Z zagranicy 18/2017

22 lutego 2018 12:11 2018 Wersja do druku

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2016 roku

Austria
Drewniany znaczek na 20-lecie

Czechy
Wstrzymanie pozyskania świeżego drewna świerkowego i sosnowego

Stany Zjednoczone
Lasy federalne wspierają innowacyjne projekty

Niemcy
Samo sadzenie drzew nie ustabilizuje klimatu

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2016 roku
Zgodnie ze statystyką Agencji Leśnej (organ nadzorujący wykonywanie szwedzkiej ustawy o lasach), w 2016 r. pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło poziom 91,6 mln m3 brutto (miąższość w korze drzew stojących). To oznacza spadek o niecały 1% w stosunku do 2015 roku. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3. Od 1990 r. szwedzkie pozyskanie brutto wzrosło o blisko 27 mln m3.
W wymiarze netto (miąższość drewna okrągłego bez kory) pozyskanie drewna wyniosło 73,4 mln m3. Podstawowa struktura sortymentowa kształtowała się następująco: drewno tartaczne iglaste 34,3 mln m3, drewno tartaczne liściaste 0,2 mln m3, drewno do przerobu przemysłowego 31,5 mln m3, drewno energetyczne 6,9 mln m3. Większość pozyskania (59%) została zrealizowana w lasach prywatnych. Największy udział w pozyskaniu miały świerk (ponad 50%) i sosna (1/3). Cięcia rębne dostarczyły więcej niż połowę pozyskanej masy, trzebieże – mniej niż 1/3. Łączny rozmiar szkód huraganowych w Szwecji w okresie liczonym od 2005 r. jest szacowany na przeszło 100 mln m3.
Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Austria
Drewniany znaczek na 20-lecie

Poczta Austriacka i Austriackie Lasy Związkowe przygotowały z okazji jubileuszu 20-lecia działania tych ostatnich w formie spółki akcyjnej drewniany znaczek pocztowy. Wszystkie 130 tys.
egzemplarzy znaczka zostało wykonanych z pnia 200-letniego dębu bezszypułkowego. – Wydajemy znaczki z nietypowych materiałów. Były np. znaczki z porcelany wiedeńskiej i szkła, haftowane i skórzane, znaczki zawierające pył meteorytowy liczący 4,5 mln lat. Ale znaczek z drewna był dla nas absolutnym novum – zdradza Georg Pölzl, dyrektor generalny Poczty Austriackiej. Innowacyjny znaczek o nominale 6,90 euro nie tylko jest wykonany z drewna dębowego, ale ma również formę miniaturowego dębu.
Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf) zarządzają lasami państwowymi Republiki Austrii. Zatrudniają ok. 1090 osób, w tym 490 pracowników na stanowiskach robotniczych. W lasach gospodarczych o powierzchni 339 tys. ha pozyskują ok. 1,5 mln m3 drewna. Poza podatkami odprowadzają do budżetu dywidendę i opłatę za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych (w sumie ok. 30 mln euro).

Źródło: www.bundesforste.at

Czechy
Wstrzymanie pozyskania świeżego drewna świerkowego i sosnowego

Fot. www.kdu.cz

Niekorzystne warunki klimatyczne ostatnich lat, a zwłaszcza wyjątkowo duży deficyt wody, zmniejszyły żywotność i odporność drzewostanów, w szczególności iglastych, praktycznie w całych Czechach. Następstwem tego jest masowe rozmnażanie się korników, które w niektórych regionach przybrało rozmiary katastrofy. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa Czech, działając na mocy ustawy o lasach, przyjęło rozporządzenie w sprawie czasowego wstrzymania w całym kraju pozyskiwania świeżego drewna świerkowego i sosnowego.
Mimo dołożenia wszelkich starań przez właścicieli lasów i organy administracyjne niższych szczebli, odpowiedzialne za leśnictwo, nie udało się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się gradacji w drzewostanach iglastych – przyznaje Marian Jurečka, czeski minister rolnictwa.
Ilość drewna pozyskanego od początku roku w ramach cięć, które w pierwszym rzędzie obejmowały obszary klęskowe, przewyższa już rzeczywiste moce przerobowe krajowych przedsiębiorstw drzewnych. Wstrzymanie pozyskiwania świeżego drewna świerkowego i sosnowego, odnoszące się do wszystkich rodzajów własności leśnej, ma obowiązywać do końca grudnia 2017 roku. Termin uprzątnięcia drewna poklęskowego został wyznaczony na koniec marca 2018 roku. Projektowana data wejścia w życie rozporządzenia to przełom października i listopada.
Źródło: www.lesycr.cz

Stany Zjednoczone
Lasy federalne wspierają innowacyjne projekty

Federalna Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) przeznaczy w 2017 r. przeszło 8,3 mln dolarów na wsparcie innowacyjnych technologii i strategii służących zwiększeniu zakresu użytkowania drewna jako tworzywa lub surowca energetycznego. O dofinansowanie w ramach specjalnego programu subwencyjnego USFS (Wood Innovations) aplikowało w tym roku 114 projektów. Służba przyznała dotacje do 38 projektów w 19 stanach.


Spośród 114 projektów z zakresu użytkowania drewna tylko 38 otrzymało grant na wsparcie innowacji
Fot. www.fs.fed.us


USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, mającą w swojej pieczy lasy federalne, udzielającą fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzącą badania leśne. Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię ok. 77 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.
Źródło: www.fs.fed.us

Niemcy
Samo sadzenie drzew nie ustabilizuje klimatu

Jeśli paliwa kopalne będą nadal spalane w niezmniejszonych ilościach, to samo zakładanie plantacji roślin i magazynowanie CO2 absorbowanego przez nie z atmosfery będzie rozwiązaniem niefunkcjonalnym. Wtedy bowiem plantacje stabilizujące klimat musiałyby objąć tak ogromne przestrzenie, że zajęłyby większość powierzchni ekosystemów naturalnych lub obszarów niezbędnych do produkcji żywności. Wskazują na to wyniki studium analitycznego, przygotowanego pod kierunkiem Leny Boysen z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Oddziaływaniami Klimatycznymi (PIK). Nawet jeśli zrealizowane zostałoby porozumienie paryskie (dość znaczna redukcja emisji CO2), plantacje musiałyby zastąpić naturalne ekosystemy na obszarze odpowiadającym jednej trzeciej powierzchni wszystkich dziś istniejących lasów lub przeszło jednej czwartej powierzchni użytków rolnych.
Nie ma alternatywy dla radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. – W dramacie klimatycznym, jaki obecnie rozgrywa się na tej wielkiej zielonej scenie, którą zwiemy Ziemią, absorpcja CO2 z powietrza nie jest bynajmniej wielką bohaterką i zbawczynią w sytuacji, gdy wszystko inne zawodzi. Jest ona raczej aktorką drugoplanową, która musi grać już od pierwszego aktu. Główna rola przypada natomiast unikaniu emisji – objaśnia malowniczo Hans Joachim Schellnhuber, dyrektor PIK i współautor studium.
Źródło: www.forstpraxis.de

 

Zdaniem dyrektora PIK Hansa Joachima Schellnhubera bez ograniczania emisji dwutlenku węgla nie da się powstrzymać zmian klimatu.

Opr. A.S