Z zagranicy 6/2015

21 lipca 2015 15:29 2015 Wersja do druku

Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2014 roku

Łotwa
Drogi leśne w lasach państwowych

Saksonia, Niemcy
Ruszyły subwencje leśne 2014–2020

Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2014 roku

W ub. roku szwedzkie lasy państwowe Sveaskog osiągnęły obydwa cele finansowe wyznaczone im przez właściciela. Rentowność podstawowa kapitału operacyjnego wyniosła 5,0% (zakładano minimum 4,5%), a wskaźnik określający stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego osiągnął wartość 0,44 (cel opiewał na 0,3–0,6). Warto tu zaznaczyć, że ubiegłoroczne walne zgromadzenie Sveaskogu obniżyło docelowy poziom rentowności podstawowej kapitału operacyjnego o pół punktu procentowego – w latach 2011–2013 wynosił on 5%.

 

      

Zanotowana przez Sveaskog wartość sprzedaży netto sięgnęła 6,23 mld SEK (ok. 2,83 mld zł). W stosunku do 2013 r. oznacza to wzrost o 3%. Większa wartość sprzedaży była wynikiem 3% wzrostu przeciętnej ceny surowca drzewnego. Ogólna masa dostaw drewna zrealizowanych przez Sveaskog utrzymała się zasadniczo na wcześniejszym poziomie (10,8 mln m3). Wzrósł jednak rozmiar dostaw drewna tartacznego i papierówki (odpowiednio o 7% i 2%). Znacznie, bo o 26%, zmalała natomiast masa dostaw energetycznego surowca drzewnego. Zysk operacyjny bez uwzględnienia przyrostu wartości aktywów leśnych wyniósł 1,39 mld SEK (ok. 631 mln zł) – to o 19% więcej niż w 2013 roku. Było to następstwem zwiększenia o 5% rozmiaru dostaw drewna pochodzącego z lasów własnych (bo Sveaskog obraca również drewnem skupowanym właśnie w lasach prywatnych), wzrostu przeciętnej ceny surowca drzewnego i poprawy efektywności gospodarowania.

Podatek CIT za 2014 r. sięgnął 466 mln SEK (ok. 212 mln zł). Zgodnie z obecnymi celami finansowymi Sveaskogu, wysokość dywidendy zwykłej, odprowadzanej przez szwedzkie lasy państwowe do budżetu państwa, powinna wynosić od 60 do 90% zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o korekty z tytułu niekasowych zmian wartości drzewostanów na pniu. Warunkiem wypłaty państwu dywidendy jest utrzymanie struktury kapitału w wyznaczonych ramach. O wysokości dywidendy za ub. rok zadecyduje walne zgromadzenie Sveaskogu zaplanowane na kwiecień br. (jak zawsze otwarte dla publiczności). Za 2013 r. szwedzkie lasy państwowe odprowadziły do budżetu państwa dywidendę zwykłą w wysokości 450 mln SEK (ok. 204 mln zł).

W 2014 r. przyrost wartości drzewostanów Sveaskogu wyniósł 969 mln SEK. Na 31 grudnia ub. roku rynkowa wartość aktywów leśnych Sveaskogu została określona na 32,52 mld SEK, w tym wartość drzewostanów – na 30,35 mld SEK, a wartość gruntów – na 2,17 mld SEK.

Macierzystą firmą szwedzkich lasów państwowych jest niegiełdowa spółka akcyjna Sveaskog AB, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie. Sveaskog AB prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zależnych spółek operacyjnych. Główną firmą operacyjną, działającą w segmencie gospodarki leśnej, jest spółka akcyjna Sveaskog Förvaltnings, w której zarządzie znajduje się 4,3 mln ha gruntów leśnych, w tym 3,1 mln ha lasów produkcyjnych. Na koniec 2014 r. Sveaskog zatrudniał 679 osób (w tym samym czasie w 2013 r. były to 693 osoby).

Zgodnie ze strategią Sveaskogu 20% lasów rosnących poniżej piętra reglowego stanowi obszary chronionej przyrody (lasy górskie są w przeszło połowie całkowicie wyłączone z użytkowania). Trzy podstawowe instrumenty realizacji strategii Sveaskogu to: wyłączanie lasów gospodarczych z użytkowania, tworzenie tzw. ekoparków (duże kompleksy leśne, w których absolutny priorytet ma ochrona przyrody i które stanowią ogniska bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych) i pozostawianie do naturalnego rozwoju mniejszych fragmentów lasów gospodarczych. Na pozostałej powierzchni lasów gospodarczych prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leśna. Sveaskog nie stosuje rębni zupełnej w formie pełnej: na zrębach pozostawiane jest przeciętnie 9% drzewostanu.

Źródło: www.sveaskog.se


Łotwa
Drogi leśne w lasach państwowych

Infrastruktura Leśna – jednostka Łotewskich Lasów Państwowych SA (LVM) – zbudowała i wyremontowała w 2014 r. blisko 300 km dróg leśnych. Długość nowo wybudowanych dróg leśnych sięgnęła 117 km. – Roczny rozmiar inwestycji drogowych powinien się utrzymywać na poziomie 250–300 km. Dodatkowo nadal będziemy ulepszać drogi przez odnawianie ich nawierzchni. Pozwoli nam to osiągnąć w bliskiej przyszłości docelową gęstość dróg: 1,5 km/100 ha. Ponadto dobra jakość wybudowanych i wyremontowanych dróg zapewni stałość dostaw drewna dla naszych klientów – mówi Matiss Bicevskis, szef Działu Finansów w Infrastrukturze Leśnej.


                      250-300 km dróg chcą rocznie remontować i budować Łotewskie Lasy Państwowe
                      Fot. www.brekustudenti.lv

W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,62 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,59 mln ha lasów. Wyłącznym właścicielem LVM jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Oprócz wspomnianej już Infrastruktury Leśnej w skład działu Gospodarka Leśna, stanowiącego trzon Łotewskich Lasów Państwowych, wchodzą jeszcze dwie autonomiczne jednostki: Zagospodarowanie Lasu i Pozyskanie/Dostawy Drewna. Spółka LVM zatrudnia ok. 980 pracowników, pozyskuje blisko 6 mln m3 drewna rocznie przy przyroście rocznym sięgającym 12 mln m3 i wypłaca państwu łotewskiemu dywidendę rzędu 50 mln euro rocznie.

Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów spółki. Na pozostałym obszarze prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, przy czym lasy o szczególnych funkcjach rekreacyjnych i ochronnych zajmują łącznie powierzchnię 180 tys. ha.

Źródło: www.lvm.lv


Saksonia, Niemcy
Ruszyły subwencje leśne 2014–2020

Prywatni i samorządowi właściciele lasów oraz zrzeszenia leśne w graniczącym z Polską niemieckim kraju związkowym Saksonia mogą już składać wnioski dotacyjne w ramach nowego okresu subwencyjnego. W połowie stycznia 2015 r. w saksońskim dzienniku urzędowym opublikowane zostały bowiem „Wytyczne w sprawie subsydiowania lasów i gospodarski leśnej w okresie subwencyjnym 2014–2020”.

Wytyczne do subwencji leśnych mają zastosowanie do dwóch źródeł wsparcia finansowego: saksońskiego PROW 2014–2020, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu 2014 r., i federalno-landowego programu dotacji strukturalnych (GAK 2015–2020). W ramach PROW subsydiowane są m.in.: udostępnienie lasu (drogi wywozowe, składnice), przebudowa drzewostanów, odnawianie naturalnych zbiorowisk leśnych, rozbudowa i modernizacja systemów wczesnego wykrywania pożarów leśnych i sporządzanie wspólnych planów zagospodarowania lasów przez drobnych właścicieli gruntów leśnych.

Z kolei w ramach GAK wspierane są przede wszystkim zrzeszenia leśne (wspólny zbyt drewna, pielęgnacja lasu) i zalesianie. Warunkiem subsydiowania zrzeszeń leśnych jest zatrudnianie przez nie pracowników z wykształceniem leśnym i certyfikowanie wszystkich lasów członkowskich wg standardów PEFC lub FSC.

Ochrona przyrody w lasach dotowana jest w Saksonii nie za pośrednictwem subwencji leśnych, lecz w ramach specjalnych subwencji na ochronę przyrody. Te ostatnie wchodzą w zakres przedmiotowy saksońskich „Wytycznych w sprawie dziedzictwa przyrodniczego”.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.