Z zagranicy 17/2018

27 września 2018 13:58 2018 Wersja do druku

Niemcy
Przynęcali wilki w Polsce?

Słowacja
Renegocjacja umów z odbiorcami drewna

Szwecja
Koszty gospodarki leśnej w 2017 roku

Litwa
Sprawa nadleśnictwa Olita w prokuraturze

Austria
Walne zgromadzenie CEPF

Niemcy
Przynęcali wilki w Polsce?

Fot. www.pxhere.com

Jak poinformował niemiecki portal Südwest Presse Online (swp.de), oferująca wycieczki fotograficzne agencja turystyczna Naturblick, która ma swoją siedzibę w Düsseldorfie, reklamowała się, twierdząc, że utrzymuje w Beskidach Wschodnich nęciska, na których każdego dnia przez cały rok wykładana jest dziczyzna. Nęciska te miały stale odwiedzać wilki, niedźwiedzie i ptaki szponiaste. Właściciel agencji, zapytany o tę sprawę przez portal swp.de w kontekście ataku wilka na dzieci w woj. podkarpackim, zaprzeczył temu, że firma przynęca wilki w celach fotograficznych. Jej internetowe reklamy wycieczek do Beskidów Wschodnich były jednak ilustrowane właśnie zdjęciami wilków.

Obecnie w Niemczech podejmowane są inicjatywy ustawodawcze, których celem jest wprowadzenie kar pieniężnych za przynęcanie wolno żyjących wilków na potrzeby fotografowania. W landzie Dolna Saksonia odpowiednie rozporządzenie ma zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Źródło: www.jagderleben.de


Słowacja
Renegocjacja umów z odbiorcami drewna

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi (ok. 900 tys. ha), zakończyły kilkumiesięczną renegocjację umów z firmą Wood Working s.r.o. – przedsiębiorstwem tartacznym z główną siedzibą w Czadcy. W 2010 r. spółka Wood Working zawarła z LSR dziesięcioletni kontrakt, którego przedmiotem była dzierżawa państwowych tartaków w miejscowościach Klin, Powaska Bystrzyca, Kláštor pod Znievom i Rużomberk. Z kontraktem na dzierżawę powiązana była umowa kupna 200 tys. m3 drewna rocznie (po 50 tys. m3 na każdy dzierżawiony tartak).

W wyniku renegocjacji umów zakończona została dzierżawa tartaków w miejscowościach Klin, Powaska Bystrzyca i Kláštor pod Znievom. Jednocześnie radykalnie został obniżony poziom dostaw państwowego surowca drzewnego do firmy Wood Working. W 2018 r. LSR dostarczą spółce 101 tys. m3, w 2019 r. – nie więcej niż 50 tys. m3, a w 2020 r. – zaledwie 8 tys. m3.

Renegocjacja umów z firmą Wood Working jest elementem realizacji nowej strategii handlowej LSR. Zgodnie z nią słowackie lasy państwowe starają się zapewnić słowackim przetwórcom drewna tartacznego i papierówki dostawy surowca na poziomie 45% ich rzeczywistych mocy przerobowych, zawierając z poszczególnymi przedsiębiorstwami umowy średnioterminowe. Podstawowe warunki zawierania wszystkich umów mają być jednakowe. Podpisane wcześniej z wybranymi przedsiębiorstwami specjalne kontrakty dziesięcioletnie, takie jak ten z firmą Wood Working, znalazły się na cenzurowanym.

Źródło: www.lesy.sk


Szwecja
Koszty gospodarki leśnej w 2017 roku

Agencja Leśna opublikowała w czerwcu 2018 r. dane o kosztach pozyskania drewna i prac hodowlanych, notowanych w 2017 r. w dużych gospodarstwach leśnych w Szwecji. Statystyka wykazuje, że w skali całego kraju łączne koszty pozyskiwania drewna w ramach cięć użytkowania rębnego i trzebieży marginalnie zmalały w porównaniu z poziomem z 2016 roku. W okresie 2007–17 koszty cięć rębnych i trzebieży wzrosły natomiast odpowiednio o 22% i 31%. W 2017 r. koszty hodowli lasu zwiększyły się o 1% w północnej i o 4% w południowej części Szwecji. Z kolei w latach 2007–17 koszty hodowli lasu wzrosły w skali całego kraju o 36%.


Podstawowym zadaniem szwedzkiej Agencji Leśnej jest monitorowanie wykonywania ustawy o lasach, nakładającej na ich właścicieli obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Ponadto instytucja ta administruje funduszami subsydiów dla prywatnych właścicieli lasów, zajmuje się doradztwem fachowym i pełni funkcję urzędu statystycznego, odpowiedzialnego za trzy działy statystyki leśnictwa (produkcja, zatrudnienie i aspekty ekologiczno-społeczne). Działalność Agencji Leśnej, w której pracuje ok. 800 osób, jest w znacznej części finansowana z budżetu państwa i funduszy publicznych. Jednak w jej strukturze wyodrębniona jest również samofinansująca się jednostka Produkty i Usługi, która m.in. prowadzi szkolenia.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Litwa
Sprawa nadleśnictwa Olita w prokuraturze

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) złożyło w czerwcu 2018 r. do Prokuratury Generalnej Litwy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w nadleśnictwie państwowym Olita. Wewnętrzna inspekcja, przeprowadzona w Olicie, wykazała poważne naruszenia zasad gospodarki drewnem i prowadzenia dokumentacji. Wg VMU charakter tych naruszeń sugeruje, że są one wynikiem umyślnych działań na szkodę nadleśnictwa. Wykryte zostały m.in. znaczne rozbieżności między rzeczywistym a wykazywanym w dokumentacji rozmiarem pozyskania drewna w kilku leśnictwach.

W Państwowym Gospodarstwie Leśnym nie będzie miejsca na żadne nielegalne działania. Przedsiębiorstwo sprawuje pieczę nad wielkim majątkiem państwowym – litewskimi lasami. Jesteśmy zobowiązani do zarządzania nimi w sposób zrównoważony i rzetelny. Jako szef firmy zastosuję wszystkie legalne środki niezbędne do zapewnienia jej transparentnego i odpowiedzialnego działania. Będziemy reagować na każde doniesienie o domniemanych nieuczciwych praktykach – zapewnia Marius Pulkauninkas, dyrektor VMU.

Źródło: www.vivmu.lt


Austria
Walne zgromadzenie CEPF

Tegoroczne walne zgromadzenie Konfederacji Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) odbyło się w Wiedniu 5–7 czerwca. Zgromadzenie wybrało Huberta de Schorlemera na przewodniczącego CEPF na następną dwuletnią kadencję. Piastujący to stanowisko od 2012 r. de Schorlemer, który jest zarazem przewodniczącym Luksemburskiego Stowarzyszenia Prywatnych Właścicieli Lasów, zapowiedział, że w latach 2018–20 chciałby się skoncentrować w szczególności na pozyskiwaniu unijnych środków finansowych na działalność organizacji drobnych prywatnych właścicieli lasów i na dopłaty do odnowień.

CEPF to zjednoczenie narodowych zrzeszeń właścicieli lasów w Europie, sięgające swoimi początkami 1961 roku. Reprezentuje ono interesy leśnictwa prywatnego. Wśród 24 członków CEPF, pochodzących z 19 krajów, nie ma jak dotąd Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych (PZZL). Przyszłoroczne walne zgromadzenie CEPF będzie miało miejsce w Portugalii.

Źródło: www.cepf-eu.org

Opr. A.S.