Z zagranicy 24/2015

13 stycznia 2016 11:51 2016 Wersja do druku

Finlandia
Kontrowersje wokół kalkulacji pochłaniania leśnego

Wielka Brytania
Certyfikacja małych projektów sekwestracyjnych

Łotwa
LVM wyeksportowały ponad 9 mln sadzonek
Finlandia
Kontrowersje wokół kalkulacji pochłaniania leśnego

Ujęcie lasów w polityce klimatycznej i metody kalkulacji leśnego pochłaniania CO2 są z punktu widzenia Finów kwestiami newralgicznymi i wysoce kontrowersyjnymi. – Nie możemy zaakceptować dalszych ograniczeń w użytkowaniu lasów. Założenia polityki klimatycznej powinny być wręcz przeciwne: należy promować zrównoważone zarządzanie lasami i takież ich użytkowanie. Ma to duże znaczenie nie tylko dla ochrony klimatu, lecz również dla rozwoju bioekonomii – podkreśla Heikki Granholm, doradca fińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa.

Wiele państw określiło już swoje narodowe cele w zakresie pochłaniania CO2, bazując na postanowieniach protokołu z Kioto. Zdobyte przy tym doświadczenia pokazują, że duży rozmiar wzrostu pochłaniania leśnego może być trudny do osiągnięcia. W najgorszym przypadku dążenie do osiągnięcia tych celów może skutkować ograniczeniami w użytkowaniu lasów. Na przykład francuski cel w zakresie pochłaniania leśnego zakłada, że w latach 2013–20 różnica między przyrostem zasobów leśnych a ich całkowitym pobieraniem musi wynosić nie mniej niż 69 mln m3 rocznie. W praktyce we Francji roczne rozmiary przyrostu i pobierania zasobów leśnych wynoszą odpowiednio ok. 130 mln i 80 mln m3. – A zatem francuskie założenia stanowią wielkie wyzwanie. Cel może być trudny do osiągnięcia bez nabycia uprawnień do nadmiernej emisji CO2 – konkluduje Janne Näräkkä (na zdjęciu; www.smy.fi), ekspert fińskiego Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK).

Unia Europejska postanowiła zmniejszyć swoją emisję CO2 o 40% do roku 2030. Z punktu widzenia Finlandii kluczową sprawą jest to, jaka będzie rola lasów i różnych form użytkowania ziemi w osiąganiu tego celu. Właśnie zakończyła się konsultacja publiczna w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej Komisji Europejskiej. Heikki Granholm przewiduje, że w 2016 r. Komisja przedstawi projekty stosownych aktów prawnych. Mogą pojawić się propozycje metod kalkulacji pochłaniania leśnego.

Jedną ze spraw wymagających uzgodnienia jest to, czy pochłanianie leśne i emisja leśna mają być kalkulowane w oddzieleniu od innych gałęzi gospodarki narodowej. Reprezentanci europejskich właścicieli lasów prywatnych uważają, że niezbędna jest osobna kalkulacja. – Jeżeli emisja leśna i pochłanianie leśne zostaną połączone z emisjami i pochłanianiem pochodzącymi z rolnictwa czy nawet z transportu, to nie można wykluczyć ewentualności, że inne gałęzie gospodarki będą mogły wpływać na klimat w sposób przez siebie wybrany, a koszty jego ochrony będą faktycznie ponosić pochłaniacze leśne – twierdzi Janne Näräkkä.

Poza kwestą metod kalkulacji pochłaniania leśnego, w kontekście polityki energetycznej i klimatycznej nasuwa się wiele innych, trudnych pytań. W jaki sposób będzie gwarantowana zrównoważona produkcja drewna w łańcuchu wytwarzania energii? Czy będą potrzebne dodatkowe regulacje weryfikacyjne? A może wystarczy dotychczasowa certyfikacja leśna? Czy zasoby biomasy są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb?

Źródło: www.smy.fi


Wielka Brytania
Certyfikacja małych projektów sekwestracyjnych

Ok. cztery lata temu ustanowiony został w Wielkiej Brytanii narodowy standard zalesieniowych przedsięwzięć sekwestracyjnych (Woodland Carbon Code, WCC). Certyfikacja wg standardu WCC ma gwarantować rzetelność i efektywność projektów zalesieniowych, realizowanych w ramach dobrowolnej kompensacji emisji CO2. Administratorem systemu certyfikacji WCC jest brytyjska Komisja Leśna. Audyt certyfikacyjny przeprowadzają niezależne firmy uznane przez Służbę Akredytacyjną Zjednoczonego Królestwa (UKAS).W systemie certyfikacji w Wielkiej Brytanii zarejestrowano przeszło 200 projektów zalesieniowych. Połowa z nich otrzymała już certfikaty

We wrześniu 2015 r. Komisja Leśna wdrożyła do stosowania specjalny tryb certyfikacji zalesień sekwestracyjnych o powierzchni mniejszej niż 5 ha. Tryb ten ma obniżyć koszty realizacji małych projektów sekwestracyjnych. – Certyfikacja WCC, którą zainicjowaliśmy w 2011 r., okazała się wielkim sukcesem w pozyskiwaniu funduszy na przedsięwzięcia zalesieniowe. Standard WCC ma ułatwiać inwestorom kompensowanie ich emisji CO2 przez finansowanie zalesień. Obecnie w systemie certyfikacji WCC zarejestrowanych jest przeszło 200 projektów realizowanych w różnych zakątkach Wielkiej Brytanii. Blisko połowa otrzymała już certyfikat. Aby certyfikacja była solidna i wiarygodna, jej system wymaga rygoru audytów i inspekcji. To z kolei podnosi koszty certyfikacji. Praktyka pokazała, że koszty procesów certyfikowania zalesień i zarządzania nimi hamowały realizację mniejszych projektów sekwestracyjnych – wyjaśnia sir Harry Studholme, przewodniczący rady nadzorczej Komisji Leśnej.

Źródło: www. forestry.gov.ukŁotwa
LVM wyeksportowały ponad 9 mln sadzonek

Do połowy października 2015 r. Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) sprzedały 44 mln sadzonek, w tym 9,4 mln na eksport. We wcześniejszym, 2014 r. eksport sadzonek osiągnął poziom 8,8 mln szt. Nasienniczo-szkółkarska

jednostka LVM obejmuje dziewięć szkółek.

– Do końca 2015 r. mamy jeszcze wyeksportować partię sadzonek do Szwecji. Tamtejsi klienci umieszczą sadzonki w chłodniach i rozpoczną sprzedaż wiosną 2016 r. Na specjalne zamówienie Estońskich Lasów Państwowych wyprodukowaliśmy w 2015 r. 1 mln kontenerowych sadzonek sosny – informuje Laima Zvejniece, zastępczyni dyrektora nasienniczo-szkółkarskiej jednostki LVM. Jednostka oferuje również sadzonki niekontenerowe. – Naszym głównym celem jest zaspokojenie zapotrzebowania na sadzonki ze strony łotewskich leśników. Ale zdolności produkcyjne naszych szkółek są ogromne, toteż w grę wchodzi także eksport, dzięki któremu stymulujemy rozwój ekonomiczny zarówno Łotewskich Lasów Państwowych, jak i całej Łotwy – podkreśla Laima Zvejniece.              Fot. www.lvm.lv
Prawie 10 mln sadzonek z dziewięciu łotewskich szkółek wyeksportowano do połowy października

LVM działają w formie spółki akcyjnej. Zatrudniają ok. tysiąca osób. Mają w swojej pieczy 1,63 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,41 mln ha lasów. W 2014 r. zanotowały zysk operacyjny rzędu 90,25 mln euro. W 2015 r. odprowadziły do budżetu państwa dywidendę w wysokości 67,9 mln euro. Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania aż 20% gruntów spółki. Na pozostałym obszarze prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, przy czym lasy o szczególnych funkcjach rekreacyjnych i ochronnych zajmują łącznie powierzchnię 180 tys. ha.

Źródło: www.lvm.lv

Opr. A.S.