Z zagranicy 13-14/2017

22 lutego 2018 10:32 2018 Wersja do druku

Nowa Zelandia
Subsydiowanie zalesień

Finlandia
Satelitarna ewaluacja leśnej sekwestracji węgla

Czechy
LČR naprawiły szlak na granicy z Polską

Czechy
LČR naprawiły szlak na granicy z Polską

Irlandia
Coillte wspiera Internet Drzew

Litwa
Wdrażanie fotooptycznego pomiaru drewna

Niemcy
Pozyskanie drewna w 2016 roku


Nowa Zelandia
Subsydiowanie zalesień

W ramach nowozelandzkiego Programu Subsydiów na Zalesienia (AGS), administrowanego przez Ministerstwo Branż Bazujących na Użytkowaniu Zasobów Przyrody (MPI), farmerzy w Nowej Zelandii mogą otrzymywać stosowne dotacje w wysokości 1,3 tys. dolarów nowozelandzkich na hektar. Dotacje te przysługują osobom prywatnym lub firmom, które posiadają ziemię lub mają prawo jej użytkowania. Wielkość dotowanego zalesienia może mieścić się w granicach od 5 do
300 ha. Dzięki programowi AGS Nowa Zelandia chce zalesić 15 tys. ha gruntów do 2020 roku. Dotychczas podpisane zostały kontrakty na posadzenie 7,7 tys. ha nowych lasów. Dopuszczalne jest sadzenie zarówno rodzimych, jak i egzotycznych gatunków drzew leśnych. Wybrane gatunki muszą jednak cechować się zdolnością osiągania wysokości co najmniej 5 m w warunkach panujących w miejscu posadzenia.
Źródło: www.mpi.govt.nz
W latach 2018-13 w ramach programu AGS udało się zalesić ok. 12 tys. ha, plany na nową perspektywę to kolejne 14 tys. ha 

fot. www.mpi.govt.nz


Finlandia
Satelitarna ewaluacja leśnej sekwestracji węgla


Oszacowana pierwotna produktywność netto lasów borealnych
Fot. www.vttresearch.com
W ramach kierowanych przez fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT) prac badawczych nad zastosowaniem technologii kosmicznych do monitorowania przepływu węgla i wody w północnych ekosystemach leśnych (unijny projekt North State) została stworzona nowa metoda modelowania bilansu węgla w lasach na podstawie obrazów satelitarnych. Metoda ta pozwala na sporządzanie map sekwestracyjnych o rozdzielczości do 10 m. Satelitarna ewaluacja sekwestracji węgla w lasach ma zostać wdrożona do praktycznego stosowania w ciągu najbliższych dwóch lat.
Najprostsze mapy pokazują jedynie ilość węgla sekwestrowanego w wyniku fotosyntezy, nie uwzględniając jego uwalniania wskutek rozkładu materii organicznej. Natomiast bardziej rozbudowane rozwiązania obejmują również węgiel uwalniany przez żyjące rośliny i emitowany przez glebę. Uniwersytet Helsiński opracował dodatkowo metodę prognozowania przyrostu zasobów drzewnych na podstawie bilansu węgla. Określony tą metodą zapas fińskich drzewostanów jest niemalże identyczny z wynikami tradycyjnej inwentaryzacji lasów w Finlandii.
Źródło: www.vttresearch.com

Czechy
LČR naprawiły szlak na granicy z Polską

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, zakończyły w maju 2017 r. remont szlaku turystycznego o długości 1,3 km, biegnącego granicą czesko-polską w Górach Izerskich. Inwestycja kosztowała 1,7 mln CZK (ok. 276 tys. zł). W okolicy tej przewija się 50 tys. turystów rocznie. Szlak zaczyna się w pobliżu osady Jizerka pod Bukovcem i przez most na Izerze prowadzi do Orla.
LČR są przedsiębiorstwem państwowym. Gospodarują w lasach o powierzchni 1,28 mln ha
i sprawują pieczę nad blisko 1/3 czeskich wód płynących. Zatrudniają ok. 3,3 tys. pracowników. W roku 2016 LČR pozyskały 8,1 mln m3 drewna. Oprócz podatków do budżetu państwa odprowadziły dywidendę w wysokości 5,6 mld CZK (ok. 912 mln zł).
Źródło: www.lesycr.cz


Remont granicznej ścieżki turystycznej kosztował LČR blisko 300 tys. zł
Finlandia
Zużycie drewna okrągłego w 2016 roku

W 2016 r. fińska branża drzewno-papiernicza zużyła w sumie 67,4 mln m3 drewna okrągłego. To o 4% więcej niż w roku 2015 i o 7% więcej od średniej w okresie ostatnich pięciu lat. – Poziom zużycia krajowego drewna okrągłego zwiększył się z roku na rok o 5% i sięgnął aż 58,9 mln m3. Jest to drugi co do wysokości poziom od 2007 roku – informuje Esa Ylitalo, statystyk z fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke). Z kolei zużycie importowanego drewna okrągłego nie zmieniło się w stosunku do roku 2015 i wyniosło 8,5 mln m3.
Fińska branża chemicznego przerobu drewna zużyła w 2016 r. 31,7 mln m3 drewna okrągłego (+5% w stosunku do roku 2015), w tym 24,5 mln m3 drewna krajowego. Branża tartaczna przetarła 25,4 mln m3 drewna okrągłego (wzrost o 6%). W całości zużycia drewna okrągłego największy udział miały takie sortymenty jak papierówka sosnowa (16,3 mln m3) i świerkowe drewno tartaczne (14,1 mln m3).
Źródło: www.luke.fi

Irlandia
Coillte wspiera Internet Drzew

Irlandzki koncern państwowy Coillte, którego jednym z trzech segmentów są lasy państwowe, podpisał z firmą Treemetrics, oferentem globalnych leśnych usług informatycznych, kontrakt o wartości miliona euro na wdrażanie i doskonalenie systemu Internet of Trees (Internet Drzew) – pionierskiej platformy udostępniającej usługi z zakresu komunikacji satelitarnej działającej w czasie rzeczywistym i analizy danych na potrzeby sterowania pozyskaniem drewna w gospodarce leśnej. Fergal Leamy (na zdj. z lewej), dyrektor generalny Coillte, i Enda Keane (na zdj. z prawej), szef i założyciel firmy Treemetrics, podpisali umowę w obecności Endy Kenny’ego, premiera Irlandii
(na zdj. w środku).

Platforma technologiczna firmy Treemetrics, pierwsze na świecie tego rodzaju rozwiązanie dla gospodarki leśnej, służy optymalizacji działalności operacyjnej w tej branży, efektywniejszemu wykorzystaniu surowca i poprawie ekologicznych parametrów zrównoważonego rozwoju. Innowacyjna technologia komunikacyjna, którą firma Treemetrics stworzyła we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), zapewnia globalną łączność w czasie rzeczywistym między różnymi interesariuszami gospodarki leśnej za pośrednictwem satelitów GPS i systemów mobilnych, a przy tym udostępnia wyniki najnowszych analiz danych.
Platforma komunikacji satelitarnej utrzymuje bezpośrednią ciągłą łączność z maszynami pozyskującymi drewno. Gromadzone dzięki temu dane produkcyjne i nawigacyjne przesyłane są na bieżąco do zarządców lasów, odbiorców drewna i przewoźników. Technologia Treemetrics jest również instrumentem doskonalenia inwentaryzacji zasobów drzewnych i sporządzania map jakości drzew. Źródło: www.coillte.ie

Litwa
Wdrażanie fotooptycznego pomiaru drewna

28 czerwca 2017 r. odbyło się w nadleśnictwie Wiłkomierz spotkanie specjalistów z Litewskich Lasów Państwowych, przedstawicieli Litewskiego Niezależnego Stowarzyszenia Brakarzy i twórców programu do fotooptycznego pomiaru drewna okrągłego, obecnie wdrażanego do stosowania w lasach Litwy. Podczas spotkania analizowano ostatnie ulepszenia programu. Wcześniej, w połowie maja, odbyły się w Litewskich LP dodatkowe szkolenia personelu w zakresie pomiaru fotooptycznego. Uwagi i propozycje zanotowane podczas tych szkoleń zostały przekazane Dyrekcji Generalnej Litewskich LP i twórcom programu. W konsekwencji ci ostatni odpowiednio udoskonalili stosowaną na Litwie metodę pomiaru fotooptycznego.

 

Generalnie wdrażanie pomiaru fotooptycznego przebiega pozytywnie. W ciągu ostatnich miesięcy zmierzono przeszło 59 tys. m3 drewna. Jak informuje Gintaras Paltanavičius, szef Wydziału Zasobów Leśnych i Handlu Drewnem w Litewskich LP, leśnicy, którzy zdobyli wprawę w pomiarze fotooptycznym, nie wyobrażają sobie już pracy bez tej technologii.
Litewskie LP stanowią jak dotąd grupę 42 nadleśnictw, mających status przedsiębiorstw państwowych. Ministerstwo Środowiska planuje jednak scalenie ich w 2018 r. w jedną firmę państwową. Zatrudniające ok. 4 tys. pracowników Litewskie LP mają w swojej pieczy obszar leśny o powierzchni 1,06 mln ha. Przy rocznych przychodach na poziomie 160 mln euro
wygospodarowują zysk operacyjny rzędu 6 mln euro i odprowadzają do budżetu państwa dywidendę w wysokości ok. 25 mln euro.
Źródło: www.gmu.lt

Niemcy
Pozyskanie drewna w 2016 roku

W ub. roku nasi zachodni sąsiedzi zanotowali najniższy od 13 lat – jeśli nie liczyć wyjątkowego roku 2009 – rozmiar pozyskania drewna. W sumie miąższość pozyskanego drewna iglastego i liściastego wyniosła odpowiednio 39,05 mln i 13,14 mln m3. W stosunku do poziomu z roku 2015 oznacza to spadek odpowiednio o 7,1% i 6,1%.
Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.