Z zagranicy 1/2019

8 lutego 2019 11:25 2019 Wersja do druku

Europa Środkowa
51 mln m3 drewna poklęskowego

Czechy
Wymiana dyrektorów w lasach państwowych

Finlandia
Rośnie zapas lasów

Francja
Krajowy Urząd ds. Lasów w skrócie

Europa Środkowa
51 mln m3 drewna poklęskowego

W krajach niemieckiego obszaru językowego i w Czechach łączna masa drewna pohuraganowego i kornikowego może przekroczyć w 2018 r. poziom 51 mln m3 przy rocznym rozmiarze pozyskania rzędu 97 mln m3.

Fot. Jakub Słowik

W samych Niemczech ilość drewna poklęskowego szacowana jest na 27 mln m3, co odpowiada mniej więcej połowie regularnego pozyskania rocznego w tym kraju. Przy tym miąższość drewna pohuraganowego oceniana jest na 17 mln m3, a miąższość drewna kornikowego i innego posuszowego – na 10 mln m3.

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy
Wymiana dyrektorów w lasach państwowych

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), które zarządzają czeskimi lasami państwowymi, od kilku lat borykają się z klęskową suszą i gradacją korników. W związku z tą sytuacją doszło do wymiany kierownictwa LČR. Od listopada 2018 r. stanowiska dyrektorów czterech głównych pionów LČR są piastowane przez nowe osoby, wybrane spośród 33 kandydatów. – Od wszystkich oczekuję dynamiki, której wymaga kryzysowa sytuacja w lasach – mówi Josef Vojáček, nowy dyrektor generalny LČR, pełniący tę funkcję od 3 września 2018 r. LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha. W 2017 r. pozyskały 8 mln m3 drewna, w tym aż 4,8 mln m3 surowca poklęskowego, którym w zdecydowanej większości było drewno kornikowe. 

Źródło: www.lesycr.cz


Finlandia
Rośnie zapas lasów

Zgodnie z najnowszymi szacunkami przyrost roczny fińskich zasobów drzewnych wynosi 107 mln m3. Roczne pozyskanie drewna osiąga obecnie poziom 70 mln m3. Celem Finów jest zwiększenie pozyskania do 80 mln m3 rocznie. Według kalkulacji fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke) zrównoważony roczny rozmiar pozyskania drewna w lasach Finlandii sięga dziś 84 mln m3, a w przyszłości może przekroczyć 90 mln m3.

Powierzchnia leśna Finlandii wynosi 26,2 mln ha. Z użytkowania wyłączonych jest 19% lasów. Zapas na pniu dochodzi do 2,5 mld m3. W ciągu ostatnich stu lat zwiększył się o blisko 1,1 mld m3, i to pomimo cesji 10% terytorium Finlandii na rzecz Związku Radzieckiego po drugiej wojnie światowej. Do roku 2045 fiński zapas może wzrosnąć do 2,65 mld m3. 

Źródło: www.smy.fi


Francja
Krajowy Urząd ds. Lasów w skrócie

Mniej więcej 1/4 lasów we Francji metropolitalnej, których powierzchnia wynosi ok. 17 mln ha, znajduje się pod opieką Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF), powstałego w 1964 roku. ONF dba o różne rodzaje lasów publicznych. We Francji metropolitalnej zarządza lasami państwowymi (1,7 mln ha) i opiekuje się lasami samorządowymi (2,9 mln ha). Łącznie z lasami w departamentach zamorskich (6,4 mln ha) ONF ma w swojej pieczy 11 mln ha lasów.

ONF opiekuje się lasami samorządowymi na podstawie karty lasów samorządowych – umowy zawieranej z francuską Krajową Federacją Gmin Leśnych (FNCOFOR). Obecna karta została podpisana w 2016 roku. Kładzie ona nacisk na mobilizację rezerw surowca drzewnego w lasach gminnych. Przy tym zapisy karty przyznają pochodzącym z wyboru reprezentantom samorządów dużą rolę w podejmowaniu decyzji w sprawach zagospodarowania lasów stanowiących dziedzictwo lokalnych społeczności. Na opiekę nad lasami samorządowymi ONF otrzymuje dotacje z funduszów publicznych.

We wszystkich francuskich lasach publicznych – państwowych i samorządowych – obowiązuje jednolity model trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

W metropolitalnych lasach państwowych etat cięć wynosi ok. 6 mln m3 drewna, w lasach samorządowych – ok. 7,9 mln m3. We francuskich lasach publicznych dominuje certyfikacja wg standardów PEFC. Lasy państwowe są certyfikowane w całości, a lasy samorządowe – w przeszło połowie.

W 2017 r. przychody ONF osiągnęły poziom 847,3 mln euro. Przy tym sprzedaż drewna z lasów państwowych i dotacje na opiekę nad lasami samorządowymi stanowiły odpowiednio 30,5 i 24,2% obrotów. Siłą rzeczy ONF nie należy więc do grupy samofinansujących się gospodarstw leśnych. Odzwierciedla się to w wynikach finansowych tego gospodarstwa publicznego, oscylujących między wartościami stosunkowo bliskimi zera (w porównaniu z poziomem przychodów): w 2017 r. wynik ONF był ujemny (-8,2 mln euro), a w latach 2016 i 2015 – dodatni (odpowiednio 12,2 mln i 7,7 mln euro).

We wszystkich 320 jednostkach terenowych ONF pracowało w 2017 r. w sumie ok. 9,5 tys. osób. W ostatnich pięciu latach zatrudnienie w ONF zmniejszyło się z 9242 do 9101 ekwiwalentów pełnego etatu. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych stanowią ok. 60% załogi. Związki zawodowe, które działają w ONF, zarzucają jego kierownictwu forsowanie outsourcingu funkcji administracyjnych kosztem etatów nierobotniczych. 

Źródło: www.onf.fr


Kanada
Statystyka leśna w skrócie

Zgodnie z najnowszym raportem o stanie lasów Kanady, upublicznionym we wrześniu 2018 r., powierzchnia leśna Kraju Klonowego Liścia wynosi 347 mln ha. Struktura podstawowej własności lasów przedstawia się następująco: lasy należące do prowincji/terytoriów – 89,5%; lasy prywatne – 6%; lasy ludności rdzennej – 2%; lasy federalne – 1,6%. Zapas kanadyjskich lasów sięga 47,3 mld m3. Lasy zagospodarowane zajmują powierzchnię 226 mln ha. Roczne pozyskanie drewna osiąga poziom 156,7 mln m3.

Wkład gospodarki leśnej do produktu krajowego brutto Kanady przyjmuje wartość rzędu 4,4 mld dolarów kanadyjskich. Z lasami jest bezpośrednio lub pośrednio związanych 317,3 tys. miejsc pracy w Kanadzie.

Źródło: www.nrcan.gc.ca

Opr. A.S.