Z zagranicy 7/2014

2 czerwca 2014 12:54 2014 Wersja do druku

Finlandia
Metsähallitus w przededniu zmian

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Groźba postępowania antymonopolowego

Hesja, Niemcy
Redukcja zatrudnienia w Lasach Hesji

Szwecja
144 mln koron rekompensat dla właścicieli

Turyngia, Niemcy
Agencja obsługi leśnictwa prywatnego

Finlandia
Metsähallitus w przededniu zmian

1 marca 2014 r. Jyrki Kangas przestał być dyrektorem generalnym fińskich lasów państwowych Metsähallitus. Zdaniem Kangasa przeddzień prawnych przeobrażeń fińskich lasów państwowych to odpowiedni moment do zmiany na stanowisku ich dyrektora generalnego. Nowy dyrektor będzie miał bowiem możliwość opracowania modelu funkcjonowania lasów państwowych w nowych ramach prawnych i określenia sposobu osiągania celów wyznaczonych Metsähallitusowi przez jego właściciela – państwo fińskie. Arto Tiitinen, przewodniczący rady nadzorczej fińskich lasów państwowych, podkreśla fakt, że przez siedem lat pełnienia przez Jyrkiego Kangasa funkcji dyrektora generalnego Metsähallitus przeżywał okres intensywnego rozwoju. – Jyrki Kangas przyczynił się do tego, że fińskie lasy państwowe podwoiły wielkość dywidendy wypłacanej państwu. Sprawił też, że ich efektywność ekonomiczna osiągnęła całkiem nowy poziom. W tym samym okresie Służba Dziedzictwa Przyrodniczego – pozagospodarczy segment Metsähallitusa – zintensyfikowała swoją działalność, a jej finansowanie zostało zabezpieczone– podkreśla Tiitinen.


                      Fot. www.shutterstock.com/Teemu Tretjakov
                      Rok 2014 będzie dla fińskich lasów państwowych Metsähallitus rokiem zmian

Do czasu wyboru nowego dyrektora generalnego obowiązki przypisane do tego stanowiska będzie pełnił Jussi Kumpula, dyrektor segmentu podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Metsähallitusa. Metsähallitus, który ma w swojej pieczy przeszło 12 mln ha gruntów i wód państwa fińskiego, w tym 3,6 mln ha lasów, działał dotychczas w formie przedsiębiorstwa państwowego. Prowadziło ono gospodarkę leśną za pośrednictwem jednostki Gospodarstwo Leśne. W skład Metsähallitusa wchodziła również wspomniana wyżej, finansowana z budżetu państwa, Służba Dziedzictwa Przyrodniczego, która zarządza wszystkimi 37 fińskimi parkami narodowymi. Między gospodarczą a budżetową jednostką Metsähallitusa nie było transferowych przepływów finansowych. Strukturę fińskich lasów państwowych uzupełniał portfel spółek zależnych i stowarzyszonych.
Źródło: www.metsa.fi    


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Groźba postępowania antymonopolowego

Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy rozważa wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciw Gospodarstwu Krajowemu „ForstBW”, które sprawuje pieczę nad lasami państwowymi landu Badenia-Wirtembergia. ForstBW, nadzorując blisko 200 tys. prywatnych i przeszło 1 tys. samorządowych właścicieli lasów, zajmuje się także sprzedażą pozyskiwanego u nich drewna. To zdaniem Urzędu Antymonopolowego narusza niemieckie przepisy o ochronie konkurencji w szczególności wtedy, gdy komasacją sprzedaży drewna obejmowani są właściciele lasów o powierzchni przekraczającej 100 ha.


                   Fot. www.shutterstock.com/IVL
Łączenie przez Forst BW nadzoru nad właścicielami lasów i sprzedaży pozyskanego w ich lasach drewna budzi wątpliwości Urzędu Antymonopolowego

Gospodarstwo Krajowe „ForstBW” jest zasadniczo organizacją gospodarczą nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowe jednostki ForstBW mają jednak podwójny status, ponieważ pełnią także funkcję wydziałów leśnych urzędów powiatowych. W budżecie Badenii-Wirtembergii określana jest wysokość dywidendy, którą gospodarstwo musi wypłacać landowi jako właścicielowi lasów państwowych (329 tys. ha). W 2012 r. była to kwota 33,5 mln euro. Jeżeli ForstBW wygospodaruje finansową nadwyżkę nad należną dywidendą, to za zgodą landowego Ministerstwa Finansów i Gospodarki może powiększyć swoje rezerwy.
Źródło: www.forstpraxis.de   


Hesja, Niemcy
Redukcja zatrudnienia w Lasach Hesji

W ciągu najbliższych dziewięciu lat pracę w Lasach Hesji straci 20% załogi
Fot. www.shutterstock.com/BMJ
Liczba etatów w Gospodarstwie Krajowym „Lasy Hesji” ma zostać zmniejszona o 20% do roku 2025. Zatrudniające dotychczas blisko 1200 pracowników Lasy Hesji to organizacja gospodarcza nieposiadająca osobowości prawnej. Oprócz gospodarowania w lasach państwowych landu Hesja (342 tys. ha) zakres działalności Lasów Hesji obejmuje usługowe zagospodarowanie lasów samorządowych i prywatnych (350 tys. ha) oraz międzynarodowy konsulting leśny. Redukcji sprzeciwia się Związek Leśników Niemieckich (BDF). – Nikt nie może sobie wyobrazić dalszego właściwego wykonywania zadań przez personel zredukowany o jedną piątą – twierdzi Hans Jacobs, przewodniczący BDF. – Wymagania społeczeństwa wobec lasów nieustannie rosną. Zadań bynajmniej nie ubywa – dodaje Jacobs. Również nasze Lasy Państwowe nie unikną konieczności znacznego zmniejszenia zatrudnienia w związku z postępem technicznym w leśnictwie. Wcześniej czy później ten bardzo trudny temat pojawi się na wokandzie. Gra na zwłokę sprawi tylko, że proces redukcji będzie boleśniejszy.    
Źródło: www.forstpraxis.de   


Szwecja
144 mln koron rekompensat dla właścicieli

Na kwotę tę w 2013 r. złożyły się rekompensaty z tytułu ochrony siedlisk i kontraktowej ochrony przyrody, wynoszące odpowiednio 111 mln i 33 mln SEK. Funduszem subsydiów dla właścicieli lasów prywatnych administruje w Szwecji Agencja Leśna. W minionym roku ustanowiła ona 211 nowych obiektów ochrony siedlisk i 221 nowych obiektów kontraktowej ochrony przyrody, obejmujących w sumie obszar lasów produkcyjnych o powierzchni przeszło 2 tys. ha. W szwedzkim modelu leśnictwa administracja leśna jest wyraźnie oddzielona od państwowej gospodarki leśnej. Pierwszą sferą zajmuje się Agencja Leśna (Skogsstyrelsen), drugą – spółka akcyjna Sveaskog. Podstawowym zadaniem Agencji Leśnej, która podlega Ministerstwu Rolnictwa, jest nadzorowanie wykonywania ustawy o lasach, nakładającej na ich właścicieli obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i stosowania się do wymagań leśnictwa wielofunkcyjnego. Agencja zajmuje się także doradztwem na rzecz właścicieli lasów. Pracuje w niej ok. tysiąca osób. Są wśród nich nie tylko leśnicy, lecz również biolodzy i specjaliści z innych dziedzin. Działalność kierownictwa Agencji Leśnej jest kontrolowana przez 11-osobową radę nadzorczą, której członkowie są powoływani przez rząd. W skład rady wchodzą reprezentanci szwedzkich środowisk gospodarczych i naukowych oraz dwaj przedstawiciele personelu.
Źródło: www.skogsstyrelsen.se   


Turyngia, Niemcy
Agencja obsługi leśnictwa prywatnego

Planuje ją utworzyć rząd niemieckiego kraju związkowego Turyngia. Agencja ma dopomóc prywatnym właścicielom lasów i zrzeszeniom leśnym w staniu się konkurencyjnymi podmiotami rynkowymi. Turyngeńskie władze chcą przede wszystkim wspierać zespalanie się małych zrzeszeń w większe jednostki. – Naszym celem jest doprowadzenie do powstania efektywnie działających i silnych finansowo zrzeszeń leśnych z profesjonalnym zarządem, które powinny pewnie stać na własnych nogach, tym bardziej że środki subwencyjne są coraz szczuplejsze – mówi Jürgen Reinholz, minister środowiska Turyngii.
Źródło: www.forstpraxis.de
Opr. A.S.