Z zagranicy 9/2015

21 lipca 2015 15:30 2015 Wersja do druku

Łotwa
Wstępne wyniki finansowe LVM w 2014 rok

Unia Europejska
Nowy szef EUSTAFOR-u

Turyngia, Niemcy
Minimalizacja stosowania chemikaliów

Finlandia
Nowa nazwa Służby Dziedzictwa Przyrodniczego


Łotwa
Wstępne wyniki finansowe LVM w 2014 roku

Fot. www.lvm.lv
Zgodnie ze wstępnym sprawozdaniem finansowym, spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) zanotowała w 2014 r. przychody rzędu 275,1 mln euro (ok. 1,2 mld zł) i zysk w wysokości 76,9 mln euro (ok. 329,3 mln zł). Przychody przekroczyły plan aż o 18,5 mln euro. Przyczynił się do tego głównie wzrost cen drewna. Pozytywny wpływ na wynik finansowy LVM miały też takie czynniki, jak spadek cen oleju napędowego i zmniejszenie kosztów zagospodarowania lasu.

– Sytuacja na rynku sprzyjała stabilności cen głównych towarów oferowanych przez LVM – iglastego drewna tartacznego, liściastego drewna wielkowymiarowego i drewna okleinowego. Towary te były przetwarzane przez naszych klientów na wyroby gotowe i sprzedawane na rynku światowym. Gorsza była sytuacja na rynku drewna energetycznego, który cechował się niskim poziomem popytu na surowiec i niskimi jego cenami ze względu na ciepłą zimę – mówi Roberts Stripnieks, dyrektor generalny LVM. W 2014 r. LVM zanotowały największy w swojej historii rozmiar eksportu sadzonek: 8,8 mln szt. – Osiągnęliśmy ten wynik dzięki specjalnym inwestycjom w technologie szkółkarskie i w zapewnienie dobrej jakości sadzonek. Naszymi głównymi zagranicznymi rynkami zbytu są: Estonia, Finlandia, Litwa i Szwecja – informuje Stripnieks.

W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,62 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,59 mln ha lasów. Wyłącznym właścicielem LVM jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. LVM zatrudniają ok. 980 pracowników i pozyskują rocznie blisko 6 mln m3 drewna przy przyroście rocznym sięgającym 12 mln m3. W skład działu Gospodarka Leśna, stanowiącego trzon Łotewskich Lasów Państwowych, wchodzą trzy autonomiczne jednostki: Zagospodarowanie Lasu, Infrastruktura Leśna i Pozyskanie/Dostawy Drewna. LVM mają 40,22% udziałów w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Leśnictwa i Technologii Drewna Sp. z o.o. w Jełgawie.

Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów spółki. Na pozostałym obszarze prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, przy czym lasy o szczególnych funkcjach rekreacyjnych i ochronnych zajmują łącznie powierzchnię 180 tys. ha.

Źródło: www.lvm.lv


Unia Europejska
Nowy szef EUSTAFOR-u

Per-Olof Wedin (na zdjęciu z prawej), dyrektor generalny szwedzkich lasów państwowych (Sveaskog), został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Związku Lasów Państwowych (EUSTAFOR). Szwed zastąpił na tym stanowisku Georga Erlachera (na zdjęciu z lewej), byłego prezesa zarządu Austriackich Lasów Związkowych (ÖBf). – EUSTAFOR jest podstawową platformą współpracy – na szczeblu europejskim – na rzecz lasów i ich zrównoważonego rozwoju. Lasy są zasobami odnawialnymi i pełnią szczególnie ważną rolę w transformacji gospodarki w kierunku „zielonej” bioekonomii –powiedział Per-Olof Wedin z okazji swojej nominacji. Zadeklarował także: – W krajach Unii Europejskiej występują znaczne różnice w zapatrywaniach na lasy i gospodarkę leśną. Jednak tym, co łączy członków EUSTAFOR-u, jest praktykowanie zrównoważonej gospodarki leśnej, która zwiększa rozliczne walory ich lasów, takie jak bioróżnorodność, warunki do rekreacji, zasobność w surowce odnawialne i potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy i zapewniania dobrobytu. Jako reprezentant Szwecji na stanowisku przewodniczącego EUSTAFOR-u chcę skoncentrować się na znaczeniu lasów dla klimatu Europy oraz na sprawach innowacyjności i zatrudnienia.

EUSTAFOR to organizacja reprezentująca państwowe gospodarstwa leśne w UE, założona w maju 2006 roku. Obecnie organizacja zrzesza 29 państwowych gospodarstw leśnych z 21 krajów. Członkowie EUSTAFOR-u gospodarują w lasach o łącznej powierzchni ok. 30 mln ha i zatrudniają ok. 100 tys. pracowników. Rocznie pozyskują w sumie ok. 126 mln m3 drewna. Siedziba organizacji mieści się w Europejskim Domu Leśnictwa przy placu Luksemburskim w Brukseli. Komitet wykonawczy EUSTAFOR-u tworzą przedstawiciele Austriackich Lasów Związkowych, Lasów Republiki Czeskiej, Metsähallitusa (Finlandia), Narodowej Komisji Leśnej (Francja), Bawarskich Lasów Państwowych, Coillte (Irlandia), naszych Lasów Państwowych i Krajowej Administracji Leśnej „Romsilva” (Rumunia). Dyrektorem wykonawczym EUSTAFOR-u jest Polak – Piotr Borkowski.

Źródło: www.eustafor.eu


Turyngia, Niemcy
Minimalizacja stosowania chemikaliów

Fot. www.eustafor.eu
W 2014 r. przedsiębiorstwo państwowe Lasy Turyngii, które sprawuje pieczę nad turyngeńskimi lasami państwowymi (200 tys. ha), stosowało chemiczne środki ochrony roślin na mniej niż jednym procencie swojej powierzchni leśnej. Zakres stosowania środków chemicznych w lasach państwowych Turyngii zmniejsza się sukcesywnie od połowy lat 90. XX wieku. Przyczyniają się do tego m.in. biotechniczne metody ochrony, nowoczesny system monitoringu i odpowiednie postępowanie hodowlane. – Nasza strategia integralnej ochrony lasu daje środkom hodowlanym, biologicznym i technicznym absolutne pierwszeństwo przed środkami chemicznymi – mówi Volker Gebhardt, członek dwuosobowego zarządu Lasów Turyngii. Rozwój szkodników lasów zależy jednak w bardzo dużym stopniu od warunków atmosferycznych. Lasy Turyngii są więc stale przygotowane na ewentualną konieczność zastosowania chemicznych środków ochrony roślin na większą skalę.

Źródło: www.thueringenforst.de


Finlandia
Nowa nazwa Służby Dziedzictwa Przyrodniczego

Pod koniec 2014 r. Służba Dziedzictwa Przyrodniczego – jednostka fińskiego państwowego koncernu leśnego Metsähallitus, odpowiedzialna za 38 parków narodowych Finlandii – została przemianowana na: Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF).

W 2014 r. zanotowano łącznie blisko 2,3 mln pobytów w fińskich parkach narodowych. Wydatki ponoszone przez turystów w związku z ich pobytem w parkach oznaczały dla lokalnych społeczności przychody rzędu 125,8 mln euro i 1256 pełnych etatów pracy. Do tego doszło 14,7 mln euro i 156 pełnych etatów pracy, wygenerowanych przez siedem ośrodków turystycznych P&WF. Każde euro zainwestowane przez państwo fińskie w parkową infrastrukturę generowało przeciętnie 10 euro wpływów, trafiających do kas lokalnych społeczności. W miejscach liczniej uczęszczanych zwrot sięgał nawet 14 euro.


Za 38 fińskich parków narodowych odpowiadać będzie teraz jednostka Parki i Dzika Przyroda Finlandia
Fot. www.metsahallitus.fi

Oprócz jednostki Parki i Dzika Przyroda Finlandia, zatrudniającej ok. 600 pracowników i finansowanej głównie z budżetu państwa, w skład koncernu Metsähallitus wchodzi segment podmiotów gospodarczych (jednostka Gospodarstwo Leśne i firmy filialne). Między budżetową a gospodarczą jednostką Metsähallitusa nie ma transferowych przepływów finansowych.

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.