Z zagranicy 9/2017

22 lutego 2018 09:12 2018 Wersja do druku

Litwa
Fotooptyczny pomiar drewna w lesie

Słowacja
Nowe zasady dostaw drewna

Finlandia
Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2016 roku


Litwa
Fotooptyczny pomiar drewna w lesie

Litewskie Ministerstwo Środowiska, sprawujące władzę nad gospodarką leśną Litwy, usankcjonowało w listopadzie 2016 r. fotooptyczny pomiar drewna okrągłego w lesie. Decyzja została podjęta w oparciu o wyniki testów praktycznych, które trwały od maja 2016 roku. Zezwolenie na stosowanie fotooptycznego pomiaru drewna daje Litewskim Lasom Państwowym możliwość efektywniejszej i szybszej odbiórki drewna. Pracownicy terenowi odbywają odpowiednie szkolenia. Jak informuje dyrektor generalny Litewskich Lasów Państwowych Rimantas Prūsaitis, początki stosowania nowej metody pomiaru drewna bywają może nieco trudne, ale po zakończeniu fazy wdrażania ostateczne wyniki pokazują przewagę inteligentnej technologii nad pomiarem ręcznym, który wymaga dużych nakładów czasowych i niepomiernie absorbuje personel.


Litewskie Lasy Państwowe stanowią jak dotąd grupę 42 nadleśnictw, mających status przedsiębiorstw państwowych. Ministerstwo Środowiska planuje jednak scalenie ich w jedną firmę państwową. Zatrudniające ok. 4 tys. pracowników Litewskie Lasy Państwowe mają w swojej pieczy obszar leśny o powierzchni 1,06 mln ha. Przy rocznych przychodach na poziomie 160 mln euro wygospodarowują zysk operacyjny rzędu 6 mln euro i odprowadzają do budżetu państwa dywidendę w wysokości ok. 25 mln euro.

Źródło: www.gmu.lt

 

Słowacja
Nowe zasady dostaw drewna

Słowackie przedsiębiorstwa przerabiające drewno czeka w 2018 r. zmiana zasad dostaw surowca drzewnego z lasów państwowych. Podstawowym kryterium rozdzielania drewna między jego przetwórców będzie rzeczywisty rozmiar przerobu surowca. Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, będą zawierały z głównymi przedsiębiorstwami drzewnymi umowy na okres 3–5 lat. Ma to zapewnić słowackim przetwórcom drewna odpowiedni poziom zaopatrzenia w surowiec oraz umożliwić im strategiczne planowanie i rozwój.

Nowe zasady zostały uzgodnione między kierownictwem LSR i przedstawicielami Słowackiego Stowarzyszenia Przetwórców Drewna (ZSD). – Negocjacje mające na celu doprecyzowanie niektórych szczegółów nadal trwają, ale podstawowa koncepcja dostaw drewna w przyszłym okresie została już wypracowana – informuje Marian Staník, dyrektor generalny LSR. Między LSR a ZSD występują jeszcze rozbieżności co do wysokości gwarantowanych dostaw w drugim i następnych latach obowiązywania umowy oraz co do ustalania ilości surowca przerabianego przez poszczególne przedsiębiorstwa.

Współpraca słowackich Lasów z przetwórcami drewna przy wypracowywaniu kształtu umów średnioterminowych, których podstawą jest uczciwy dostęp do surowca drzewnego, stwarza zdaniem przetwórców drewna przesłanki dla rozwoju branży leśno-drzewnej na Słowacji. Wprowadzenie takich umów do praktyki handlowej będzie urzeczywistnieniem decyzji słowackiego rządu o wykorzystaniu potencjału drewna jako strategicznego surowca Słowacji.

Dotychczas LSR zawierały z długoletnimi odbiorcami drewna umowy na okres od kwartału do roku. Wyjątkiem były 10-letnie kontrakty strategiczne. W następnym roku LSR nadal będą sprzedawały drewno także w trybie elektronicznej sprzedaży aukcyjnej. W 2017 r. planują dostawy drewna w łącznej ilości 3,9 mln m3.

Lasy Republiki Słowackiej zanotowały w 2016 r. przychody rzędu 218,69 mln euro (ok. 962 mln zł)i zysk brutto w wysokości 8,56 mln euro (ok. 38 mln zł). Do budżetu państwa odprowadziły 5,3 mln euro (ok. 23 mln zł) jako dywidendę za rok 2015.

Pozyskanie drewna osiągnęło poziom 4,3 mln m3. Lasom świerkowym LSR mocno dawały się we znaki korniki. – Dla leśników klęska ta oznacza straty w przychodach i przesycenie rynku sortymentami, na które jest mniejszy popyt. W rezultacie powstaje presja na dalsze obniżanie cen drewna. Z kolei drzewiarzom brakuje surowca dobrej jakości– mówi Marian Staník, dyrektor generalny LSR. W minionym roku przeciętna cena drewna, uzyskana przez LSR, wyniosła 47,68 euro/m3 (ok. 210 zł). Ceny drewna iglastego i liściastego kształtowały się przeciętnie na poziomie odpowiednio 50,75 i 44,77 euro/m3.

LSR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. W swojej pieczy mają blisko 900 tys. ha lasów państwowych, co stanowi prawie 45% wszystkich lasów na Słowacji. Na koniec 2016 r. LSR zatrudniały 3489 osób, w tym ok. 1250 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.lesy.sk


Finlandia
Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2016 roku

Segment podmiotów gospodarczych fińskiego koncernu Metsähallitus, obejmującego lasy państwowe i parki narodowe, uzyskał w ub. roku wyniki niewiele gorsze niż w 2015 r. pomimo perturbacji związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej swojej podstawowej jednostki – Gospodarstwa Leśnego. Skonsolidowane przychody segmentu gospodarczego sięgnęły 333 mln euro (ok. 1,46 mld zł). Zysk operacyjny wyniósł 103,3 mln euro (ok. 454,6 mln zł).

Osiągnięty rezultat świadczy o tym, że nasz personel działał w sposób niezawodny i bardzo wydajny nawet wtedy, gdy zmiany ustawy o lasach państwowych i parkach narodowych przyniosły wiele dodatkowej pracy związanej z przyjęciem nowej struktury – mówi Pentti Hyttinen, dyrektor generalny Metsähallitusa.

Rada nadzorcza Metsähallitusa zaproponowała fińskiemu rządowi pobrać od lasów państwowych dywidendę za 2016 r. w wysokości 96 mln euro (ok. 422,5 mln zł). W Finlandii ostateczna decyzja o dystrybucji zysków wygospodarowanych przez firmy państwowe należy do parlamentu. Za rok 2015 Metsähallitus odprowadził do budżetu państwa dywidendę w wysokości 106 mln euro. Trafiające do kasy publicznej podatki, opłaty, dywidenda i inne wpływy z gospodarki leśnej to tylko jedne z wielu świadczeń, jakie Metsähallitus wypełnia na rzecz społeczeństwa. – W naszej działalności jest tak, że na każde dwa euro, które wygospodarowujemy, musi przypadać co najmniej jedno euro świadczeń niefinansowych na rzecz państwa – podkreśla Pentti Hyttinen. Wartość takich nierekompensowanych świadczeń, wykraczających poza zobowiązania ustawowo nałożone na lasy państwowe, przekroczyła w 2016 r. 56 mln euro (ok. 246 mln zł).

Podstawową jednostką segmentu podmiotów gospodarczych Metsähallitusa jest Gospodarstwo Leśne, które ma formę niegiełdowej spółki akcyjnej (do 15 kwietnia 2016 r. działało na zasadach przedsiębiorstwa państwowego). Jednostka ta ma w swoim zarządzie 3,5 mln ha lasów. Zatrudnia ok. 300 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 430 robotników leśnych. Pozyskuje rocznie ok. 6 mln m3 drewna przy przyroście 11 mln m3. Za prawo do pozyskiwania drewna płaci państwu 80 mln euro rocznie. Przedsiębiorcy leśni, którzy świadczą usługi na rzecz Gospodarstwa Leśnego, zatrudniają w sumie przeszło 1000 pracowników.

Drugi segment koncernu Metsähallitus, oddzielony od segmentu gospodarczego finansowym „firewallem” (osobne rozliczanie się, niedopuszczalność przepływów transferowych), tworzy finansowana głównie z budżetu państwa jednostka o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), mająca w swej pieczy 39 fińskich parków narodowych oraz kilkadziesiąt ważnych obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego. W 2016 r. łączny fundusz jednostki P&WF, zatrudniającej ok. 550 pracowników, kształtował się na poziomie 63 mln euro (ok. 277 mln zł).

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.