Z zagranicy 11/2017

22 lutego 2018 09:22 2018 Wersja do druku

Austria
Ptasie wyspy leśne

Finlandia
Społeczne funkcje lasów państwowych

Irlandia
Kredyt na zalesienia i drogi leśne


Austria
Ptasie wyspy leśne

Spółka akcyjna Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządzająca lasami państwowymi Republiki Austrii, realizuje we współpracy z organizacją ochrony ptaków BirdLife Austria projekt mający na celu stworzenie leśnej sieci chronionych siedlisk ptasich. – Chcemy także w przyszłości zapewnić rodzimym gatunkom sów i innym zagrożonym ptakom leśnym schronienie w naszych lasach. Dlatego na terenie całego kraju wydzielimy blisko 500 wysp ptasich – ognisk wzmagania różnorodności gatunkowej, na których w tym celu zrezygnujemy z prowadzenia gospodarki leśnej – zapowiada Rudolf Freidhager, prezes zarządu ÖBf. Lasy pod zarządem ÖBf stanowią ok. 15% wszystkich lasów Austrii.


Stare dziuplaste drzewa dają schronienie m.in. włochatkom. ÖBf zadba, by takich miejsc w austriackich lasach nie brakowało
fot. www.bundesforste.at


Dotychczas wydzielonych zostało 150 wysp ptasich o wielkości od jednego do dziesięciu hektarów. – Wyróżnikiem wszystkich wysp, które mają wzmagać bioróżnorodność, jest obecność starych, dużych drzewostanów z odpowiednią ilością obumarłego drewna, a więc dokładnie takiego zróżnicowanego środowiska, które zapewnia zagrożonym gatunkom ptaków leśnych wystarczającą bazę pokarmową i lęgową – mówi Rudolf Freidhager. – Sóweczka, włochatka i puszczyk są dziuplakami. Wykorzystują wnęki w starych lub martwych drzewach w wieloraki sposób: do wychowywania młodych, na kryjówkę i do magazynowania pokarmu – dopowiada Gábor Wichmann, dyrektor organizacji BirdLife Austria. W tym roku ÖBf planują wydzielenie 80 ptasich wysp leśnych. Cała sieć ma zostać wyodrębniona do 2020 roku.

ÖBf mają w swojej pieczy 510 tys. ha lasów, w tym 339 tys. ha lasów gospodarczych. Zatrudniają ok. 1090 osób, w tym 490 pracowników na stanowiskach robotniczych. Osiągają zysk operacyjny rzędu 25 mln euro. Do budżetu państwa odprowadzają dywidendę w wysokości ok. 21 mln euro i opłatę za prawo do pobierania pożytków z gruntów państwowych (50% zysku netto).

Źródło: www.bundesforste.at


Finlandia
Społeczne funkcje lasów państwowych

Spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne i leśna Agencja Deweloperska, dwie podstawowe jednostki gospodarczego segmentu fińskiego koncernu państwowego Metsähallitus, wydatkowały w 2016 r. przeszło 56 mln euro na ochronę bioróżnorodności, pełnienie przez lasy funkcji rekreacyjnych, wspieranie hodowli reniferów, promowanie kultury Saamów i tworzenie specjalnych miejsc pracy. Najwięcej przeznaczyły na ochronę bioróżnorodności (35 mln euro). Efekty są widoczne np. w postaci bogatych zasobów celowo pozostawianego drewna martwego: w lasach państwowych Finlandii jest go wielokrotnie więcej niż niepaństwowych lasach tego kraju. Drugą co do wartości pozycję w świadczeniach na rzecz społeczeństwa stanowiły wydatki na zabezpieczenie funkcji rekreacyjnych (13 mln euro).


Tylko na wsparcie hodowli reniferów podmioty gospodarcze Metsähallitusa wydały w ub. roku ponad 2 mln euro
Fot. www.flickr.com/Mikko Miettinen

Na promocję kultury Saamów segment gospodarczy Metsähallitusa wyasygnował ponad 3 mln euro. Wg informacji parlamentu Saamów, w 2016 r. rządowe subwencje na kulturę lapońską kształtowały się na poziomie 176 tys. euro. Fińskie lasy państwowe wyłożyły więc na nią 17 razy więcej pieniędzy. Na wsparcie hodowli reniferów podmioty gospodarcze Metsähallitusa przeznaczyły ponad 2 mln euro.

Ta kwota stanowiła z kolei równowartość prawie 50% sumy udostępnionej na ten sam cel w ramach rolnych programów subwencyjnych. Na tworzenie miejsc pracy na obszarach słabszych ekonomicznie Gospodarstwo Leśne i Agencja Deweloperska wydały w ub. roku 2,6 mln euro.

Lasy państwowe Finlandii same zobowiązały się do wypełniania świadczeń na rzecz społeczeństwa jeszcze w latach 90. XX wieku. Z czasem te nierekompensowane z budżetu świadczenia stały się obligatoryjne i zostały zapisywane w fińskiej ustawie o lasach państwowych. Od 2007 r. wymagana jest ewaluacja efektów i kosztów pełnienia funkcji społecznych.

W południowej części Finlandii ilość drewna martwego w tych strefach państwowych lasów gospodarczych, które mają szczególne znaczenie dla bioróżnorodności, przekracza 16 m3/ha. Tym samym jest o 50% większa niż w pozostałych państwowych lasach gospodarczych. Z kolei w lasach niepaństwowych odpowiednia wartość to 3 m3/ha. Na wschodzie i północy Finlandii ilość drewna martwego w gospodarczych lasach państwowych, znajdujących się w strefach szczególnej ochrony bioróżnorodności, sięga w obydwu przypadkach 15 m3/ha. W pozostałych gospodarczych lasach państwowych we wschodniej i północnej części Finlandii jest to odpowiednio 5 i 8 m3/ha, a w lasach niepaństwowych – odpowiednio 2 i 4 m3/ha. W 2016 r. fińskie lasy państwowe pozostawiły na swoich powierzchniach cięć użytkowania rębnego 21 przestojów na hektar. W Finlandii certyfikacja leśna wymaga pozostawiania 10 przestojów na hektar.

W 2016 r. myśliwi i wędkarze spędzili w sumie 370 tys. dni na realizowaniu swoich pasji w fińskich lasach państwowych. Udział cięć specjalnych, zorientowanych głównie na zabezpieczenie funkcji rekreacyjnych, w całości cięć użytkowania rębnego, zrealizowanego w ub. roku przez spółkę akcyjną Gospodarstwo Leśne, wyniósł 12%.

Źródło: www.smy.fi

 

Irlandia
Kredyt na zalesienia i drogi leśne

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) udzielił Irlandii kredytu w wysokości przeszło 200 mln euro na inwestycje związane z gospodarką leśną. Obecnie lesistość Irlandii wynosi zaledwie ok. 11%. Irlandzki program rozwoju obszarów wiejskich zakłada zwiększenie tego wskaźnika do 17% w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Długoterminowy kredyt EIB zostanie wykorzystany do sfinansowania dwóch osobnych projektów. W ramach pierwszego z nich, przewidzianego do realizacji w najbliższych czterech latach, 90 mln euro zostanie przeznaczone na sadzenie lasu i jego pielęgnowanie oraz na budowę i utrzymanie dróg leśnych przez Lasy Coillte (irlandzkie lasy państwowe). Z funduszy tego projektu będzie również finansowana modernizacja blisko tysiąca kilometrów szlaków wędrówek pieszych i tras do uprawiania kolarstwa górskiego.

Lasy Coillte, których powierzchnia leśna wynosi 358 tys. ha, stanowią jeden z trzech segmentów irlandzkiego koncernu państwowego Coillte. Pozostałe jego segmenty to usługi bazujące na rozporządzaniu nieruchomościam i gruntowymi i produkcja płyt drewnopochodnych. Coillte przeznacza 80% swoich nakładów kapitałowych na rozwój majątku leśnego. Priorytetowym celem zagospodarowania 20% irlandzkich lasów państwowych jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Źródło: www.coillte.ie

Opr. A.S.