Z zagranicy 18/2018

23 października 2018 11:22 2018 Wersja do druku

Niemcy
Nierozstrzygające orzeczenie Trybunału

Finlandia
Pozyskanie drewna okrągłego w 2017 roku

Litwa
Podwyżki dla państwowych leśniczych

Szwecja
Struktura własności lasów


Niemcy
Nierozstrzygające orzeczenie Trybunału

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) ze względów proceduralnych uchylił 12 czerwca 2018 r. zarówno wydany przez niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy zakaz łączenia przez badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe funkcji administracyjnych z gospodarczymi, jak i podtrzymujący ten zakaz wyrok Krajowego Sądu Wyższego w Düsseldorfie. Decyzja najwyższej niemieckiej instancji sądowej miała charakter czysto kasacyjny, a nie rozstrzygający co do meritum sprawy: Trybunał nie orzekł o tym, czy łączenie przez lasy państwowe funkcji z zakresu władztwa administracyjnego z funkcjami gospodarczymi, a w szczególności ze świadczeniem na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha usług organizacyjnych w sferze sprzedaży drewna, narusza przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak również postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

A o takich naruszeniach mówiły rozstrzygnięcia merytoryczne Urzędu Antymonopolowego i Krajowego Sądu Wyższego (pierwsza instancja odwoławcza). Kwestia dopuszczalności organizowania przez lasy państwowe sprzedaży drewna z lasów niepaństwowych pozostaje więc w Niemczech otwarta pod względem prawnym.

Peter Hauk, minister odpowiedzialny za leśnictwo w krajowym rządzie Badenii-Wirtembergii, zapowiedział, że reforma leśnictwa w tym landzie, wymuszona zakazem Urzędu Antymonopolowego, będzie kontynuowana mimo kasacyjnego orzeczenia Trybunału. Gospodarstwo Krajowe ForstBW, mające pod swoim zarządem 324 tys. ha badeńsko-wirtemberskich lasów państwowych, zostanie przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe.

W swej obecnej formie ForstBW jest zasadniczo organizacją gospodarczą nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowe jednostki ForstBW mają jednak podwójny status, ponieważ pełnią także funkcję wydziałów leśnych urzędów powiatowych. W następstwie reformy państwowego leśnictwa jego funkcje gospodarcze zostaną wyraźnie oddzielone od administracyjnych. Subsydiowanie lasów niepaństwowych za pośrednictwem lasów państwowych ma zostać zastąpione wsparciem finansowym, kierowanym z budżetu landu bezpośrednio do zrzeszeń prywatnych i samorządowych właścicieli lasów.

Także inne niemieckie kraje związkowe, które w reakcji na sytuację w Badenii-Wirtembergii przystąpiły do likwidacji faktycznego monopolu lasów państwowych na sprzedaż drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych, nie zamierzają zaniechać reorganizacji państwowego leśnictwa.

W Nadrenii-Palatynacie tamtejsza ustawa o lasach została niedawno tak znowelizowana, aby wyeliminować komasowanie sprzedaży drewna w rękach państwowych leśników. Drewno pozyskiwane w lasach niepaństwowych będzie w przyszłości plasowane na rynku przez pięć regionalnych organizacji o charakterze samorządowym, zajmujących się zbytem surowca drzewnego.

Problem łączenia funkcji administracyjnych z gospodarczymi przez lasy państwowe niektórych landów wywołuje kontrowersje w niemieckich kręgach leśnych. Leśnicy z lasów państwowych zdecydowanie opowiadają się za możliwością dalszego świadczenia przez nich usług na rzecz lasów niepaństwowych. Usługi te są oferowane częściowo bezpłatnie i częściowo po obniżonych cenach dzięki specjalnym dotacjom dla lasów państwowych, przyznawanym z budżetów landów. Państwowi leśnicy obawiają się, że skutkiem odejścia od subsydiowania lasów niepaństwowych za pośrednictwem lasów państwowych może być znaczna redukcja etatów w tych ostatnich. Z kolei wiele organizacji właścicieli lasów prywatnych i samorządowych zastrzega się przeciw zbytnim wpływom państwa w gospodarce leśnej i kreowaniu wrażenia, że tylko ono może zapewnić trwałość lasów.

Izba Leśna Badenii-Wirtembergii, reprezentująca interesy prywatnych i samorządowych właścicieli lasów w tym landzie, uważa reformę państwowego leśnictwa za niezbędną. Zdaniem Roland Burgera, prezesa Izby, państwo nie może rościć sobie prawa do wyłączności na zrównoważoną gospodarkę leśną.

Źródło: www.forstpraxis.de


Finlandia
Pozyskanie drewna okrągłego w 2017 roku

Zgodnie z informacjami fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke) łączne pozyskanie drewna tartacznego i papierówki w Finlandii osiągnęło w 2017 r. rekordowy poziom 62,9 mln m3. To o 2% więcej niż w roku 2016 i zarazem o 17% więcej od średniej w ostatnich dziesięciu latach. Zdecydowana większość (51,7 mln m3) ubiegłorocznego pozyskania tych dwóch grup sortymentów została zrealizowana w lasach prywatnych (nienależących do państwa lub do firm z branży leśno-drzewnej), przy czym rozmiar użytkowania w ramach sprzedaży na pniu sięgnął 44,1 mln m3.


Fot. www.wikimedia.org/Percita Dittmar

Pozyskanie drewna tartacznego wyniosło 27,2 mln m3, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do 2016 roku. Rozmiar pozyskania drewna typu papierówki, wynoszący 35,7 mln m3, utrzymał się na poziomie 2016 roku. Całkowita masa pozyskanego w różnych postaciach drewna energetycznego sięgnęła 5,1 mln m3. Rozmiar fińskiego importu drewna tartacznego i papierówki kształtował się w 2017 r. na poziomie 8,2 mln m3.

Źródło: www.luke.fi


Litwa
Podwyżki dla państwowych leśniczych

Blisko połowa leśniczych, podleśniczych i innych specjalistów pracujących w 337 leśnictwach litewskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego (VMU) otrzymała w czerwcu 2018 r. znaczące podwyżki. – Przy łączeniu nadleśnictw w jedną organizację okazało się, że VMU odziedziczyło 42 różne systemy wynagrodzeń. W niektórych przypadkach różnice w wysokości wynagrodzenia osób pełniących jednakowe funkcje, ale pracujących w różnych nadleśnictwach, sięgały 100%. Podjęliśmy decyzję o podwyższeniu od czerwca wynagrodzeń tych terenowych leśników, którzy zarabiali najmniej – mówi Marius Pulkauninkas, dyrektor VMU.

Opracowanie spójnej polityki płacowej i ujednolicenie systemu wynagrodzeń do końca 2018 r. jest jednym z priorytetów VMU. Obecnie w litewskich leśnictwach państwowych zatrudnionych jest 1018 terenowych leśników, w tym 627 pracowników na stanowiskach leśniczego i podleśniczego. Podwyżki wyrównujące wynagrodzenia otrzymało 470 terenowców. Ich płace wzrosły przeciętnie o 20%.

Scentralizowane litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne zostało zarejestrowane jako przedsiębiorstwo państwowe na początku 2018 roku. Wcześniej status przedsiębiorstwa miało każde z 42 nadleśnictw państwowych.

Źródło: www.vivmu.lt


Szwecja
Struktura własności lasów

Szwedzka Agencja Leśna opublikowała w lipcu 2018 r. nowe opracowanie statystyczne na temat własności lasów w Szwecji. W 2017 r. struktura właścicieli lasów produkcyjnych kształtowała się następująco: osoby fizyczne 48%, firmy prywatne 24%, firmy państwowe 13%, pozostali właściciele z sektora prywatnego 6%, skarb państwa 7% i pozostali właściciele 2%. Kobiety stanowiły 38% wszystkich właścicieli indywidualnych, których liczba sięgała 320 tys. osób (spadek o 16 tys. osób w ciągu dziesięciu lat). Liczba właścicieli indywidualnych spoza Szwecji wynosiła niespełna 7,3 tys. osób. Dominowali wśród nich Duńczycy (2,2 tys. osób) i Norwegowie (2 tys. osób).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se
Opr. A.S.