Z zagranicy 7/2018

24 kwietnia 2018 13:53 2018 Wersja do druku

Hesja, Niemcy
Konsensus ws. lasów państwowych

Szwajcaria
Plan intensyfikacji użytkowania lasów

Szwecja
Wzmacnianie prywatnej własności leśnej

Słowacja
LSR sprzedają zbędne nieruchomości


Hesja, Niemcy

Konsensus ws. lasów państwowych

Przeszło 30 reprezentantów różnych grup interesariuszy heskich lasów państwowych pracuje od września 2017 r. nad uzgodnieniem założeń przyszłej państwowej gospodarki leśnej w Hesji. Do lutego 2018 r. udało się osiągnąć kompromis w wielu sprawach. Jednak niektóre kwestie wciąż pozostają otwarte. Przedstawiciele kręgów polityki, nauki, leśnictwa, drzewnictwa, ekologii, łowiectwa, turystyki, sportu i edukacji prowadzą burzliwe, ale rzeczowe dyskusje o ochronie przyrody i bioróżnorodności, pozyskiwaniu drewna i zaspokajaniu zapotrzebowania surowcowego, ochronie klimatu, rekreacji leśnej i edukacji ekologicznej. Dyskusje te są moderowane przez niezależną agencję.


O ile integracja ochrony przyrody z gospodarką leśną wydaje się priorytetem dla wszystkich interesariuszy, o tyle skala wyłączenia lasów z użytkowania nadal jest przedmiotem bużliwych dyskusji. Fot.www.wikimedia.org/Feuermond16

To wyzwanie, przed którym my, leśnicy, stajemy obecnie każdego dnia. Równoczesny wzgląd na różne funkcje lasu charakteryzuje właśnie nasz zawód. Tym ważniejsze jest więc wzajemne zrozumienie między interesariuszami i możliwie najklarowniejsze sformułowanie przez nich zaleceń dla leśników zagospodarowujących lasy państwowe landu – mówi Michael Gerst, szef Gospodarstwa Krajowego „Lasy Hesji”, zarządzającego heskimi lasami państwowymi. Ich interesariusze generalnie opowiadają się za integracją ochrony przyrody z gospodarką leśną na całym obszarze Lasów Hesji. Duże różnice poglądów występują natomiast w takich sprawach jak np. powierzchnia lasów gospodarczych, które powinny jeszcze zostać wyłączone z użytkowania, intensywność użytkowania pozostałych drzewostanów, hodowla nieeuropejskich gatunków drzew leśnych i rentowność państwowego gospodarstwa leśnego.

Wnioski z dyskusji mają posłużyć Ministerstwu Środowiska w rządzie Hesji za podstawę do nowelizacji heskiej dyrektywy ws. zagospodarowania lasów państwowych. – W społeczeństwie wszystkie tematy, które obracają się wokół lasu, wywołują duże emocje. Dlatego zależało nam na skanalizowaniu tych emocji i poddaniu pod transparentną dyskusję sprawy przyszłego użytkowania naszych lasów – zaznacza Priska Hinz, heska minister środowiska.

Lasy Hesji działają w formie organizacji gospodarczej nieposiadającej osobowości prawnej. Zatrudniają ok. 2250 pracowników. Mają pod swoim zarządem 343 tys. ha lasów państwowych. Obsługują także lasy samorządowe (284 tys. ha) i prywatne (100 tys. ha). Zajmują się ponadto międzynarodowym konsultingiem leśnym. 

Źródło: www.hessen-forst.de


 

Szwajcaria

Plan intensyfikacji użytkowania lasów

Produktywna powierzchnia leśna Szwajcarii wynosi 1,1 mln ha. Zasobność jej drzewostanów sięga 364 m3/ha. Przy przyroście rocznym rzędu 10,4 mln m3 szwajcarski limit zrównoważonego pozyskania drewna ustalono na poziomie 8,2 mln m3. Od wielu lat potencjał ten jest wykorzystywany tylko w dwóch trzecich. Większość pozyskania (dwie trzecie) jest realizowana w publicznych gospodarstwach leśnych (przeciętna powierzchnia 300 ha), jedna trzecia – w lasach prywatnych (przeciętna powierzchnia 1,3 ha). Sortymentowa struktura pozyskania kształtuje się następująco: drewno tartaczne 51%, drewno energetyczne 38% i drewno do przerobu przemysłowego 11%.


Szwajcaria planuje zwiększyć pozyskanie drewna do ok. 80% przyrostu. Ma to zostać osiągnięte m.in. dzięki lepszemu udostępnieniu drzewostanów. Fot. www.pxhere.com (2)

Szwajcarskie władze przyjęły pod koniec 2017 r. program zwiększenia pozyskania drewna do 8,2 mln m3, a więc do maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Program przewiduje m.in. subsydiowanie rozwoju sieci udostępniania drzewostanów, wspieranie przedsiębiorczości leśnej i stymulowanie transferu wiedzy do praktyki leśnej. Pierwsza ewaluacja efektywności stosowanych instrumentów ma nastąpić w 2020 roku.

Źródło: Forst & Technik 2/2018


Szwecja

Wzmacnianie prywatnej własności leśnej

Niegiełdowa spółka akcyjna Sveaskog sprzedała w 2017 r. łącznie 13,8 tys. ha leśnych nieruchomości gruntowych. Przychody z tego tytułu wyniosły 190 mln SEK (ok. 81 mln zł). Większość transakcji dotyczyła posiadłości leśnych w północno-zachodniej części Szwecji. Zasadniczo na północy cena kubika drewna na pniu jest mniej więcej o 100% niższa niż na południu Szwecji.

Sprzedaż lasów państwowych przez Sveaskog jest realizacjąprogramu wzmocnienia prywatnej własności leśnej w Szwecji, uchwalonego w 2012 r. przez szwedzki parlament. Sveaskog został wówczas zobowiązany do transferu 10% swoich leśnych nieruchomości gruntowych do sektora prywatnego. Do lutego 2018 r. Sveaskog sprzedał prywatnym właścicielom lasów 8,35% swoich posiadłości leśnych.

Sveaskog ma w swojej pieczy 4,0 mln ha gruntów państwowych, w tym 3,1 mln ha lasów nadających się do użytkowania. Zatrudnia przeciętnie ok. 850 osób, w tym blisko 400 pracowników na stanowiskach robotniczych. Pozyskuje w swoich lasach 6,5 mln m3 drewna rocznie. Jako dywidendę za rok 2017 planuje odprowadzenie do budżetu państwa 900 mln SEK (ok. 383 mln zł). Źródło: www.sveaskog.se


Słowacja

LSR sprzedają zbędne nieruchomości

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, chcą się pozbyć zbędnych składników majątku. Lista takich elementów zawiera blisko 2,7 tys. pozycji. Utrzymanie długotrwale niewykorzystywanego majątku kosztuje LSR prawie 1 mln euro rocznie.

Sprzedaż budynków nieużywanych i gruntów nierentownych będzie przeprowadzana w drodze przetargu publicznego. Mieszkania będą sprzedawane ich najemcom zgodnie ze stosownymi przepisami. LSR szacują, że w 2018 r. zysk ze sprzedaży zbędnych nieruchomości wyniesie 2,8 mln euro.

LSR sprawują pieczę nad 900 tys. ha lasów. Działają jako przedsiębiorstwo państwowe. Zatrudniają 3,5 tys. osób, w tym 1260 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.lesy.sk

Opr.A.S.