Z zagranicy 12/2018

19 lipca 2018 13:40 2018 Wersja do druku

Finlandia
Leśne gospodarstwa węglowe wg Metsähallitusa

Litwa
Doskonalenie zarządzania lasami państwowymi

Słowacja
Finansują remonty dróg lokalnych


Finlandia
Leśne gospodarstwa węglowe wg Metsähallitusa

Niegiełdowa spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), zarządzająca fińskimi lasami państwowymi, skategoryzowała pod kątem pochłaniania i akumulacji węgla wszystkie wydzielenia leśne (ok. 10 mln) w swoich lasach wielofunkcyjnych. Odbyło się to w ramach realizacji projektu pn. Proklimatyczna Gospodarka Leśna, którego celem było wypracowanie założeń modelu zagospodarowania lasów państwowych zorientowanego na mitygację zmian klimatu. Projekt ten jest częścią programu społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotowanego przez fińskie lasy państwowe.


Według Ikka Vaara, menadżera projektu w Metsähallitusa, tak daleko posunięte prace dają dobre podstawy do dalszego rozwoju klasyfikacji lasów tak szybko, jak tylko pojawią się nowe dane badawcze
Fot. www.smy.fi/K. Kallunki

Leśna klasyfikacja węglowa wyróżnia siedem kategorii charakteryzujących się określonymi priorytetami w promowaniu funkcji pochłaniania i/lub akumulowania. Do każdej kategorii przyporządkowane są odpowiednie zalecenia gospodarcze, bazujące na konkretnych obliczeniach. –Podstawowa praca klasyfikacyjna została wykonana. Gdy będzie więcej danych badawczych, będziemy mogli jeszcze szybciej określić całość pochłaniania i akumulacji węgla i sprecyzować wskazówki co do zagospodarowania poszczególnych wydzieleń – mówi Ilkka Vaara, menedżer projektu. Jego zdaniem dokładniejszych badań wymaga szczególnie kwestia roli gleb leśnych w ochronie klimatu.

W ramach dotychczasowych prac badano m.in. wpływ zmiany kolei rębu, intensywności cięć pielęgnacyjnych, nawożenia, melioracji wodnych, selekcji nasion i sadzonek oraz różnych rodzajów rębni na rozmiar pochłaniania i akumulacji węgla.

Wyniki fińskich badań wykazały np., że wydłużenie kolei rębu byłoby kosztownym instrumentem, ponieważ zmniejszyłoby ilość drewna dostępnego do pozyskania i w konsekwencji miałoby negatywny wpływ na lokalną gospodarkę i zatrudnienie, co byłoby sprzeczne z celami MM Oy. Ponadto wydłużenie kolei rębu prowadziłoby wprawdzie do zwiększenia rozmiaru akumulacji węgla w drzewach i glebie, ale w skali dziesięcioleci skutkowałoby za to zmniejszeniem rozmiaru jego pochłaniania przez drzewa (spadek przyrostu) i glebę. – W rezultacie tracilibyśmy pieniądze i w ostatecznym rozrachunku również nie sekwestrowalibyśmy węgla – konkluduje Ahti Fagerblom z Federacji Fińskich Branż Leśno-Drzewnych (FFIF).

Zgodnie z fińską klasyfikacją leśnych gospodarstw węglowych, wydzielania, w których użytkowanie lasu jest w znaczącym stopniu ograniczone, są zasadniczo traktowane jako akumulatory węgla, a wydzielania podlegające normalnemu użytkowaniu – jako pochłaniacze węgla. Wyróżnione kategorie leśnych gospodarstw węglowych to: pochłaniacz drobny (19% fińskich wielofunkcyjnych lasów państwowych), pochłaniacz rozwijający się (7%), pochłaniacz do poprawy (34%), pochłaniacz optymalny (14%), akumulator przyszłościowy (11%), akumulator kulminacyjny (5%) i akumulator trwały (9%).

Źródło: www.smy.fi, www.metsa.fi


Litwa
Doskonalenie zarządzania lasami państwowymi

Reforma państwowej gospodarki leśnej na Litwie nie zakończy się z chwilą okrzepnięcia struktury scentralizowanego Państwowego Gospodarstwa Leśnego (VMU), zarejestrowanego jako przedsiębiorstwo państwowe na początku 2018 roku. Celem VMU jest zdecydowana poprawa wydajności, konkurencyjności i transparentności państwowego leśnictwa w ciągu najbliższych dwóch – trzech lat. Doskonalenie zarządzania lasami będzie procesem ciągłym. Takie są zapowiedzi Mariusa Pulkauninkasa, dyrektora VMU, wybranego w drodze konkursu.


W pierwszym roku działania przedsiębiorstwa jednym z jego głównych zadań będzie optymalizacja procesów handlu drewnem i systemu rozliczeń. VMU planuje pozyskanie w tym roku 3,6 mln m3 drewna. Etaty cięć pozostały takie same jak przed centralizacją. Większość pozyskania (2,6 mln m3) wykonają przedsiębiorcy leśni. Ich udział w realizacji cięć ma w przyszłości wzrosnąć. Na Litwie działa dziś ok. 140 firm zajmujących się pozyskiwaniem drewna. Największe notują wolumen prac sięgający 150 tys. m3.

Obecnie przedsiębiorstwo VMU zatrudnia ok. 3,2 tys. osób (przed centralizacją było w litewskich lasach państwowych blisko 3,8 tys. etatów). Liczba nadleśnictw ma zostać w ciągu roku zmniejszona z 42 do 26 jednostek. Nie jest planowana redukcja liczby pracowników terenowych. Możliwe są jednak przeniesienia na inne miejsca pracy.

Jednym z priorytetowych zadań reformy państwowego leśnictwa na Litwie jest także wprowadzenie transparentnego systemu wynagrodzeń. – Naszym celem jest zapewnienie każdemu pracownikowi konkurencyjnego wynagrodzenia rynkowego, zgodnego z wynikami jego pracy – zapewnia Marius Pulkauninkas. Elementem polityki przejrzystości jest publikowanie przeciętnej wysokości wynagrodzeń pracowników VMU. W przytoczonej tu tabeli zestawione zostały dane dotyczące pierwszego kwartału 2018 roku. Wynika z nich, że na Litwie państwowy leśniczy zarabia po reformie przeciętnie ok. 4,7 tys. zł, a nadleśniczy – niespełna 7,6 tys. zł brutto (przelicznik waluty wg kursu euro z 29 marca 2018 r.: 1 EUR = 4,21 PLN).

Źródło: www.vivmu.lt, www.miskininkas.eu


Słowacja
Finansują remonty dróg lokalnych

Przedsiębiorstwo państwowe Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, corocznie przeznacza określoną pulę środków finansowych na utrzymanie, konserwację i remonty obiektów będących własnością osób trzecich, użytkowanych i narażonych na szkody w związku z działalnością gospodarczą LSR. Słowackie lasy państwowe są do tego zobowiązane na mocy słowackiej ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Tworzą również dobrowolnie specjalne fundusze, których reguły funkcjonowania zatwierdza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich jako organ założycielski LSR. Środki z tych funduszy mogą jednak być przekazywane wyłącznie samorządom, jednostkom budżetowym i innym przedsiębiorstwom państwowym.

W 2018 r. o dofinansowanie remontów dróg lokalnych wystąpiło 77 gmin. Suma kwot, o które aplikowano, przekroczyła 2 mln euro. LSR przyznały 63 gminom środki finansowe w łącznej wysokości 774 tys. euro. – Przy przydzielaniu dofinansowania dawaliśmy pierwszeństwo tym drogom lokalnym, którymi w ostatnich latach przewieźliśmy najwięcej drewna – wyjaśnia Marian Staník, dyrektor generalny LSR.

LSR mają w swojej pieczy blisko 900 tys. ha lasów, czyli prawie 45% wszystkich lasów na Słowacji. Składają się z 23 regionalnych gospodarstw leśnych i Zakładu Techniki Leśnej, produkującego i serwisującego sprzęt leśny. Ok. 50% drewna wywożą własnymi środkami transportu. Tabor wywozowy LSR liczy obecnie 121 pojazdów, w tym 46 egzemplarzy zestawów wywozowych TATRA T158 Phoenix. Wśród tych ostatnich jest 26 pojazdów w wersji EKO, w której stosowany jest biodegradowalny olej hydrauliczny. W 2017 r. pozyskanie drewna w słowackich lasach państwowych osiągnęło poziom 4,2 mln m3.

W 2017 r. LSR zanotowały przychody rzędu 225,4 mln euro (ok. 941 mln zł) i zysk netto w wysokości 7,5 mln euro (ok. 31 mln zł). Większość zysku (5 mln euro) została odprowadzona do budżetu państwa. W minionym roku przeciętna cena drewna, uzyskana przez LSR, wyniosła 49,64 euro/m3 (ok. 207 zł). Wydajność pracy (ustalona na bazie wartości dodanej) osiągnęła poziom 29,8 tys. euro/pracownika. LSR zatrudniały w 2017 r. przeciętnie 3566 osób, w tym 1286 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.lesy.sk

Opr.A.S.