Z zagranicy 19/2017

22 lutego 2018 12:28 2018 Wersja do druku

Austria
Wyniki finansowe ÖBf w 2016 roku


Czechy
Portal internetowy do walki z kornikami

Turyngia, Niemcy
Drony do wczesnego wykrywania korników

Austria
Wyniki finansowe ÖBf w 2016 roku


Dwuosobowy zarząd ÖBf - Georg Schöppl (z prawej) i Rudolf Freidhager prezentują raport podsumowujący 2016 r. w austriackich lasach państwowych
Fot. www.bundesforste.at


Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, wygospodarowała w 2016 r. skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 22,3 mln euro (ok. 98,3 mln zł) przy przychodach rzędu 217,9 mln euro (ok. 961,0 mln zł). Wskaźnik rentowności sprzedaży ÖBf wyniósł 10,2%. Największym wyzwaniem dla ÖBf jest od lat bardzo duży udział drewna poklęskowego w całości pozyskania. W 2016 r. wyniósł on 51%. Mimo to nie doszło do przekroczenia zrównoważonego etatu cięć (1,5 mln m3).
W strategii ÖBf duże znaczenie ma dywersyfikacja źródeł przychodów. Oprócz podstawowego zakresu działalności spółki – gospodarki leśnej i sprzedaży drewna – istotny wkład do obrotów ÖBf wnoszą dziedziny nieleśne, w tym nieruchomości, usługi i energetyka odnawialna. – O ile w roku 1997 przychody z nieleśnych obszarów działalności stanowiły ok. 25% naszych obrotów, o tyle dziś stosowny odsetek sięga już 42% – informuje Georg Schöppl, członek dwuosobowego zarządu ÖBf, odpowiedzialny za finanse spółki. W 2016 r. struktura przychodów ÖBf wg ich źródeł kształtowała się następująco: sprzedaż drewna własnego 48,7%, handel drewnem 10,3%, nieruchomości 19,5%, łowiectwo i rybactwo 9,7%, usługi 6,5%, energia odnawialna 0,7% i pozostałe źródła 4,6%.
ÖBf pozyskały w 2016 r. 853 tys. m3 drewna tartacznego, 488 tys. m3 drewna do przerobu przemysłowego, 52 tys. m3 drewna energetycznego (biomasa leśna) i 122 tys. m3 pozostałych sortymentów. Przeciętna cena drewna, uzyskana przez ÖBf, zmniejszyła się z 74,24 euro/m3 
(ok. 327 zł) w 2015 r. do 73,06 euro/m3 (ok. 322 zł) w 2016 roku. Straty wynikające z obniżonej wartości rynkowej drewna poklęskowego sięgnęły w ub. roku 14 mln euro. Ochrona przed kronikami pochłonęła 3,2 mln euro. Dzięki efektywnemu zarządzaniu kosztami nakłady na pozyskanie drewna zmniejszyły się jednak z 26,65 euro/m3 w 2015 r. do 25,50 euro/m3 w 2016 roku. Obniżyły się również całkowite koszty odnowienia lasu: z 3,0 mln do 2,9 mln euro. ÖBf stopniowo redukują rozmiar odnowienia sztucznego na rzecz odnowienia naturalnego. Obecnie sadzą 2,6 mln drzewek. Do 2025 r. chcą zejść do poziomu 1 mln sadzonek.
W 2016 r. wolumen inwestycji sięgnął 42,7 mln euro. Głównym przedsięwzięciem inwestycyjnym był park wiatrowy Pretul w Styrii, który został oddany do eksploatacji na początku 2017 roku.Jest to pierwszy tego typu obiekt samodzielnie zbudowany i eksploatowany przez ÖBf. Zasila on w energię ok. 22 tys. gospodarstw domowych. ÖBf kontynuują również inwestowanie w małe elektrownie wodne. W tym roku mają rozpocząć budowę ósmej takiej elektrowni.
ÖBf odprowadziły za 2016 r. do budżetu państwa dywidendę rzędu 12,5 mln euro (ok. 55 mln zł) i opłatę za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych w wysokości 10,1 mln euro (ok. 44,5 mln zł). Podatki bezpośrednie osiągnęły poziom 4,9 mln euro (21,6 mln zł). – Od 1997 r. notujemy corocznie zyski i w ciągu 20 lat naszego działania w formie spółki akcyjnej wygospodarowaliśmy dla Republiki Austrii 477 mln euro – podkreśla Georg Schöppl.
Spółka ÖBf zatrudniała w 2016 r. przeciętnie 1045 osób, w tym 449 pracowników na stanowiskach robotniczych i 596 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Przecięty wiek pracowników ÖBf wzrósł z 44 lat w 2015 r. do 44,3 w 2016 roku. Najliczniejsze były grupy wiekowe 51–60 lat (31,9%) i 41–50 lat (26,3%). Odsetek kobiet w grupach pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosił odpowiednio 7,1% i 24,9%. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosiło odpowiednio 3,4 tys. euro 
(ok. 15 tys. zł) i 5,0 tys. euro (ok. 22 tys. zł). W 2016 r. na 100 zatrudnionych przypadło 
7,09 wypadku przy pracy.
Pod zarządem ÖBf znajduje się 510 tys. ha lasów, w tym 339 tys. ha lasów gospodarczych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 150 mln euro. Austriacka ustawa o lasach państwowych zobowiązuje ÖBf do utrzymania stanu substancji majątkowej. Jest to zobowiązanie należące do katalogu przepisów podlegających ochronie konstytucyjnej, a więc nie może zostać uchylone w zwykłym trybie uchwalania ustaw. Jedynym akcjonariuszem spółki ÖBf jest Republika Austrii, którą tworzy związek krajów austriackich.
ÖBf podlega przepisom austriackiego kodeksu nadzoru właścicielskiego w sferze publicznej, określającego reguły działania kierowniczych i nadzorczych organów firm państwowych. Organy te zobowiązane są do sporządzania corocznych sprawozdań z przestrzegania reguł kodeksu. W sprawozdaniach muszą być ujawniane wynagrodzenia członków rady nadzorczej i członków zarządu (o ile nie są publikowane w raportach austriackiej Izby Kontroli Budżetu Państwa). Zgodnie ze sprawozdaniem kierownictwa ÖBf za rok 2016, roczne wynagrodzenie członków dwuosobowego zarządu mieściło się w granicach od 363,5 tys. euro (ok. 1,6 mln zł) do 429,3 tys. euro (ok. 1,9 mln zł). Członkowie sześcioosobowej rady nadzorczej, będący przedstawicielami ministerstw centralnego rządu Austrii, otrzymali roczne wynagrodzenie w granicach od 11,4 tys. do 22,9 tys. euro, a członkowie rady reprezentujący załogę (dwóch) – od 1,2 tys. do 1,4 tys. euro.

 

Źródło: www.bundesforste.at

Czechy
Portal internetowy do walki z kornikami
Czescy leśnicy wykorzystują do walki z kornikami portal internetowy Kůrovcové Info, który ułatwia dzielenie się informacjami o rozprzestrzenianiu się tych szkodników we wszystkich zakątkach Czech. Korniki stanowią obecnie największe zagrożenie dla czeskich lasów.
Portal kornikowy to innowacyjny projekt redakcji czasopisma leśnego „Lesnická práce” i Służby Ochrony Lasu (VÚLHM). Jest przeznaczony do monitorowania rozwoju populacji korników (drukarza, zrosłozębnego i rytownika pospolitego), jak również chrabąszczowatych (chrabąszcza majowego i kasztanowego). –Aplikacja internetowa, dostępna pod adresem www.kurovcoveinfo.cz, daje leśnikom z różnych gospodarstw leśnych możliwość przeglądu bieżącego stanu rójek na terytorium Republiki Czeskiej – mówi Petr Zahradník z VÚLHM. Leśnicy z całego kraju, którzy są użytkownikami aplikacji, regularnie wprowadzają do niej dane o wielkości odłowów korników w pułapkach feromonowych. Projekt wspierają m.in. Lasy Republiki Czeskiej, które zarządzają czeskimi lasami państwowymi.

Na przejrzystych mapach mona śledzić rójkę m.in. kornika zrosłozębnego na terenie Czech
Źródło: www.lesycr.cz


Turyngia, Niemcy
Drony do wczesnego wykrywania korników

 

Drony poruszają się z prędkością do 30 km/h. Pojedynczy lot może trwać nawet 30 minut.
Fot. www.thueringenforst.de/Daniela Troger

Przedsiębiorstwo państwowe Lasy Turyngii, które zarządza lasami państwowymi tego landu, testuje we współpracy z Gospodarstwem Państwowym „Lasy Saksonii” technologię wczesnego wykrywania korników z zastosowaniem dronów wyposażonych w kamerę wielospektralną. Leśnicy korzystają z know-how niemieckiej firmy Rucon (rolnicze i leśne zastosowania dronów) i austriackiej spółki Festmeter (cyfrowa analiza danych leśnych).
Kornik drukarz jest najgroźniejszym szkodnikiem turyngeńskich drzewostanów świerkowych. Obrazy wielospektralne mają ujawniać zasiedlone przez niego drzewa. Takie drzewa różnią się bowiem od okazów zdrowych pod względem długości fal odbijanego światła. Pierwsze obloty dronów miały miejsce w nadleśnictwie Bad Berka. 
Źródło: www.thueringenforst.de
Opr. A.S.