Z zagranicy 24/2016

20 stycznia 2017 11:48 2017 Wersja do druku

Łotwa
17 lat działania LVM wformie spółki akcyjnej

Finlandia
Wzrost pozyskania a funkcja lasów jako pochłaniacza

Słowenia
Nowy zarządca lasów państwowych


Łotwa
17 lat działania LVM wformie spółki akcyjnej

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) zostały przekształcone w niegiełdową spółkę akcyjną w 1999 roku. – W ciągu minionych 17 lat LVM szybko się rozwijały jako sprawny i pieczołowity gospodarz zarządzający 1/4 powierzchni leśnej kraju w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Było to możliwe dzięki kierownictwu firmy oraz wykształconemu, profesjonalnemu, zjednoczonemu i zaangażowanemu personelowi, który jest największym kapitałem LVM. Jestem zadowolony z efektów działalności LVM i nie wątpię, że dalsza praca przyniesie równie dobre rezultaty i przyszłe pokolenia otrzymają w spadku jeszcze piękniejsze i produktywniejsze lasy państwowe – mówi Jānis Dūklavs, minister rolnictwa Łotwy.

Roczne przychody LVM wzrosły w ciągu 17 lat z 24 mln do 264 mln euro. W tym okresie spółka zapłaciła blisko 840 mln euro podatków bezpośrednich na rzecz państwa i samorządów oraz odprowadziła do budżetu 1 mld euro dywidendy. Dziś LVM zapewniają front robót blisko 850 firmom leśnym, zatrudniającym przeszło 6 tys. robotników. – Celem firmy jest przynoszenie jak największych dochodów jej właścicielowi, czyli państwu, przez efektywne i zrównoważone zagospodarowanie lasów. Fakt, że właściciel przyjął zarabianie na gospodarce leśnej za jedną z podstawowych zasad, jest dobrym mandatem do działania i dobrym założeniem filozofii LVM jako przedsiębiorcy. Niemniej jednak w ciągu ostatnich sześciu lat zostały podjęte również decyzje, które nie ułatwiają firmie wypełniania jej obowiązków. Np. wymóg wpłacania 90% zysku do budżetu jest bardzo dużym obciążeniem, które negatywnie wpływa na zdolność inwestowania w rozwój firmy i w rezultacie na jej rentowność. Odpowiednie obciążenia w firmach prywatnych są o wiele mniejsze. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby właściciel jasno określił swoją politykę dywidendową. Obniżka wskaźnika płatności dywidendowej obiecywana jest co roku, ale wciąż wynosi on 90%. Dwukrotnie zmniejszyliśmy wolumen inwestycji w ciągu tych sześciu lat, wskutek czego koszty produkcji rosną z roku na rok i w konsekwencji maleje zysk – informuje Roberts Strīpnieks, prezes zarządu LVM.

LVM mają w swojej pieczy 1,6 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,41 mln ha lasów. Zatrudniają ok. tysiąca osób. Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów spółki. Na pozostałym obszarze prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, przy czym lasy o szczególnych funkcjach rekreacyjnych i ochronnych zajmują łącznie powierzchnię 190 tys. ha.

Wyłącznym właścicielem spółki LVM jest Republika Łotwy. Firmą kieruje czteroosobowy zarząd. W skład działu Gospodarka Leśna, stanowiącego trzon LVM, wchodzą trzy autonomiczne jednostki: Zagospodarowanie Lasu, Infrastruktura Leśna i Pozyskanie/Dostawy Drewna. LVM mają ponad 40% udziałów w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Leśnictwa i Technologii Drewna Sp. z o.o. w Jełgawie.

Źródło: www.lvm.lv

 

Finlandia
Wzrost pozyskania a funkcja lasów jako pochłaniacza

Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) ustalił, że w 2014 r. sekwestracja gazów cieplarnianych przez lasy Finlandii kształtowała się na poziomie 27,7 mln ton. Dla porównania: w 2013 r. związana z ruchem drogowym emisja gazów cieplarnianych sięgała w Finlandii 11,2mln ton. Generalnie można powiedzieć, że fińskie lasy pochłaniają przeszło połowę emisji gazów cieplarnianych, pochodzącej ze wszystkich sfer zużycia energii w Finlandii.


Wg instytutu Luke wzrost pozyskania w fińskich lasach zaplanowany na najbliższe lata nie zagrozi ich roli jako pochłaniacza CO2 

Fot. www.flickr.com

Kraj tysiąca jezior planuje jednak zwiększenie pozyskania drewna w swoich lasach. Zgodnie z Narodową Strategią Leśną, do 2025r. roczne pozyskanie grubizny ma wzrosnąć o 15 mln m3 i osiągnąć poziom 80 mln m3. W przypadku gałęzi i karpiny celem jest rozmiar pozyskania równy 8 mln m3, co oznacza wzrost o 4 mln m3. Czy taka skala zwiększenia pozyskania drewna nie doprowadzi do tego, że fińskie lasy przestaną być pochłaniaczem CO2i przekształcą się w źródło jego emisji? Wg instytutu takie niebezpieczeństwo istniałoby, gdyby pozyskanie grubizny wzrosło o więcej niż 20 mln m3 i roczny jego rozmiar przekroczył 85 mln m3.

Źródło: www.smy.fi

 

Słowenia
Nowy zarządca lasów państwowych

Spółka z o.o. „Słoweńskie Lasy Państwowe” (Slovenski Državni Gozdowi, SiDG) została zarejestrowana w marcu 2016 roku. Zarząd nad lasami państwowymi o powierzchni 235tys. ha przejęła w lipcu. Wcześniej zarządcą słoweńskich lasów państwowych był Fundusz Rolno-Leśny Republiki Słowenii. Obowiązki szefa SiDG pełni obecnie Miha Marenče, który był dotychczas odpowiedzialny za leśnictwo w słoweńskim Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Wyżywienia.


Piotr Borkowski (z lewej) i Miha Marenče spotkali się w październiku, by omówić współpracę EUSTAFORU i nowego zarządcy słoweńskich lasów SiDG
Fot. www.eustafor.eu

SiDG zgłosiły akces do Europejskiego Związku Lasów Państwowych (EUSTAFOR). W październiku 2016 r. Piotr Borkowski, dyrektor wykonawczy EUSTAFOR-u, złożył wizytę w Słowenii, by przedyskutować kwestię współpracy ze słoweńskimi partnerami. Spotkał się nie tylko z kierownictwem SiDG, lecz również ze słoweńskim ministrem rolnictwa Dejanem Židanem i dyrektor generalną Funduszu Rolno-Leśnego Ireną Šinko.

Źródło: www.eustafor.eu

Opr. A.S.