusa. Segmenty gospodarczy i państwowoadministracyjny oddzielone są od siebie finansowym „firewallem” (obustronna niedopuszczalność przepływów transferowych).

Źródło: www.metsa.fi


Niemcy
Więcej myśliwych

W 2019 r. ważną kartę myśliwską posiadało w Niemczech 388,5 tys. osób. To o 4,1 tys. osób więcej niż w 2018 roku. Od czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 r. liczba myśliwych w tym kraju wzrosła o blisko 1/4. Najwięcej myśliwych pochodzi z takich landów, jak Nadrenia Północna-Westfalia (87,6 tys. osób), Bawaria (48,0 tys.) i Badenia-Wirtembergia (46,8 tys.). W całych Niemczech na 1 tys. mieszkańców przypada 4,7 myśliwego. Kobiety stanowią 7% myśliwych. W 2019 r. egzaminu łowieckiego nie zaliczyło 19% doń przystępujących.

Źródło: www.jagderleben.de


Malezja
Surowsze prawo leśne

Rząd Malezji przygotowuje nowelizację liczącego już kilkadziesiąt lat prawa leśnego tego kraju z myślą o zwiększeniu skuteczności ochrony krajowych lasów deszczowych przed nielegalnym pozyskiwaniem drewna. Projekt noweli przewiduje nakładanie surowszych sankcji karnych, w tym kary pozbawienia wolności i kary grzywny, na osoby nielegalnie pozyskujące drewno. W 2019 r. ekolodzy domagali się od władz Malezji wprowadzenia do konstytucji i odpowiednich ustaw zmian umożliwiających efektywne zwalczanie nielegalnego użytkowania lasu, korupcji i zanieczyszczania środowiska. Rząd planuje dokonanie nowelizacji do końca 2020 roku.


Malezja należała w 2019 r. do grupy sześciu krajów o największym rozmiarze wylesień. Malezyjska gospodarka leśna podlega zasadniczo władzom stanowym, a nie federalnym.

To wg ekologów skutkuje przedkładaniem interesów ekonomicznych nad ochronę przyrody i prawa ludności rdzennej. Stany Malezji, choć zdają sobie sprawę z potrzeby zatrzymania deforestacji, zdecydowanie się jednak przeciwstawiają zmianom w konstytucji, które ograniczyłyby stanową kontrolę nad lasami.

O kompromis będzie więc bardzo trudno.

Źródło: www.panelsfurnitureasia.com


Europa Środkowa
Gospodarka leśna a ochrona klimatu

Zrównoważona gospodarka leśna typu środkowoeuropejskiego wnosi większy wkład w ochronę klimatu niż pozostawianie lasów do naturalnego rozwoju. Takie są wyniki opracowania analitycznego opublikowanego w czasopiśmie „Global Change Biology – Bioenergy” (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17571707). Zespół naukowców z niemieckiego Instytutu Biogeochemii im. Maxa Plancka, pracujący pod kierownictwem prof. Ernsta-Detlefa Schulzego, zbadał różnice we wpływie na bilans klimatyczny między lasami zagospodarowanymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju a nieużytkowanymi lasami strefy umiarkowanej. Naukowcy doszli do wniosku, że podstawowym wkładem zrównoważonej gospodarki leśnej w ochronę klimatu jest substytucja paliw kopalnych przez drewno użytkowane energetycznie.

W strefie umiarkowanej pochłanianie i emisja CO2 przez lasy nieużytkowane mniej więcej się równoważą. Lasy zagospodarowane w sposób zrównoważony cechują się natomiast większym pochłanianiem CO2. Jednak o trwałym pozytywnym efekcie klimatycznym przesądza wg niemieckich naukowców dopiero energetyczne użytkowanie drewna (urzeczywistniane bezpośrednio lub po upływie okresu jego materiałowego wykorzystania), umożliwiające substytuowanie paliw kopalnych. W przeliczeniu na 1 ha i rok energetyczne użytkowanie drewna pochodzącego z lasu zagospodarowanego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju pozwala na zaoszczędzenie 900 l oleju opałowego, co dopowiada ograniczeniu emisji CO2 związanej ze spalaniem paliw kopalnych o 3,5 t. Taki rozmiar redukcji emisji jest dziesięciokrotnie większy od wzrostu akumulacji CO2, jaki można uzyskać w lasach nieużytkowanych w następstwie zwiększenia się zapasu na pniu. Niestety, obecnie w oficjalnych kalkulacjach bilansu CO2 pozyskiwanie drewna jest traktowane z góry jako emisja. Źródło:www.forstpraxis.de

Opr. A.S.