Z zagranicy 11/2019

12 lipca 2019 11:42 2019 Wersja do druku

Szwecja
Uproszczony system klasyfikacji papierówki

Świat
Młodsze lasy większym pochłaniaczem CO2

Ameryka Północna - Europa
Unia zaskarżona o spalanie biomasy leśnej

Łotwa
Darowizny państwowych lasów na cele społeczne


Fot. www.pxhere.com

Szwecja
Uproszczony system klasyfikacji papierówki

Od sierpnia 2019 r. w szwedzkiej branży leśno-drzewnej ma być stosowany nowy system pomiaru i klasyfikacji jakościowej papierówki. Dotychczasowe określanie procentu wadliwości każdego pojedynczego stosu zostanie zastąpione przyporządkowywaniem całemu stosowi jednej klasy jakości – pierwszej lub drugiej. W praktyce oznacza to zwiększenie tolerancji wad o mniejszym znaczeniu i zarazem zmniejszenie tolerancji wad istotniejszych. Powody przypisania surowcowi drugiej klasy jakości będą wyszczególniane w specyfikacji w sposób zrozumiały dla właścicieli lasów.

W perspektywie długookresowej uproszczenie systemu pomiarowo-klasyfikacyjnego ma zwiększyć rentowność całej branży i jej poszczególnych segmentów. Pilotażowe dostawy papierówki z zastosowaniem nowego systemu, realizowane przez szwedzkie lasy państwowe (Sveaskog), wykazują, że klasa pierwsza obejmuje 98% surowca. Nowe zasady pomiaru i klasyfikacji papierówki zostały wypracowane w ramach ogólnoszwedzkich konsultacji i przyjęte przez radę nadzorczą organizacji Biometria – nowego zrzeszenia zajmującego się pomiarem drewna w Szwecji, powstałego w wyniku fuzji centralnej Krajowej Rady ds. Pomiaru Drewna (SDC) z trzema regionalnymi radami ds. pomiaru drewna. Zrzeszenie Biometria skupia reprezentacje wszystkich podstawowych grup szwedzkich interesariuszy pomiaru drewna.

Źródło: www.sveaskog.se


Świat
Młodsze lasy większym pochłaniaczem CO2


Zdaniem naukowców lasy m.in. na gruntach porolnych intensywnie pochłaniają CO2
Fot. Jakub Słowik

Międzynarodowy zespół naukowców opublikował w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym PNAS wyniki badań (https://www.pnas.org/content/116/10/4382), które dowodzą, że największym na świecie leśnym pochłaniaczem CO2 są lasy młode, intensywnie przyrastające. Badacze zanalizowali zasoby leśne w skali globalnej, stosując kombinację różnych komputerowych modeli matematycznych. Ustalili ilość CO2, jaką lasy w wieku co najmniej 140 lat pochłonęły w latach 2001–10, i porównały ją z absorpcją CO2 przez lasy młodsze, w tym także przez zalesienia na gruntach porolnych. Okazało się, że wyjątkowo duży udział w pochłanianiu CO2 mają lasy rosnące na dawnych obszarach rolniczych we wschodnich stanach USA, lasy odnawiające się na pożarzyskach w Kanadzie i Rosji oraz zalesienia w Chinach. –Ilość dwutlenku węgla, jaką lasy mogą globalnie absorbować z atmosfery, jest jednak ograniczona. Dlatego koniecznie musimy redukować naszą emisję związaną z paliwami kopalnymi – zastrzega współautorka publikacji prof. Almut Arneth, reprezentantka niemieckiego Instytutu Meteorologii i Badań nad Klimatem. Źródło: www.forstpraxis.de


Ameryka Północna – Europa
Unia zaskarżona za spalanie biomasy leśnej

Grupa obywateli Stanów Zjednoczonych i pięciu unijnych państw członkowskich – Estonii, Francji, Irlandii, Rumunii i Słowacji – wniosła do Sądu w Luksemburgu (jeden z dwóch organów sądowych Trybunału Sprawiedliwości UE) pozew przeciwko Unii Europejskiej. Powodowie twierdzą, że unijna dyrektywa ws. energii odnawialnej z 2018 r. (RED II) prowadzi do niszczenia lasów i wzrostu emisji gazów cieplarnianych poprzez promocję spalania biomasy leśnej jako działania neutralnego pod względem bilansu węgla i domagają się anulowania stosownych przepisów.

Dr Mary S. Booth, dyrektorka Partnerstwa na rzecz Integralności Polityki, jest główną doradczynią naukową w tej sprawie.

Polityka UE opiera się na fałszywym i nierozważnym założeniu, że spalanie drewna leśnego jest neutralne pod względem bilansu węgla. Tymczasem w rzeczywistości spalanie drewna leśnego oznacza wzrost emisji w stosunku do spalania paliw kopalnych – tłumaczy dr Mary S. Booth.

Obawy o klimat są kluczowym wątkiem sprawy, ale powodowie zwracają uwagę również na to, w jaki sposób dyrektywa RED II wpływa na ich posiadłości, prawa i środki utrzymania. Np. Bernard Auric złożył pozew w imieniu mieszkańców Gardanne – małego miasta przemysłowego na południu Francji. Walczą oni o wyeliminowanie uciążliwości w ich życiu spowodowanych przekształceniem dawnej elektrowni węglowej w instalację opalaną biomasą. Jeden z mieszkańców miasta wyjaśnia: – Od 2012 r. mieszkam w odległości 300 m od elektrowni, w okolicy szczególnie dotkniętej hałasem, opadającym dymem oraz zanieczyszczeniem zrębkami i pyłem z przejeżdżających ciężarówek. Dziś nie mogę normalnie żyć i spać.

Unijne subsydia zwiększają popyt na biomasę, a tym samym rozmiar pozyskania drewna w lasach Europy i Ameryki Północnej. Powodowie reprezentują obszary szczególnie dotknięte skutkami tej polityki, takie jak południowo-wschodnie Stany Zjednoczone, Estonia i tereny leśne w Karpatach, gdzie pozyskuje się drewno w jednych z ostatnich europejskich lasów o charakterze pierwotnym. – Zmiana dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii dawała UE możliwość poradzenia sobie z niektórymi problemami związanymi z energią z biomasy, takimi jak zwiększenie pozyskania drewna w lasach czy spalanie całych pni i drzew. Na tym polu Unia w dużym stopniu zawiodła, toteż teraz do obywateli należy zaskarżenie jej i doprowadzenie do naprawienia katastrofalnej decyzji – mówi Hannah Mowat, koordynatorka kampanii klimatyczno-leśnych ze strony organizacji Fern, monitorującej działania UE w zakresie legislacji leśnej.

Źródło: www.fern.org


Łotwa
Darowizny państwowych lasów na cele społeczne

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) już od ośmiu lat przyznają corocznie organizacjom pożytku publicznego i fundacjom darowizny na cele społeczne. Fundusz darowizn osiąga poziom setek tysięcy euro. Preferowane są cztery kategorie projektów społecznych, a mianowicie: pomoc dla dzieci i dorosłych o specjalnych potrzebach, pomoc dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, pomoc ukierunkowana na umożliwienie seniorom prowadzenia aktywnego trybu życia w godnych warunkach i pomoc ukierunkowana na integrację społeczną.

W 2018 r. o darowizny LVM ubiegało się 165 organizacji, które przedstawiły projekty o łącznym wolumenie 1,2 mln euro. W marcu LVM przyznały darowizny celowe w łącznej wysokości 313,9 tys. euro. Fundusze te zostały przydzielone 57 organizacjom. Projekty, między które rozdzielono darowizny, zostały wyłonione w drodze konkursu zorganizowanego przez trzy niezależne organizacje charytatywne. Organizacje te będą również kontrolowały wydatkowanie przyznanych pieniędzy.

Działające w formie spółki akcyjnej LVM mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają niespełna 1300 pracowników. Rocznie pozyskują 5,4 mln m3 drewna przy przyroście rzędu 12 mln m3. C

Źródło: www.lvm.lv

Opr.A.S.