Z zagranicy 7/2015

21 lipca 2015 15:30 2015 Wersja do druku

Finlandia
Polityka klimatyczna a pozyskanie drewna

Bawaria, Niemcy
Inwentaryzacja szkód od zgryzani

Szwecja
Współpraca Södry z koncernem Statkraft


Finlandia
Polityka klimatyczna a pozyskanie drewna

„Narodowa strategia leśna 2025”, która została niedawno przyjęta przez fiński rząd, zawiera również zapisy dotyczące wpływu międzynarodowych celów klimatycznych na pozyskanie drewna w Finlandii. Podstawowe pytanie brzmi: czy możliwy będzie dalszy wzrost rozmiaru pozyskania?

            Zasoby drzewne fińskich lasów rosną już od dłuższego czasu. Dzięki temu lasy te pełnią funkcję pochłaniacza CO2. Wśród uczestników procesu wypracowywania założeń strategii ujawniły się znaczne rozbieżności dotyczące docelowego przyrostu zasobów drzewnych i pozyskania drewna w Finlandii. Ostateczna kalkulacja wykazała, że znaczący wzrost pozyskania nie jest możliwy, jeśli mają zostać osiągnięte wyznaczone cele klimatyczne. Duży wzrost pozyskania skutkowałby bowiem spadkiem rozmiaru pochłaniania CO2 przez fińskie lasy do poziomu poniżej progu wynikającego z międzynarodowych zobowiązań Finlandii.

Na potrzeby kalkulacji wyróżniono dwie główne kategorie pozyskiwanego drewna: pnie oraz gałęzie i pniaki. Pnie zostały z kolei podzielone na surowiec przemysłowy i drewno energetyczne. W przypadku kategorii „pnie” konieczność osiągnięcia celów klimatycznych pociąga za sobą zmniejszenie fińskiego maksymalnego zrównoważonego rozmiaru pozyskania drewna o blisko 9 mln m3, czyli do poziomu 78,9 mln m3 rocznie. Przy tym miąższość drewna energetycznego pochodzącego z pni maleje o blisko 2 mln m3. Natomiast miąższość gałęzi i pniaków zmniejsza się o 1 mln m3 rocznie. Realizacja założeń polityki klimatycznej oznacza więc zmniejszenie fińskiego maksymalnego zrównoważonego rozmiaru całkowitego pozyskania drewna o 10 mln m3 rocznie.

W ostatnich latach roczny rozmiar pozyskania surowca przemysłowego i drewna energetycznego w lasach Finlandii wynosił odpowiednio 55 mln i 10 mln m3. Z zagranicy fiński przemysł drzewny sprowadzał ok. 10 mln m3 drewna rocznie. Fińska branża drzewno-papiernicza planuje w najbliższej przyszłości wiele inwestycji, co z pewnością spowoduje wzrost zapotrzebowania na surowiec drzewny. Zgodnie z szacunkami roczny rozmiar popytu na drewno w Finlandii może się zwiększyć o kilkanaście mln m3. Teoretycznie fiński maksymalny zrównoważony rozmiar pozyskania drewna może zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na ten surowiec. Trzeba jednak pamiętać, że w Finlandii użytkowanie rzeczywiste jest z różnych względów mniejsze od potencjalnego. Chodzi tu głównie o niedostępność niektórych drzewostanów i fakt, że nie wszyscy właściciele lasów są zainteresowani sprzedażą drewna.

Źródło: www.smy.fi

 


Bawaria, Niemcy
Inwentaryzacja szkód od zgryzania

Fot. S. Czernek

Pod koniec lutego ruszyła w Bawarii ogólnolandowa inwentaryzacja stanu odnowień leśnych pod kątem szkód od saren, jeleni i kozic. Inwentaryzacja taka przeprowadza jest w tym landzie co trzy lata, począwszy od 1986 roku. W ciągu kilku tygodni kontrolowane są w sumie 22 tys. powierzchni próbnych. Zgromadzone dane stanowią podstawę do planowania pozyskania zwierzyny. Bawarskie władze uznają, że warunkiem hodowli stabilnych drzewostanów mieszanych o dużej elastyczności klimatycznej jest utrzymywanie stanów liczebnych zwierzyny w granicach określonych pojemnością siedlisk.

Źródło: www.baysf.de

 


Szwecja
Współpraca Södry z koncernem Statkraft

Södra – zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – podpisała umowę o współpracy z norweskim państwowym koncernem energetycznym Statkraft. Umowa zakłada utworzenie spółki mającej uruchomić produkcję biopaliw w zakładach byłej celulozowni w norweskiej miejscowości Tofte. 51% udziałów w spółce, której nazwa ma brzmieć Silva Green Fuel AS, będzie należało do Statkraft, reszta pozostanie w rękach Södry


Stara celulozownia w norweskim Tofte zyska nowe życie. Utworzona przez Södrę i Statkraft spółka Silva Green Fuel AS będzie w niej produkować biopaliwa
Fot. www.en.wikipedia.com/K. Lenes

Pierwszym zadaniem spółki będzie znalezienie ekonomicznie efektywnej technologii produkcji biopaliw drugiej generacji, bazujących na biomasie leśnej. – Statkraft traktuje biopaliwa pochodzenia leśnego jako nowy potencjalny obszar wzrostu w branży energii odnawialnej. Sądzę, że współpraca z Södrą tworzy solidną podstawę do rentownego przedsięwzięcia – mówi Christian Rynning-Tønnesen, dyrektor generalny firmy Statkraft. – Södra ściśle obserwuje rozwój technologiczny i monitoruje możliwości biznesowe, jakie daje wykorzystanie biomasy leśnej do przemysłowej produkcji paliw neutralnych pod względem klimatycznym. Byliśmy zadowoleni ze współpracy ze Statkraft w przeszłości. Cieszymy się więc teraz na myśl o połączeniu kompetencji i doświadczeń obu firm na potrzeby realizacji tego projektu – dopowiada Lars Idermark, dyrektor generalny Södry.

Statkraft jest największym w Europie producentem energii ze źródeł odnawialnych. Zatrudnia 3,7 tys. pracowników w 20 krajach.

W Södrze zrzeszonych jest 50,8 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należy do nich w sumie 36 tys. posiadłości leśnych o łącznej powierzchni 2,36 mln ha. Członkowie Södry są też właścicielami koncernu leśno-drzewnego, złożonego z trzech segmentów: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Koncern zatrudnia 3,5 tys. pracowników.

W 2014 r. Södra zanotowała zysk operacyjny w wysokości 1516 mln SEK (ok. 686 mln zł). Wartość sprzedaży netto wyniosła 17,4 mld SEK (ok. 7,9 mld zł). Tak dobre wyniki finansowe były następstwem pozytywnej sytuacji na rynkach zbytu, stabilnych cen produktów, korzystnych kursów walutowych i zastosowanych środków służących zwiększeniu efektywności działania firmy. Rada nadzorcza zaproponowała walnemu zgromadzeniu wypłatę członkom Södry dywidendy w łącznej wysokości 553 mln SEK (ok. 250 mln zł). Södra rozpoczęła w ub. roku okres intensywnego inwestowania zaplanowany na kilka lat. W trzy celulozownie ma zostać zainwestowanych blisko 5 mld SEK. – Celem jest długofalowy rentowny wzrost koncernu Södra. Jesteśmy przekonani, że branża leśno-drzewna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zrównoważonej bioekonomii, i mamy odwagę bycia pionierami na tym polu – zapewnia Lars Idermark.

Źródło: www.sodra.com

Opr. A.S.