Z zagranicy 20/2018

29 października 2018 15:38 2018 Wersja do druku

Szwecja
Upublicznianie map cięć w lasach państwowych

Niemcy
Las Hambach: leśnicy po stronie ekologów

Słowacja
Sprzedaż biomasy po nowemu

Litwa
Transfer zbędnych nieruchomości


Szwecja
Upublicznianie map cięć w lasach państwowych

Wszyscy zarządcy szwedzkich lasów są zobowiązani do zgłaszania cięć użytkowania rębnego i trzebieży do konsultacji z Agencją Leśną – organem nadzorującym wykonywanie ustawy o lasach na całym terytorium Szwecji. Zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej na sześć tygodni przed rozpoczęciem cięć. Agencji należy dostarczyć odpowiednią mapę oraz udzielić informacji o metodzie odnowienia lasu i planowanych środkach ochrony przyrody i bioróżnorodności.


Zaznaczone na niebiesko kontury oznaczają zatwierdzone powierzchnie manipulacyjne cięć w lasach państwowych regionu Västerbotten

Niegiełdowa spółka akcyjna Sveaskog, zarządzająca szwedzkimi lasami państwowymi, zaczęła od czerwca 2018 r. upubliczniać w internecie swoje zgłoszenia cięć, które zostały zatwierdzone przez Agencję Leśną po 1 stycznia 2017 roku. W swoim portalu, w specjalnej sekcji mapowej (Karta Sveaskogs naturvärdesbedömningar), spółka udostępniła na początek informacje dotyczące regionu Västerbotten. Sekcja ta ma być stopniowo rozwijana i sukcesywnie obejmować lasy państwowe w innych regionach Szwecji.

Powiększając dany fragment mapy regionu Västerbotten, można sprawdzić, czy na wybranym obszarze znajdują się w lasach państwowych zatwierdzone powierzchnie manipulacyjne cięć. Kontury tych powierzchni są zaznaczone na niebiesko. Na mapę naniesione są też punktowe, liniowe i powierzchniowe obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych, przeznaczone do pozostawienia. Kliknięcie obrysowanej powierzchni manipulacyjnej powoduje wyświetlenie ramki z podstawowymi informacjami o drzewostanie, w tym także o przypadającej na 1 ha liczbie drzew: cennych przyrodniczo, obumarłych stojących i obumarłych leżących. Podane są również współrzędne geograficzne drzewostanu.

Przed planowanymi cięciami użytkowania rębnego i trzebieżami w starszych lasach Sveaskog ewaluuje wartość przyrodniczą danych powierzchni leśnych. Wyniki ewaluacji stanowią podstawę do rozstrzygania o tym, czy (i w jakim zakresie) las ma być dalej objęty gospodarką leśną, czy też powinien zostać całkowicie wyłączony z użytkowania ze względów przyrodniczych. Ewaluacja jest również pomocna w ustalaniu priorytetów w integracji ochrony przyrody z gospodarką leśną.

Obowiązująca od 2002 r. strategia Sveaskogu zakłada ustanowienie obszarami chronionej przyrody 20% produkcyjnych lasów państwowych rosnących w położeniach niegórskich. Strategia ta jest realizowana w trojaki sposób: przez wyłączanie lasów produkcyjnych z użytkowania, tworzenie tzw. ekoparków (ogniska bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych) i przez pozostawianie do spontanicznego rozwoju cennych obiektów przyrodniczych w lasach gospodarczych. Niegórskie lasy produkcyjne wyłączone z użytkowania zajmują łącznie powierzchnię 300 tys. ha. Sveaskog zarządza nimi we współpracy z organizacją ekologiczną WWF i Szwedzkim Towarzystwem Ochrony Przyrody. W ekoparkach niegórskich 80 tys. ha lasów jest wyłączonych z użytkowania. Również w tym przypadku Sveaskog współpracuje z organizacją WWF. Cenne obiekty w lasach gospodarczych, przeznaczone do spontanicznego rozwoju ze względów przyrodniczych, zajmują łącznie powierzchnię ok. 220 tys. ha, z czego 45 tys. ha znajduje się na powierzchniach, które były przedmiotem użytkowania rębnego do 31 grudnia 2017 r., a 175 tys. ha – na powierzchniach, których użytkowanie rębne jest przewidziane po tym terminie. Ochrona cennych obiektów przyrodniczych w lasach gospodarczych podlega audytowi FSC.

Źródło: www.sveaskog.se


Niemcy
Las Hambach: leśnicy po stronie ekologów

Związek Leśników Niemieckich (BDF) krytykuje planowany karczunek 100 ha lasu Hambach, należącego do kopalni węgla brunatnego RWE. Według BDF nie ulega kwestii, że węgiel brunatny jest wyjątkowo szkodliwy dla klimatu. Kopalnia RWE i rząd landu Nadrenia Północna-Westfalia, który zezwala na udostępnianie nowych pokładów węgla brunatnego, próbują stosować taktykę faktów dokonanych, podczas gdy w Berlinie specjalna komisja federalna opracowuje plan odejścia Niemiec od wydobywania i energetycznego użytkowania węgla.


Niemiecka policja w zdecydowany sposób usunęła ekologiczne blokady w lesie Hambach. Podczas likwidowania obozowiska jeden z obrońców przyrody poniósł śmierć, co poskutkowało tymczasowym wstrzymaniem działań policji
Fot. www.youtube.com/Einsatzfahrten und so

W związku z tym planem dziś nie wiadomo, czy węgiel brunatny zalegający pod lasem Hambach w ogóle będzie jeszcze potrzebny.

Konflikt wokół lasu Hambach to coś więcej niż spór o siedlisko leśne. W kontekście uzgodnionych celów klimatycznych sensowność dalszego wydobywania i spalania węgla brunatnego w elektrowniach jest wysoce wątpliwa. – Zwrot w energetyce to wielkie wyzwanie. Metoda faktów dokonanych nie załagodzi konfliktu – mówi Ulrich Dohle, przewodniczący BDF.

Las Hambach ma duże walory ekologiczne jako siedlisko na glebach dotychczas niezagospodarowanych rolniczo, ale wbrew temu, co na ogół głoszą media głównego nurtu, nie jest prastarą, liczącą 12 tys. lat puszczą, lecz pozostałością dawnych lasów gminnych, użytkowanych w sposób uregulowany co najmniej od XVI wieku. W 1978 r. udziały gmin w lesie Hambach nabyła kopalnia węgla brunatnego. Od tego czasu jest on stopniowo karczowany. Jego całkowita powierzchnia wynosi obecnie ok. 200 ha. Las Hambach nie ma statusu chronionego obiektu przyrodniczego (ekolodzy uważają, że był wart zgłoszenia do sieci Natura 2000).

Źródło: www.forstpraxis.de


Słowacja
Sprzedaż biomasy po nowemu

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi (ok. 900 tys. ha), wprowadziły nowe zasady sprzedaży biomasy leśnej. Umowy z odbiorcami biomasy, które dotychczas obwiązywały przez trzy miesiące, będą zawierane na okresy o różnej długości. Umowy o najdłuższym okresie obowiązywania (pięć lat) mają być podpisywane z tymi odbiorcami, którzy są zarazem użytkownikami biomasy względnie pozostają w bezpośrednich stosunkach umownych z użytkownikami biomasy lub którzy są jej przetwórcami. Dodatkowym warunkiem jest znajdowanie się zakładu użytkownika biomasy w odległości nie większej niż 100 km od miejsca, z którego pochodzi surowiec.

Zawieranie takich umów ze stabilnymi partnerami biznesowymi, dysponującymi odpowiednim zapleczem technicznym, traktujemy także jako ważny element ochrony i higieny lasów dotkniętych klęskową gradacją kornika. Zarazem umożliwiamy naszym partnerom rozwijanie się i inwestowanie w modernizację wyposażenia technicznego oraz tworzymy podstawy stabilizacji ich firm pod względem zabezpieczenia społecznego pracowników – mówi Tomáš Klouček, dyrektor handlowy LSR.

Źródło: www.lesy.sk


Litwa
Transfer zbędnych nieruchomości

Na mocy decyzji rządu Litwy litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) przekazało do Banku Mienia (Turto bankas) – przedsiębiorstwa państwowego sprawującego centralny zarząd nad litewskim mieniem państwowym – 115 zbędnych nieruchomości, w tym budynki i lokale mieszkalne, budynki gospodarcze i domy wypoczynkowe. – W trakcie restrukturyzacji lasów państwowych stwierdziliśmy, że wiele nieruchomości nie jest wykorzystywanych zgodnie z naszymi zasadniczymi funkcjami. Niektóre budynki administracyjne stały się zbędne po scaleniu nadleśnictw lub zmianie ich zasięgu terytorialnego – wyjaśnia Marius Pulkauninkas, dyrektor VMU.

Część budynków i lokali mieszkalnych jest najmowana. Bank przejął te nieruchomości wraz z umowami najmu. W przyszłości niektóre przejęte budynki i lokale zostaną prawdopodobnie sprzedane na aukcji, a pozostałe – zagospodarowane na inne potrzeby państwa litewskiego.

Źródło: www.vivmu.lt

Opr.A.S.