Z zagranicy 4/2019

20 marca 2019 14:32 2019 Wersja do druku

Finlandia
Przede wszystkim redukcja emisji

Europa
Wiatrowały w Alpach

Słowacja
Sprzedaż odstrzałów zamiast dzierżawy obwodów

Szwecja – Łotwa
Więcej łotewskich lasów w rękach Södry

Litwa
Konflikt wokół cięć w parkach

Litwa
Sprzedaż drewna na pierwszą połowę 2019 roku


Finlandia
Przede wszystkim redukcja emisji

Lasy są ważne dla ochrony klimatu, ale kluczowe znaczenie ma nadal redukcja emisji pochodzącej z paliw kopalnych. To wniosek debaty leśnej, która została zorganizowana w październiku 2018 r. przez fińskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Jednym z tematów debaty były relacje między pozyskaniem drewna a pochłanianiem CO2 przez lasy.

Waga lasów jako bufora wobec zmiany klimatu jest jak najbardziej istotna, ale ten bufor to w większości lasy naturalne. Pochłanianie CO2, które jest niezbędne do kompensacji aktywności człowieka, musimy zwiększyć do poziomu odpowiadającego jednej czwartej emisji pochodzącej z paliw kopalnych. Do osiągnięcia tego celu nie możemy jednak wykorzystywać pochłaniania lasów naturalnych. One powinny żyć własnym życiem. Właściwa praca nad wzmaganiem pochłaniania musi być wykonywana poza lasami naturalnymi – powiedział Sampo Soimakallio, uczestniczący w debacie naukowiec z Fińskiego Instytutu Środowiska.

W rzeczywistości rozmiar pozyskania jest determinowany przez światowy popyt na produkty bazujące na drewnie. Jeśli ograniczy się pozyskanie w jednym miejscu, to ono wzrośnie gdzie indziej – zauważył Pekka Kauppi, emerytowany profesor ochrony środowiska. – Z pewnością tak jest. Zgodnie z wynikami badań redukcja pozyskania bywa w blisko 80% rekompensowana jego wzrostem w innych miejscach. Ale to ustalenie dowodzi również tego, że w rzeczywistości surowce kopalne i drewno nie konkurują ze sobą, ponieważ redukcja pozyskania drewna tylko w 20% mogłaby się przełożyć na zastąpienie go surowcami kopalnymi – zastrzegł Sampo Soimakallio.

Źródło: www.smy.fi


Europa
Wiatrowały w Alpach

Wichura, która w nocy 30 października 2018 r. szalała na pograniczach Włoch, Słowenii, Austrii i Szwajcarii, pozostawiła po sobie łącznie 17 mln m3 wiatrowałów. Najbardziej ucierpiały Włochy, gdzie straty zostały oszacowane na 15 mln m3. W austriackiej Karyntii wichura powaliła w lasach drzewa o łącznej miąższości 1 mln m3.

Źródło: www.forstpraxis.de


Słowacja
Sprzedaż odstrzałów zamiast dzierżawy obwodów

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, wprowadzają nowy model gospodarki łowieckiej. Zgodnie z nim łowiska w lasach LSR nie będą już przedmiotem dzierżawy. Zastąpi ją sprzedaż odstrzałów.

LSR oczekują, że dzięki temu ich dochody z gospodarki łowieckiej mogą wzrosnąć nawet przeszło pięciokrotnie. Wskazują na to wyniki projektu pilotażowego, zrealizowanego w 23 obwodach łowieckich LSR. Nowy model urzeczywistnia plany rozwoju gospodarki łowieckiej, opracowane we współpracy z gminami i innymi interesariuszami łowiectwa.

LSR zarządzają 103 obwodami łowieckimi. Dotychczas były one w większości wydzierżawiane. W 2018 r. przestały obowiązywać umowy o dzierżawę 39 obwodów. W odniesieniu do 23 z nich już przed zimą zostały podpisane umowy o sprzedaż/kupno odstrzałów. W 2019 r. wygaśnie 17 umów o dzierżawę obwodów łowieckich. LSR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Pod swoim zarządem mają 900 tys. ha lasów. W 2017 r. zatrudniały przeciętnie 3566 osób, w tym 1286 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.lesy.sk


Szwecja – Łotwa
Więcej łotewskich lasów w rękach Södry

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – nabyła gospodarstwo leśne Bergvik Skog AB na Łotwie. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi przeszło 111 tys. ha, a jego powierzchnia leśna – ponad 80 tys. ha. Zapas na pniu sięga 10,6 mln m3. Cena zakupu gospodarstwa została ustalona na poziomie 324 mln euro. Przed zakupem Södra podsiadała na Łotwie 15 tys. ha lasów.

Łotwa jest i pozostanie głównym źródłem importowych dostaw surowca dla Södry. Nabycie nowych lasów zwiększy nasze możliwości współpracy na łotewskim rynku – mówi Olof Hansson, prezes segmentu gospodarki leśnej Södry.

Södra zrzesza ok. 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Blisko 80% lasów w Szwecji to własność prywatna.

Źródło: www.sodra.com


Litwa
Konflikt wokół cięć w parkach

Ekolodzy alarmują opinię publiczną informacjami o zwiększonym rozmiarze cięć w litewskich parkach narodowych i regionalnych, których znaczna część podlega także ochronie w ramach sieci obszarów Natura 2000. Mówi się o licznych zrębach zupełnych i wzroście pozyskania o 6%, przyjętym przez litewski rząd bez konsultacji społecznych. W marszu protestacyjnym w Wilnie, zorganizowanym 1 grudnia 2018 r., wzięło udział 1,5 tys. osób żądających wstrzymania cięć w lasach chronionych. Aktywiści opowiadają się za złożeniem formalnej skargi do Komisji Europejskiej w związku z podejrzeniem naruszenia przez litewski rząd kilku dyrektyw unijnych dotyczących ochrony przyrody.

Źródło: www.fern.org


Litwa
Sprzedaż drewna na pierwszą połowę 2019 roku

Elektroniczne aukcje drewna oferowanego przez litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) do sprzedaży w ramach umów obejmujących pierwsze półrocze 2019 r. zakończyły się 4 grudnia 2018 roku. Nabywców znalazło 99,8% oferty sprzedaży, której łączny wolumen wynosił 678 tys. m3.

W aukcjach uczestniczyły 244 firmy, które złożyły w sumie 1422 oferty zakupu. Uzyskana przez VMU średnioważona cena drewna wszystkich pięciu głównych grup sortymentów wyniosła 50,80 euro/m3 (218 zł).

To oznacza wzrost o 11% w stosunku do poziomu z aukcji odnoszących się do pierwszej połowy 2018 roku. Średnioważona cena 1 m3 drewna poszczególnych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: drewno tartaczne 78,51 euro (ok. 336 zł); drewno opakowaniowe 49,09 euro (ok. 210 zł); papierówka 49,66 euro (ok. 213 zł); drewno na płyty 32,36 euro (ok. 139 zł); pozostałości zrębowe 22,57 euro (ok. 97 zł).

VMU sprzedaje drewno głównie przez internet: w ramach półrocznych (ok. 90% wolumenu sprzedaży) i bieżących (5%) aukcji elektronicznych. Aukcje te są przeprowadzane na platformie internetowej https://emps.baltpool.eu – Litewskiej Giełdzie Energetycznej, której operatorem jest spółka akcyjna Baltpool. Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie. Zadania spółki Baltpool są ściśle powiązane z założeniami państwowej polityki energetycznej.

Uzyskiwana na bieżących aukcjach elektronicznych, przeprowadzanych w listopadzie 2018 r., średnioważona cena drewna pięciu głównych grup sortymentów wyniosła 39,56 euro/m3 (ok. 170 zł). Średnioważona cena 1 m3 drewna poszczególnych głównych grup sortymentów kształtowała się w listopadzie 2018 r. następująco: drewno tartaczne 63,99 euro (ok. 274 zł); drewno opakowaniowe 46,51 euro (ok. 199 zł); papierówka 47,00 euro (ok. 201 zł); drewno na płyty 32,57 euro (ok. 140 zł); pozostałości zrębowe 19,86 euro (ok. 85 zł).

Źródło: www.baltpool.eu
Opr. A.S.