Z zagranicy 3/2019

27 lutego 2019 10:24 2019 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Zawieszenie rządu a praca federalnej Służby Leśnej

Austria
Nagroda Austriacy Roku dla ÖBf

Finlandia
Greenpeace a rębnia zupełna

Niemcy
Leśnicy żądają 10 tys. nowych etatów w lasach


Stany Zjednoczone
Zawieszenie rządu a praca federalnej Służby Leśnej

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), mająca w swojej pieczy lasy federalne, jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych – resortu amerykańskiego rządu federalnego. Została więc dotknięta skutkami częściowego zawieszenia jego pracy w związku z brakiem porozumienia budżetowego między Białym Domem a Kongresem.

W planie kryzysowym USFS ustaliła priorytety w swojej pracy. Z uwagi na niedostatek funduszy skoncentrowała się na ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz zabezpieczeniu majątku publicznego. Do sfery tej zaliczone zostały m.in. takie działania, jak ochrona przeciwpożarowa, sprzedaż drewna, odnawianie lasu, produkcja materiału sadzeniowego, ratownictwo terenowe, zabezpieczenie zamkniętych ośrodków rekreacyjnych (część ośrodków została zamknięta), prowadzenie niezamkniętych ośrodków rekreacyjnych (minimalny poziom usług), wykonywanie pilnych napraw, remontowanie dróg awaryjnych i dróg o znaczeniu newralgicznym oraz realizacja projektów ochrony dzikich zwierząt.

Oprócz zarządzania lasami federalnymi zadaniem USFS jest (w normalnych warunkach) udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 77 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% swoich przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.

Źródło: www.fs.fed.us


Austria
Nagroda Austriacy Roku dla ÖBf

Juliane Bogner-Strauss, federalna minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży, wręcza nagrodę Austriacy Roku Gregorowi Schöpplowi, członkowi zarządu ÖBf
Fot. Roland Rudolph

Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzające lasami państwowymi Republiki Austrii, zdobyły w 2018 r. nagrodę Austriacy Roku w kategorii Zawód i Rodzina. Nagrodę z rąk Juliane Bogner-Strauß, federalnej minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży, odebrał Georg Schöppl, członek zarządu ÖBf, podczas gali Austria 18, zorganizowanej 23 października 2018 r. w Wiedniu. Jako element polityki kadrowej ÖBf, tworzącej warunki do jak najlepszego godzenia obowiązków pracowniczych z życiem rodzinnym, został szczególnie wyróżniony model elastycznego czasu pracy, obejmujący zarówno robotników, jak i pracowników na stanowiskach nierobotniczych. W ÖBf w niepełnym wymiarze mogą pracować nawet kierownicy. Dzięki temu możliwe jest optymalne łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Na przykład funkcję kierownika jednego z regionalnych gospodarstw leśnych ÖBf dzielą między siebie dwie osoby.

ÖBf mają w swojej pieczy 850 tys. ha gruntów i wód, w tym 510 tys. ha lasów gospodarczych i chronionych. Działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Zatrudniają ok. 1025 osób, w tym 410 robotników.

Źródło: www.bundesforste.at


Finlandia
Greenpeace a rębnia zupełna

W Kraju Tysiąca Jezior związała się inicjatywa obywatelska, której celem jest wprowadzenie zakazu zrębowego sposobu zagospodarowania lasu. Jakie zdanie ma na ten temat Sini Harkki, reprezentantka Greenpeace Nordic, a jakie – Jussi Kumpula, dyrektor zarządzający spółki akcyjnej Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa, która sprawuje pieczę nad lasami państwowymi Finlandii?

Nie chcemy całkowitego zakazu. Wiemy przecież, że Metsähallitus sam już praktykuje bezzrębowy sposób zagospodarowania. Inicjatywa zrodziła się z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, że gdyby metoda bezzrębowa stała się dominującym sposobem zagospodarowania lasu, to łatwiej byłoby osiągać niemal wszystkie cele związane z bioróżnorodnością, klimatem i rekreacją. Innym powodem jest presja ze strony opinii publicznej – wyjaśnia Sini Harkki.

Stosujemy 15 różnych rębni w Metsähallitusie i chcemy je wszystkie zachować. Żadnej rębni nie dajemy pierwszeństwa przed pozostałymi. Stosujemy rębnię, która najlepiej nadaje się do danego drzewostanu i siedliska w momencie użytkowania – zapewnia Jussi Kumpula. – Rębnia zupełna jest krytykowana przede wszystkim ze względu na jej efekt krajobrazowy, ale gdyby metoda bezzrębowa była jedynym sposobem zagospodarowania lasu, powstawałyby monotonne lasy bez starych drzewostanów i cennych drzew. Byłyby to w całości stosunkowo rzadkie lasy średnich klas wieku, zważywszy chociażby na potrzeby odnowienia. Z drugiej strony, ochrona bioróżnorodności, wód i klimatu zawsze wymaga specjalnych środków niezależnie od rębni. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że któraś z rębni miałaby być lepsza od pozostałych pod tym względem – dopowiada dyrektor.

Nie zgadzam się z twierdzeniem o monotonnych lasach. Wszystkie stare drzewa mogą zostać usunięte także w rębni zupełnej. I na odwrót, w gospodarce bezzrębowej takie drzewa mogą być oszczędzane – oponuje Sini Harkki. – W optymalnym przypadku gospodarka bezzrębowa umożliwia o wiele lepsze naśladowanie naturalnych procesów. Oczywiście, dobór optymalnej metody zależy w dużym stopniu od siedliska – od warunków klimatycznych, produktywności, przyrostu, bioróżnorodności itd. Jednak wyniki gospodarki bezzrębowej bywają lepsze o wiele częściej, niż to się powszechnie sądzi. Badania z reguły bazują na technologiach typowych dla gospodarki zrębowej. Przykładem może być często spotykane twierdzenie, że drzewostany świerkowe objęte gospodarką bezzrębową wykazują mniejszy przyrost. Ale tak się dzieje dlatego, że drzewostan jest zbyt rzadki. Sposób pozyskiwania drewna nie został zoptymalizowany pod kątem gospodarki bezzrębowej. Co więcej, do tej pory nie próbowaliśmy optymalizować pozyskania pod względem chociażby intensyfikacji pochłaniania CO2 lub zwiększenia akumulacji węgla w lesie – dodaje Sini Harkki.

W warunkach braku ingerencji człowieka lasy borealne odnawiają się same w następstwie zjawisk destrukcyjnych, takich jak huragany czy pożary. Nowe pokolenie rodzi się na otwartych przestrzeniach, powstałych wskutek tych zjawisk. Ponadto mamy definitywne dowody naukowe ze Szwecji i Finlandii na to, że przyrost i produkcja drewna są mniejsze w gospodarce bezzrębowej. Gdy utrzymuje się rzadkie drzewostany, odnawiają się one dobrze, ale ich produktywność jest nieduża. Natomiast gdy zachowuje się gęste drzewostany, ich produktywność może osiągnąć nawet poziom typowy dla gospodarki zrębowej, ale las się nie odnawia – zaznacza Jussi Kumpula.

Czy fińskie know-how w zakresie bezzrębowego sposobu zagospodarowania lasu jest wystarczające? – W Metsähallitusie zdecydowanie tak. Jesteśmy największym w Finlandii podmiotem praktykującym gospodarkę bezzrębową– twierdzi Jussi Kumpula. – Jakkolwiek na to spojrzeć, odpowiedź brzmi „nie” – uważa Sini Harkki.

Źródło: www.smy.fi


Niemcy
Leśnicy żądają 10 tys. nowych etatów w lasach

Związek Leśników Niemieckich (BDF) domaga się stworzenia 10 tys. nowych miejsc pracy w niemieckich lasach w związku z nawiedzającymi je klęskami – huraganami, suszą, gradacjami korników i pożarami. Według BDF to warunek poradzenia sobie ze skutkami tych klęsk. Ich rozmiar leśnicy szacują na 30 mln m3 uszkodzonego drewna i 300 mln uschniętych sadzonek. – Wyzwaniom stojącym przed lasem i jego utrzymaniem może sprostać jedynie znacznie większa liczba pracowników leśnictwa w tej czy innej formie organizacyjnej – twierdzi Ulrich Dohle, przewodniczący BDF. Rzeczywiste skutki suszy w 2018 r. ujawnią się dopiero w 2019 r. lub jeszcze później. Jednak już dziś wiadomo, że w przyszłym sezonie nasilą się w Niemczech klęskowe gradacje korników.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.