Z zagranicy 2/2020

4 marca 2020 14:59 2020 Wersja do druku

Irlandia
Kobieta dyrektorem generalnym Coillte

Świat
Wielki zielony mur dla miast

Niemcy
Dualne licencjackie studia leśne

Litwa
Sprzedaż państwowego drewna na pierwszą połowę 2020 roku


Irlandia
Kobieta dyrektorem generalnym Coillte

Rada nadzorcza irlandzkiego koncernu państwowego Coillte, którego częścią są lasy państwowe Irlandii (Coillte Forestry), mianowała jego nowym dyrektorem generalnym Imeldę Hurley. Poprzedni dyrektor generalny, Fergal Leamy, zrezygnował z tego stanowiska po czterech latach i przeszedł do sektora prywatnego. Imelda Hurley ukończyła studia licencjackie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Limerick. Jest dyplomowaną księgową. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych branżach, sektorach własnościowych, państwach i regionach świata (Irlandia, Wielka Brytania, Europa Wschodnia, Azja).

Oprócz segmentu leśnego, zarządzającego lasami państwowymi o powierzchni ok. 350 tys. ha, w skład koncernu Coillte wchodzą: segment usług bazujących na rozporządzaniu nieruchomościami gruntowymi (Land Solutions) i segment produkcji płyt drewnopochodnych (Medite Smartply). Macierzystą firmą koncernu jest spółka akcyjna należąca w całości do państwa irlandzkiego. W 2018 r. przychody i zysk operacyjny całego koncernu wyniosły odpowiednio 330 mln euro (ok. 1,4 mld zł) i 71,5 mln euro (ok. 307,6 mln zł).

Źródło: www.coillte.ie


Świat
Wielki Zielony Mur dla Miast
Fot. www.stock.adobe.com

Dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia (FAO), Qu Dongyu, ogłosił pod koniec września 2019 r. nową inicjatywę wsparcia proklimatycznych rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions, NBS) – projekt Wielki Zielony Mur dla Miast. Inicjatywa ta przewiduje rozwój zalesień na obszarach zurbanizowanych w sposób zintegrowany z szerszymi działaniami na rzecz regeneracji krajobrazu. FAO wraz z partnerami projektowymi planuje odpowiednią pomoc dla co najmniej trzech miast w każdym z 30 państw położonych w strefie Sahelu i Azji Środkowej. Do 2030 r. w strefie tej ma powstać na terenach zurbanizowanych 500 tys. ha nowych lasów i zostać zregenerowanych 300 tys. lasów istniejących. Po ukończeniu przedsięwzięcia Wielki Zielony Mur dla Miast miałby pochłaniać 0,5–5 gigaton CO2 rocznie. Właściwie zagospodarowane lasy miejskie mogą obniżyć temperaturę powietrza nawet o 8°C, zredukować koszty klimatyzacji o 40%, ograniczyć spływ powierzchniowy i znacząco poprawić jakość powietrza. Nowa inicjatywa bazuje na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu Wielki Zielony Mur Sahelu, mającego na celu utworzenie pasa zieleni przebiegającego w poprzek Afryki na południe od Sahary (więcej o tej inicjatywie w nr. 19/2019 na s. 7 „Lasu Polskiego”).

Źródło: www.fao.org


Niemcy
Dualne licencjackie studia leśne

W październiku 2019 r. pięcioro studentów drugiego roku leśnictwa z Wyższej Szkoły Weihenstephan–Triesdorf rozpoczęło pracę w Bawarskich Lasach Państwowych (BaySF) w ramach dualnych studiów licencjackich. Studia dualne to połączenie tradycyjnych zajęć akademickich z pracą zawodową. –Dla nas ważne jest to, żeby nasz narybek leśny mógł się wcześnie dobrze zapoznać z naszą pracą – mówi Reinhardt Neft, członek zarządu BaySF. Do czasu ukończenia swoich studiów adepci leśnictwa będą pracowali na różnych stanowiskach w BaySF w okresach wolnych od zajęć akademickich, tak aby mogli poznać wszystkie aspekty gospodarki leśnej od strony praktycznej.

Na początek studenci przez kilka tygodni pomagali robotnikom leśnym przy sadzeniu i pielęgnowaniu lasu.

Pięcioro studentów dualnych studiów licencjackich zatrudniły w październiku 2019 r. również Lasy Turyngii, zarządzające lasami państwowymi tego landu. Są to studenci na kierunku „Gospodarka leśna i zarządzanie ekosystemami” w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Erfurcie. O zatrudnienie w Lasach Turyngii w ramach studiów dualnych ubiegało się ok. 200 studentów. Przypadało więc 40 kandydatów na jedno miejsce.

Źródło: www.baysf.de ; www.thueringenforst.de


Litwa
Sprzedaż państwowego drewna na pierwszą połowę 2020 roku

Spółka Baltpool, operator litewskiego państwowego Elektronicznego Systemu Sprzedaży Drewna (EMPS), ogłosiła 22 listopada 2019 r. wyniki aukcji surowca drzewnego oferowanego przez litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) do sprzedaży w ramach umów obejmujących pierwsze półrocze 2020. Aukcje te trwały 15–20 listopada. Nabywców znalazło 80% oferty sprzedaży drewna okrągłego, której łączny wolumen wynosił 892 tys. m3. VMU od razu zapowiedziało ponowne aukcje niesprzedanego surowca drzewnego, które trwały 14–19 grudnia.

Uzyskana przez VMU średnioważona cena drewna wszystkich grup sortymentów wyniosła 36,24 euro/m3 (ok. 156 zł). To oznacza spadek o 11% w stosunku do poziomu z aukcji odnoszących się do drugiej połowy 2019 roku. Średnioważona cena 1 m3 drewna wybranych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: drewno tartaczne 63,56 euro (spadek o 2% w stosunku do aukcji sprzed pół roku); krótkie drewno liściaste twarde 174,72 euro (+14%); drewno opakowaniowe 38,23 euro (-3%); papierówka 25,06 euro (-28%); drewno opałowe 19,68 euro (-17%); drewno na płyty 16,06 euro (-25%); pozostałości pozrębowe 13,23 euro (-15%).

Całkowita ilość sprzedanego drewna wzrosła o 17% w stosunku do wyników sprzedaży aukcyjnej na drugą połowę 2019 roku.

Ok. 93% całości sprzedanego drewna nabyły przedsiębiorstwa litewskie. Największym popytem cieszyło się drewno opakowaniowe (sprzedano 100% oferty), tartaczne (99%) i krótkie liściaste twarde (98%). Mniejsze było zainteresowanie papierówką (sprzedano 74% oferty), drewnem na płyty (70%), opałowym (67%) i pozostałościami pozrębowymi (59%).

VMU sprzedaje drewno głównie elektronicznie za pośrednictwem systemu EMPS w ramach półrocznych aukcji ograniczonych (ok. 90% całkowitego wolumenu sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych (ok. 3%). Wszystkie aukcje są przeprowadzane na platformie internetowej Litewska Giełda Energetyczna, której administratorem jest wspomniana już spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcy to duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie.

Źródło: www.baltpool.eu
Opr. A.S.