Z zagranicy 10/2017

22 lutego 2018 09:20 2018 Wersja do druku

Niemcy
Wyrok ws. lasów państwowych Badenii-Wirtembergii

Bawaria, Niemcy
Regionalne strategie ochrony przyrody BaySF

Szkocja, Wielka Brytania
Plan pozyskania jeleniowatych

Niemcy
EFI otwiera filię w Bonn

Niemcy
Wyrok ws. lasów państwowych Badenii-Wirtembergii

Krajowy Sąd Wyższy w Düsseldorfie odrzucił 15 marca 2017 r. skargę landu Badenia-Wirtembergia na decyzję niemieckiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego, zakazującą badeńsko-wirtemberskim lasom państwowym świadczenia na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha takich usług jak: sprzedaż drewna, organizowanie pozyskania drewna i jego odbiórki, sporządzanie wykazów odbiorczych, wyznaczanie cięć, opracowywanie rocznych planów gospodarczych i techniczne zarządzanie gospodarstwem leśnym. Generalnie urząd zakazał lasom państwowym Badenii-Wirtembergii oferowania lasom prywatnym i samorządowym usług po cenach poniżej kosztów.


Sąd utrzymał decyzję zakazującą ForstBW świadczenia usług poniżej kosztów, m.in. z zakresu organizacji pozyskania drewna w lasach prywatnych
Fot. www.flickr.com

Powyższe zakazy są rezultatem postępowania antymonopolowego wobec Badenii-Wirtembergii i Gospodarstwa Krajowego ForstBW, które sprawuje pieczę nad lasami państwowymi tego landu. W lipcu 2015 r. Federalny Urząd Antymonopolowy uznał, że badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe, łącząc funkcje administracyjne z gospodarczymi, naruszają zarówno przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak i postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W reakcji na tę decyzję niemiecki rząd federalny pospiesznie doprowadził do nowelizacji federalnej ustawy o lasach. Istotą noweli, przyjętej przez Bundestag w grudniu 2016 r., było wyłączenie spod działania niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji tej części działalności niemieckich państwowych gospodarstw leśnych, która polega na świadczeniu usług z zakresu organizacji wykonywania zadań gospodarczych na rzecz lasów prywatnych i samorządowych. Konkretnie chodziło o usługi, które poprzedzają właściwą sprzedaż drewna. W rezultacie zakazy mogłyby objąć wyłącznie właściwą sprzedaż drewna. Okazało się jednak, że sprawa ta nie jest tak jednoznaczna.

Sąd w Düsseldorfie, właściwy do orzekania w sprawach antymonopolowych, uznał, że land Badenia-Wirtembergia, prowadząc skomasowaną sprzedaż drewna z lasów niepaństwowych i świadcząc na ich rzecz inne usługi, działa jako przedsiębiorca w rozumieniu prawa antymonopolowego i stosuje praktyki ograniczające konkurencję. Nowelizacja federalnej ustawy o lasach może się odnosić jedynie do niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji. W zakresie kompetencji niemieckiego ustawodawcy nie leży nowelizowanie unijnego prawa o ochronie konkurencji. Zgodnie z przepisami traktatu o funkcjonowaniu UE, do ograniczenia zakresu stosowania prawa antymonopolowego uprawniona jest jedynie Rada Unii Europejskiej. Nowelizacja niemieckiej federalnej ustawy o lasach jest więc niezgodna z prawem unijnym i jako taka nie może być brana pod uwagę. Sąd w Düsseldorfie dopuścił możliwość zaskarżenia wyroku do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.

Wyrok sądu wywołuje kontrowersje w niemieckich kręgach leśnych. Leśnicy z lasów państwowych bardzo ostro go krytykują. – Europejski rynek usług w zakresie opieki nad lasami w ogóle nie istnieje. Jak można zatem mówić o jakichś naruszeniach? – pyta Dietmar Hellmann, przewodniczący badeńsko-wirtemberskiego oddziału Związku Leśników Niemieckich (BDF). Z kolei wiele organizacji właścicieli lasów prywatnych sugeruje, że nowelizacja federalnej ustawy o lasach podyktowana była chęcią zabezpieczenia państwowych beneficjów.

Źródło: www.forstpraxis.de

 

Bawaria, Niemcy
Regionalne strategie ochrony przyrody BaySF

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF), największe niemieckie państwowe gospodarstwo leśne (755 tys. ha lasów), dotrzymały obietnicy złożonej pięć lat temu. Wszystkich 41 regionalnych jednostek organizacyjnych BaySF udostępniło w Internecie swoje strategie ochrony przyrody. Zostały one wypracowane pod pieczą naukowców i przy współudziale regionalnych interesariuszy leśnictwa państwowego w Bawarii. Mają zapewnić prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej na najwyższym poziomie ekologicznym.

Każdy obywatel może się zapoznać z interesującą go regionalną strategią ochrony przyrody. – Naszym celem, wpisującym się w ideę żywego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi lasem, jest uczynienie naszej pracy na rzecz ochrony przyrody transparentną – wyjaśnia Reinhardt Neft, członek dwuosobowego zarządu BaySF, i zaprasza wszystkich Bawarczyków do zaangażowania się na miejscu w ochronę przyrody w lesie i realizowania wspólnie z leśnikami BaySF różnych projektów.

BaySF działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Dzielą się na 41 gospodarstw i 370 leśnictw. Zatrudniają ok. 2700 osób, w tym blisko 1600 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szkocja, Wielka Brytania
Plan pozyskania jeleniowatych

Łączna liczebność szkockich populacji jeleniowatych jest szacowana na 777 tys. osobników. W sezonie łowieckim 2016/2017 Komisja Leśna Szkocji zamierza pozyskać na państwowych gruntach leśnych w sumie 30 tys. jeleniowatych. To odpowiada mniej więcej 30% całkowitego szkockiego pozyskania tego rodzaju zwierzyny. Przy tym państwowe grunty leśne stanowią zaledwie 8% powierzchni lądowej Szkocji. Planowana struktura gatunkowa pozyskania kształtuje się następująco: sarna europejska 52%, jeleń szlachetny 38%, jeleń sika 9% i daniel 1%.


Komisja Leśna Szkocji wydała przed laty specjalny informator o znaczeniu jeleniowatych i strategii zarządzania nimi w latach 2014-17. Informator zawiera także wiele wskazówek na przyszłość

Komisja Leśna Szkocji pełni funkcję resortu leśnictwa w szkockiej administracji państwowej i zarazem zarządza – za pośrednictwem agencji wykonawczej Gospodarstwo Leśne Szkocji – szkocką państwową własnością leśną (650 tys. ha gruntów, w tym 471 tys. ha lasów). Finanse Komisji Leśnej Szkocji są preliminowane w budżecie rządu szkockiego.

Źródło: http://scotland.forestry.gov.uk

Niemcy
EFI otwiera filię w Bonn

Była stolica Republiki Federalnej Niemiec stanie się siedzibą nowej filii Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI). Bońska placówka ma się specjalizować w badaniach nad odpornością lasów. Główna siedziba EFI, który koordynuje międzynarodowe badania dotyczące europejskich lasów i wspiera naukowo politykę europejską, znajduje się w Joensuu w Finlandii. Członkami EFI jest 115 organizacji z 36 krajów. Polskę reprezentują Instytut Badawczy Leśnictwa, wydziały leśne z Poznania i Warszawy oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.