Z zagranicy 6/2018

4 kwietnia 2018 10:43 2018 Wersja do druku

Niemcy
Unowocześnienie tablic zasobności drzewostanu

Austria
Większy outsourcing pozyskania drewna w ÖBf

Szwecja
Rekompensaty dla właścicieli lasów

Szwecja
Rekompensaty dla właścicieli lasówNiemcy

Unowocześnienie tablic zasobności drzewostanu

 

Leśny Zakład Badawczy Niemiec Północnozachodnich (NW-FVA) i Uniwersytet Getyński rozpoczęły we wrześniu 2017 r. realizację projektu aktualizacji i unowocześnienia niemieckich tablic zasobności drzewostanów. Dostosowanie tablic do zmienionych warunków wzrostowych i współczesnych koncepcji hodowli lasu odbywa się m.in. za pomocą symulatorów wzrostu pojedynczych drzew. Projekt subsydiowany jest przez Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa za pośrednictwem resortowej Agencji Surowców Odnawialnych (FNR).


Używane dziś w leśnictwie, a przede wszystkim w urządzaniu lasu, tablice zasobności drzewostanu przestały być funkcjonalne. Nie odpowiadają już aktualnemu stanowi lasu, przyrostowi drzew i poziomowi rozwoju gospodarki leśnej – mówi prof. Hermann Spellmann z NW-FVA, kierownik projektu. Nowe tablice mają dodatkowo uwzględniać specyficzną dynamikę przyrostową drzewostanów mieszanych. Dane do tablic są generowane w oparciu o tzw. koncepcję teleskopową, zgodnie z którą rozwój wielu drzewostanów modelowych określany jest wpierw za pomocą symulatora wzrostu pojedynczych drzew. Pozyskane informacje o pojedynczych drzewach są następnie agregowane do postaci reprezentacji drzewostanowej i ostatecznie transformowane do tradycyjnych tabel.

Nowe niemieckie tablice zasobności drzewostanu mają być gotowe na jesień 2020 roku. Będzie je można bezpłatnie pobrać z internetu. Aktualizacja parametryzacji nowych tablic ma się odbywać regularnie co 20 lat.

Źródło: www.forstpraxis.de


 

Austria

Większy outsourcing pozyskania drewna w ÖBf

 

Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzające lasami państwowymi Republiki Austrii, zatrudniają ok. 1045 osób, w tym 450 pracowników na stanowiskach robotniczych. Własnymi siłami pozyskiwały dotychczas ok. 25% drewna. Teraz jednak, po dwuletnim okresie analizy potrzeby utrzymywania w swojej strukturze jednostki zajmującej się pozyskaniem drewna, ÖBf zdecydowały się na zmniejszenie jej potencjału do minimum. Udział drewna pozyskiwanego siłami własnymi w całości pozyskania ma spaść do niecałych 17%. W związku z tym planowana jest sprzedaż wielu maszyn leśnych, głównie harwesterów.

ÖBf zapewniają, że nadmiarowi pracownicy nie zostaną zwolnieni. Wszyscy mają otrzymać propozycję pracy w regionalnych gospodarstwach leśnych (12 jednostek), na które dzielą się ÖBf.

Działające w formie niegiełdowej spółki akcyjnej ÖBf mają w swojej pieczy 510 tys. ha lasów gospodarczych i chronionych. W lasach gospodarczych o powierzchni 339 tys. ha pozyskują ok. 1,5 mln m3 drewna. Poza podatkami odprowadzają do budżetu dywidendę i opłatę za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych (w sumie ok. 30 mln euro).

Źródło: Holz-Zentralblatt 4/2018


 

Szwecja

Rekompensaty dla właścicieli lasów w 2017 roku

 

Całkowity wolumen szwedzkich rekompensat państwowych, zatwierdzonych przez Agencję Leśną i wypłaconych właścicielom gruntów za podyktowane względami przyrodniczymi ograniczenie użytkowania lasów produkcyjnych, osiągnął w 2017 r. poziom 210,4 mln SEK (ok. 89,7 mln zł). Na kwotę tę złożyły się rekompensaty z dwóch tytułów: ochrony siedlisk i kontraktowej ochrony przyrody, wynoszące odpowiednio 182,2 mln i 28,2 mln SEK.


Fot. UZ

W 2017 r. Agencja Leśna ustanowiła w prywatnych lasach produkcyjnych 240 nowych obiektów ochrony siedlisk, zajmujących łącznie powierzchnię przeszło 1,2 tys. ha, i 130 nowych obiektów kontraktowej ochrony przyrody, mających w sumie powierzchnię 829 ha. Łącznie ochroną siedlisk i kontraktową ochroną przyrody objętych było w 2017 r. odpowiednio 27,6 tys. i 32,9 tys. ha szwedzkich lasów produkcyjnych. Przedmiotem ochrony są głównie płaty lasów zbliżonych do naturalnych. Wśród obiektów kontraktowej ochrony przyrody znajdują się też lasy produkcyjne (w sumie ok. 64 ha), które zostały wydzielone ze względu na ich duże walory społeczne.

Podstawowym zadaniem szwedzkiej Agencji Leśnej, podlegającej Ministerstwu Przedsiębiorczości i Innowacji, jest monitorowanie wykonywania ustawy o lasach, nakładającej na ich właścicieli obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Agencja administruje funduszami subsydiów dla prywatnych właścicieli lasów, zajmuje się doradztwem fachowym i pełni funkcję urzędu statystycznego, odpowiedzialnego za trzy działy statystyki leśnictwa (produkcja, zatrudnienie oraz aspekty ekologiczne i społeczne). Działalność Agencji Leśnej, w której pracuje ok. 800 osób, jest w znacznej części finansowana z budżetu państwa i funduszy publicznych. Jednak w jej strukturze wyodrębniona jest również samofinansująca się jednostka Produkty i Usługi, która m.in. prowadzi szkolenia.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


 

Łotwa

Nagroda dla LVM za otwartą bazę danych

 

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy, zdobyły nagrodę Łotewskiego Stowarzyszenia na rzecz Otwartych Technologii (LATA) w kategorii najbardziej otwartej instytucji. LVM oferują produkty i usługi z zakresu technologii systemów informacji geoprzestrzennej oraz promują ogólnodostępne bazy danych.

 

Otrzymanie tej nagrody jest według mnie wielkim zaszczytem dla firmy państwowej. Pracujemy nad rozwiązaniami z zakresu otwartych baz danych i otwartych technologii zaledwie od trzech lat. Nagroda jest oczywiście wielką motywacją do kontynuacji tej pracy. Ponieważ obecnie kwestia technologii systemów informacji geoprzestrzennej ma dla firmy istotne znaczenie, uruchomiliśmy proces otwierania bazy danych z informacjami geoprzestrzennymi – mówi Māris Kuzmins, dyrektor ds. systemowych rozwiązań biznesowych w LVM.

LVM działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Gospodarują w lasach o powierzchni 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają ok. tysiąca osób. Rocznie pozyskują ok. 5,6 mln m3 drewna przy przyroście równym 12 mln m3.

Znaczą część zysku odprowadzają do budżetu państwa (w ostatnich latach była to corocznie kwota w granicach od 30 mln do 70 mln euro).

Źródło: www.lvm.lv

Opr.A.S