Z zagranicy 23/2015

13 stycznia 2016 11:51 2016 Wersja do druku

Stany Zjednoczone
Leśna mapa terytoriów plemiennych

Bawaria, Niemcy
Wyniki finansowe BaySF w roku 2014/2015

Saksonia, Niemcy
Modernizacja gospodarowania populacją jelenia

Szwecja
Prognoza pozyskania w 2015 roku

Stany Zjednoczone
Leśna mapa terytoriów plemiennych

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) udostępniła w październiku 2015 r. interaktywną mapę historycznych i współczesnych terytoriów plemiennych. Znalazły się na niej obszary pokrywające się lub graniczące z obszarami federalnych lasów i prerii, zarządzanych obecnie przez USFS. Mapa ma wiele warstw informacyjnych i kompiluje dane pochodzące z setek materiałów kartograficznych ze zbiorów Instytutu Smithsona. Na stronie internetowej USFS można prześledzić nie tylko aktualne, ale i historyczne granice plemiennych terenów (dostęp do map przez stronę internetową www.fed.us/visit/maps, zakładka Tribal Connections)
       Fot. www.fed.us

W powierniczym zarządzie USA znajduje się blisko 21 mln ha ziemi plemion indiańskich. Największym obszarem powierniczym jest rezerwat Nawahów (6,5 mln ha) w stanach Arizona, Nowy Meksyk i Utah. Znaczna część federalnych lasów i prerii, zarządzanych przez USFS, to grunty scedowane na Stany Zjednoczone przez plemiona indiańskie. W wielu przypadkach plemiona te zagwarantowały sobie w traktatach określone prawa do lasów federalnych.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Począwszy od 1908 r. USFS przekazuje corocznie 25% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. Środki te przeznaczane są głównie na pomoc miejscowym szkołom publicznym i na modernizację i utrzymanie lokalnych dróg.

Amerykańskie lasy federalne, zajmujące powierzchnię 76,2 mln ha, są obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Poziom pozyskania drewna w tych lasach jest nieznaczny. Wolumen sprzedaży drewna założony na rok budżetowy 2016 wynosi 7,5 mln m3.

Źródło: www.fs.fed.us


Bawaria, Niemcy
Wyniki finansowe BaySF w roku 2014/2015

Pomimo huraganu Niklas, który na początku kwietnia 2015 r. wyrządził w Bawarii duże szkody, Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) mogą zaliczyć rok obrachunkowy (1 lipca 2014–30 czerwca 2015) do udanych. Przy obrotach rzędu 404 mln euro (ok. 1,71 mld zł) wygospodarowały zysk w wysokości 65,5 mln euro (ok. 277 mln zł).

Uprzątanie drewna pohuraganowego (1,5mln m3) rozpoczęło się tuż po huraganie. Duża część drewna została wyrobiona i wywieziona do tartaków do końca czerwca. Mimo to zagrożenie ze strony korników utrzymuje się na wysokim poziomie w następstwie wyjątkowo gorącego i suchego lata. Dlatego BaySF utworzyły we wszystkich gospodarstwach leśnych o podwyższonym zagrożeniu kornikami specjalne zespoły zadaniowe, wyszukujące zasiedlone drzewa.

Ze względu na dużą masę wyrobionego drewna pohuraganowego BaySF przekroczyły etat cięć, który wynosił 5,08 mln m3. Pozyskanie osiągnęło poziom 5,43 mln m3. Roczny przyrost zasobów drzewnych BaySF sięga 6,1 mln m3.Huragan Niklas szalał nad Europą kilka dni na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. Jego skutki widać w niemieckich lasach do dziś
Fot. www. wikipedia.org

Do budżetu landu Bawaria BaySF odprowadziły w 2015 r. dywidendę w wysokości
65 mln euro (ok. 275 mln zł). – W ciągu 10lat, jakie upłynęły od czasu przekształcenia administracji leśnej w przedsiębiorstwo państwowe, BaySF wypłaciły landowi przeszło pół miliarda euro dywidendy – mówi Martin Neumeyer, prezes zarządu BaySF. – Ekonomiczny sukces przedsiębiorstwa jest tym większy, że BaySF wypełniają zadania w sferze ekologicznej i społecznej – dodaje Helmut Brunner, przewodniczący rady nadzorczej BaySF i zarazem minister odpowiedzialny za leśnictwo w krajowym rządzie Bawarii. W roku obrachunkowym 2014/2015 zakładowy fundusz emerytalny został zasilony kwotą 28,5 mln euro. Inwestycje osiągnęły poziom 19,6 mln euro.

BaySF podzielone są na 41 gospodarstw leśnych i 370 leśnictw. Poszczególne gospodarstwa wypracowują własne, regionalne strategie ochrony przyrody. Odbywa się to przy współudziale regionalnych interesariuszy leśnictwa państwowego. Również ocena realizacji konkretnych projektów jest przedmiotem bieżącego dialogu z ludnością.

Systematyczne zmniejszanie się powierzchni odnowień sztucznych w BaySF jest dowodem sukcesu przebudowy drzewostanów. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia drzewostanów z odnowieniem naturalnym praktycznie się podwoiła. Powierzchnia naturalnych odnowień bukowych wzrosła aż trzykrotnie.

BaySF są największym niemieckim gospodarstwem leśnym, mającym w swoim zarządzie 755 tys. ha lasów. Zatrudniają ok. 2620 osób, w tym blisko 1600 pracowników na stanowiskach robotniczych. Działalność BaySF kontrolowana jest przez dziewięcioosobową radę nadzorczą. W jej skład wchodzą przedstawiciele czterech bawarskich ministerstw, jak również reprezentanci bawarskich środowisk gospodarczych i przedstawiciele załogi BaySF. Rada nadzorcza BaySF, której członkowie powoływani są na pięcioletnią kadencję, decyduje o głównych założeniach strategii firmy. Ustala też wysokość dywidendy odprowadzanej do budżetu landu oraz powołuje członków dwuosobowego zarządu przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej BaySF przysługuje jedynie przedstawicielom bawarskich środowisk gospodarczych.

 

Źródło: www.baysf.de


Saksonia, Niemcy
Modernizacja gospodarowania populacją jelenia

Gospodarstwo Państwowe „Lasy Saksonii” i Zakład Zoologii Leśnej Politechniki Drezdeńskiej podpisały umowę o współpracy w zakresie badań nad wpływem różnych grup zwierząt, w tym jeleni, na lasy w Saksonii. W przyszłości ocena liczebności populacji jelenia w Saksonii ma być w większym stopniu oparta na podstawach naukowych.          Fot. www.smul.fotolia.pl

Elementem lasu powinien być odpowiedni do siedliska, bogaty gatunkowo i żywotny zwierzostan. – Aktualne dane o szkodach w wyniku zgryzania i spałowania pokazują jednak, że na niektórych obszarach populacje zwierzyny są tak duże, że zasadniczo zagrażają stabilności drzewostanów – niepokoi się Thomas Schmidt, minister środowiska i rolnictwa w rządzie krajowym Saksonii. – Cieszę się, że przypieczętowana teraz współpraca przyczyni się do modernizacji gospodarowania populacją jelenia w Saksonii według takich przesłanek, jak zgodność z biologią gatunku, spełnienie wymogów ochrony zwierząt i dostosowanie do warunków ekosystemu. Liczę również na konstruktywną i rzeczową współpracę z prywatnymi myśliwymi – dodaje minister.

 

Źródło: www.mediaservice.sachsen.de


Szwecja
Prognoza pozyskania w 2015 roku

Agencja Leśna – szwedzki organ nadzorujący wykonywanie ustawy o lasach – przewiduje, że pozyskanie drewna brutto (miąższość w korze strzał drzew stojących) osiągnie w Szwecji w 2015 r. poziom 91 mln m3. To o 0,5 mlnm3 mniej od rozmiaru zanotowanego w roku 2014. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych sięga 123 mln m3.

 

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Opr. A.S.